Uppföljning av ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län


Region Jönköpings län följer upp leverantörernas resultat utifrån uppdraget i ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Dialog-/uppföljningsbesök 2018

En viktig del i regionens uppföljning av ögonsjukvården är den årliga dialog om mål, resultat och utveckling som sker vid besök hos samtliga leverantörer.

Årets uppföljningsbesök har särskilt fokus på:

 • Tillämpning av SOSFS 2011:9 -Ledningssystem och för systematiskt kvalitetsarbete

  - Uppdaterade Process- och rutinbeskrivningar samt behandlingsrekommendationer
  - Egenkontroll Resultat av betydelse för patienten 
     (God vård - kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv)
  - Dokumentation

 • Redovisning av avvikelser, analys och vidtagna åtgärder (inkl. ärende från patientnämnden)

 • Resultatet av 2017 års uppföljning samt redovisning av eventuella avvikelser.
  För avvikelserna ska redovisas vilka åtgärder som vidtagits och resultat som uppnåtts

 • Uppdaterat kontaktkort på 1177

Patientsäkerhetsberättelse inklusive beskrivning av hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten

Schema

A6 Ögonklinik AB 9 april kl.12.30-14.30
Capio Medocular AB 11 april kl.09.00-11.00
Eye Clinic AB 20 april kl.12.30-14.30
Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov  10 april kl.09.00-11.00
Ögonläkarhuset City AB  9 april kl.09.00-11.00
Ögonmottagningen Höglandssjukhuset 19 april kl.10.00-12.00
Ögonmottagningen Värnamo sjukhus 20 april kl.09.00-11.00
Ögonspecialisterna i Nässjö 19 april kl.13.30-15.30