Navigera till sidans huvudinnehåll

Organiserad prostatacancertestning - OPT

Under 2022 pågår ett projekt i Region Jönköpings län för att digitalisera organiserad prostatacancertestning.

 

Bakgrund

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. I dagsläget sker ingen screening i landet av prostatacancertestning då det finns för lite kunskap i hur det kan göras på ett bra sätt för mannen. Socialstyrelsen ser att hälso- och sjukvården kan bidra till ökad kunskap genom att erbjuda organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling.

Socialdepartementet gav därför våren 2018 SKL (nuvarande SKR) i uppdrag att standardisera och effektivisera PSA-testningen och att identifiera kunskapsluckor om kompletterande diagnostiska tester för prostatacancer.

 

Under 2018 gav RCC i samverkan ett uppdrag till regionerna att utreda hur PSA-testningen i Sverige kan bli bättre organiserad. Sydöstra sjukvårdsregionen beslutade att genomföra en gemensam förstudie för alla tre regioner (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland). Det finns även ett politiskt inriktningsbeslut med ambitionen att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och organisation för OPT i hela sydöstra sjukvårdsregionen med syfte att på sikt minska dödligheten i prostatacancer samt minska överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse.

 

Region Jönköpings läns bidrag i sammanhanget blir att se hur processen för den organiserade PSA-testningen kan digitaliseras. Piloten sker under kvartal fyra för att sedan utvärderas.

Beskrivning av projektet

Styrgrupp: Programstyrgrupp Gemensamma e-hälsotjänster i Region Jönköpings län.

Kompetensgrupp: utvecklingsdirektör, sjukvårdsdirektör kirurgisk vård, verksamhetsstrateg kirurgisk vård, kommunikationschef kirurgisk vård, controller ekonomiavdelningen kirurgiska vård, statistiker samt logistiker Qulturum, verksamhetschef urologkliniken, medicinskt ledningsansvarig läkare, vårdaministratör urologkliniken, laboratoriemedicin,  primärvård Bra Liv: utvecklingschef, läkare och underskösterska samt representant för privatpraktiserande ditstriktsläkare, regionens Faktakoordinator och projektgruppen.

Projektgrupp: Huvudprojektledare, IT-projektledare, kommunikationschef, kommunikationsstrateg, e-hälsoutvecklare, e-hälsostrateg, kravanalytiker, administrativt projektstöd.

Delaktighet i projektet

Arbetet i projektet sker i nära samarbete med berörda verksamheter och organisationer:

  • Urologkliniken
  • Primärvården
  • Diagnostiken
  • Patientföreningen ProLiv
  • Laboratoriepersonal
  • Folkhälsoenheten

Hur går processen till?

Flödesschema / text? 
Utrullningsschema? 

Var kan PSA-provtagning utföras?

53 provtagningsplatser....

Gör så här om invånare saknar erbjudande?

Kontakta...