Navigera till sidans huvudinnehåll

Referenser och hänvisningar för vårdval

Detta är en sammanställning av några konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer och andra styrande dokument och överenskommelser som Region Jönköpings län hänvisar till olika avtal enligt lag om valfrihetssystem för primärvård och specialiserad vård. Fler policydokument och riktlinjer nås via Region Jönköpings läns intranät. All personal hos godkända vårdgivare inom vårdval i Jönköpings län har behörighet till intranätet.

Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), riksdagen (nytt fönster)

Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (2002:297), riksdagen (nytt fönster)

Lag om valfrihetssystem (2008:962), riksdagen (nytt fönster)

Marknadsföringslag (2008:486), riksdagen (nytt fönster)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Riksdagen (nytt fönster)

Patientdatalag (2008:355), Riksdagen (nytt fönster)

Patientlag (2014:821), riksdagen (nytt fönster)

Patientskadelag (1996:799), riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhetsförordning (2010:1369), riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhetslag (2010:659), riksdagen (nytt fönster)

Personuppgiftslag (1998:204), riksdagen (nytt fönster)

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), riksdagen (nytt fönster)

 

Föreskrifter m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap SOSFS 2013:22, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m., Socialstyrelsen (nytt fönster)

Förordning (2010:349) om vårdgaranti, riksdagen (nytt fönster)

Klassificering och koder, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Policy, riktlinjer och styrande dokument

Allmänt kliniskt kunskapsstöd Fakta, (nytt fönster)

Arbetsterapiprogram och riktlinjer, Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter inom Jönköpings län (nytt fönster)

Region Jönköpings läns budget och utvecklingsplaner (nytt fönster)

Program för hållbar utveckling – utifrån ett miljöperspektiv (nytt fönster)

Patientsäkerhet (nytt fönster)

Överenskommelser m.m.

Kommunsamverkan

Barnkonventionen, Unicef (nytt fönster)

Etikregler för vård och industri, SKL (nytt fönster)

Tillgängliga lokaler, Myndigheten för delaktighet (nytt fönster)