Navigera till sidans huvudinnehåll

Organiserad prostatacancertestning (OPT), beskrivning av pilotprojektet

Pilotprojekt Organiserad prostatacancer i Region Jönköpings län genomförs i två steg

OPT-projektets steg

Under 2022/2023 pågår ett pilotprojekt i Region Jönköpings län för att digitalisera processen för organiserad prostatacancertestning.

Projektets uppdrag är att skapa och testa digitalisering av flödet och kommunikationen med invånare.

Män som saknar digital möjlighet ingår ej i piloten. De får fortsatt kontrollera sitt PSA enligt ordinarie praxis för PSA-kontroll – via vårdcentral.

98 procent av män födda 1973 har mobilt bank-id.

Bakgrund till projektet

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. I dagsläget sker ingen screening i landet av prostatacancertestning då det finns för lite kunskap i hur det kan göras på ett bra sätt för mannen. Socialstyrelsen ser att hälso- och sjukvården kan bidra till ökad kunskap genom att erbjuda organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling.

Socialdepartementet gav därför våren 2018 SKL (nuvarande SKR) i uppdrag att standardisera och effektivisera PSA-testningen och att identifiera kunskapsluckor om kompletterande diagnostiska tester för prostatacancer.

Under 2018 gav RCC i samverkan ett uppdrag till regionerna att utreda hur PSA-testningen i Sverige kan bli bättre organiserad. Syftet är att på sikt:

 • minska dödligheten i prostatacancer
 • minska överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse.

Sydöstra sjukvårdsregionen genomförde en gemensam förstudie för alla tre regioner (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland). Förstudien ledde till att samverkansnämnden, 25 september 2020, besutade geomföra ett pilotprojekt i Region Jönköpings län. Ambitionen med projektet är att föreslå arbetssätt och organisation för OPT i hela sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdrag

Region Jönköpings län (RJL) har uppdraget att genomföra ett pilotprojekt inom det nationella programmet för organiserad prostatacancertestning. 

 • Arbetssättet ska kunna tillämpas i hela sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Processen ska digitaliseras i så hög grad som möjligt.
 • Projektet ska bidra till ett nationellt lärande med extra fokus på digitalisering.

Projektet startade upp november 2021 och piloten geonmförs med start i april 2023. 

Vilka får erbjudandet, OPT

2300 män planeras få erbjudandet under 2023, start utskick i april.

 • Inkluderar män födda 1973. Kallas kontinuerligt under 2023.
 • Folkbokförd i Region Jönköpings län.

Invånarens OPT-process med stöd av 1177

Männen kan hantera processen via sin mobiltelefon, dator, Ipad eller motsvarande.

En månad innan det digitala erbjudandet får männen i målgruppen ett brev med information om att ett erbjudande kommer samt uppmaning om att aktivera avisering via 1177. Detta följs av erbjudandet som mannen behöver acceptera för att få en uppmaning att boka tid för provtagning vid aktuellt provtagningsplats. Provtagning följer ordniarie provtagningsrutiner och svaret på provtagning samt information om nästa steg når mannen via 1177. 

Information

Inför pilotstart i april kommer information för invånare finnas på 1177.se. Medarbetare i vården når information på webbplatsen för Folkhälsa och sjukvård.

Bilden nedan beskriver invånarens väg genom testningen, steg för steg. 

Männens övergripande OPT-process, 2022-10-20

Om provtagning inom OPT

Erbjudandets giltighet är en månad från digitalt utskick. 

PSA-provtagning kan genomföras vid samtliga vårdcentraler samt provtagningscentraler i länet. 

Bokning för provtagningstid görs via 1177 webbtidbok eller enligt enhetens anvisning i meddelandet. 

Provtagning följer sedan ordniarie provtagningsrutiner. 

Provtagning av PSA inom processen för OPT kan enbart ske inom Region Jönköpings län. 

Processbeskrivning för vårdpersonal - steg för steg 

Projektet skapar ett vårdstöd för ortagniserad prostatacancertestning på FS-webb:en, tillgängligt för alla men med fokus på att stödja vårdens personal i mötet med männen. Syftet är att förstå processen steg - stege före och steget efter - samt att utifrån kunskap kunna svara män om de har frågor. Vårdstödet är under utveckling och ska vara klart senast mars, 2023.  

Hur är projektet organiserat?

Beställare av projektet är hälso- och sjukvårdsstrateg samt IT-direktör. Dessa ingår i projektets styrgrupp Gemensamma e-hälsotjänster som projektgruppen rapporterar till. Huvudprojektledare leder projektgrupp OPT som har gemensam statusuppdatering en gång i veckan. Arbetet fördelas i två delar som benämns införandeprojekt verksamhet samt leveransprojekt IT. Huvudprojektledare samordnar arbetet i införandeprojektet verksamhet med leveransprojektet samorndas av IT-projektledare. 

Projektorganisation OPT

Projektgrupp består av huvudprojektledare, IT-projektledare, kommunikatör, e-hälsoutvecklare, e-hälsostrateg, kravanalytiker och administrativt projektstöd. Projektmöte en gång i veckan. 
Adjungerad finns även medicinskt ledningsansvarig för OPT-processen i Region Jönköpings län.  

Styrgrupp är programstyrgrupp Gemensamma e-hälsotjänster i Region Jönköpings län. Avrapportering varannan vecka våren 2022, fortsatt månadsvis. LÄNK

Kompetensråd består av direktörer för verksamheter som påverkar eller påverkas av projektet. Avrapportering 2-3 gånger i halvåret.  

 • IT-direktör
 • Hälso- och sjukvårdsstrateg
 • Sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård
 • Sjukvårdsdirektör för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
 • Utvecklingsdirektör

Kompetensgrupp består av intressenter som arbetar i eller påverkas av projektet. Får statusuppdatering en gång i månaden. 

 • utvecklingsdirektör
 • sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård
 • verksamhetsstrateg Kirurgisk vård
 • kommunikationschef Kirurgisk vård
 • controller Kirurgiska vård
 • statistiker samt logistiker Qulturum
 • verksamhetschef urologkliniken
 • medicinskt ledningsansvarig läkare
 • vårdaministratör urologkliniken
 • instruktör och utredare laboratoriemedicin
 • läkare röntgen
 • läkare och verksamhetsutvecklare patologi
 • utvecklingschef, läkare och underskösterska, primärvård Bra Liv
 • läkare, representant för privatpraktiserande ditstriktsläkare
 • Faktakoordinator
 • projektgruppen OPT 

Arbetet i projektet sker i nära samarbete med lokala arbetsgrupper inom berörda verksamheter och patientförening. 

 • Urologkliniken
 • Primärvården
 • Diagnostiken
 • Patientföreningen ProLiv
 • Laboratoriepersonal

Vilka primära påverkansfakltorer har projketet arbetat med?

Bilden nedan är ett så kallat påverkansdiagram. Påverkansdiagrammet, är en metod som bidrar till att ringa in centrala områden i arbetet som ska genomföras. Fyra primära påverkansfaktorer har varit grundläggande i utvecklingsarbetet. Dessa svarar på frågan om VAD/vilka områden som varit viktiga att arbeta med. Dessa har också stöttat projektet för att identifierai vilka resurser och kompetenser som behövt i projektgrupp för att kunna nå mål. 

 1. Digitala lösningar 
 2. Kommunikation
 3. Gemensam arbetsprocess 
 4.  Samverkansformer

Respektive område ovan har sedan ett antal hur, sekundära påverkansfaktorer, som har till uppgift att hjälpa gruppen skapa en handlingsplan. Nedan ses några sekundära påverakansfaktorer som relaterar till respektive vad, primär påverakansfaktorer.