Navigera till sidans huvudinnehåll

Organiserad prostatacancertestning (OPT), processbeskrivning UTVECKLING PÅGÅR!

ARBETSMATERIAL

Projekt för pilot organiserad prostatacancertestning

Piloten innebär att männen i målgruppen får ett erbjudande och svar i en digital process som männen administrerar själva. PSA-testning kan utföras vid samtliga provtagningsmottagningar i länet.

Piloten planeras starta april 2023 och utvärderas 2024.

Målgrupp
Män som fyller 50 år (födda 1973), folkbokförda i Jönköpings län. 2300 män får erbjudandet 2023. 

Avgränsning för deltagande i piloten

Piloten för organiserad prostatcancertestning görs på svenska. Vid fortsättning, efter utvärdering, inkluderas flera språk. Piloten riktar sig till de män som blir 50 år 2023 (födda 1973) och har e-legitimation för att kunna logga in på 1177. 

Erbjudande om testning

Beskrivning hur erbjudandet går till.

Gör evolutiondokument. Mannen får ett brev via posten. Brevet innehåller information om erbjudandet att delta i organiserad prostatacancertestning som ges via 1177. Inloggning på 1177 sker med bank-id. För att ta del av erbjudandet aktiverar mannen aviseringar i 1177. LÄNK FÖRBREV, HUR?? Evolution 3 frågor Mikaela

Logga in med E-legitimation

När erbjudandet kommer väljer mannen om han accepterar att delta i organiserad prostatacancertestning. 

När mannen accepterat erbjudandet skapar OPT-kansliet manuellt en PSA-beställning i BOS. Om beställning för provtagning saknas kontaktas OPT-kansliet se TRIO för telefonnummer.

Mannen får ett meddelandet i inkorgen i 1177 och bokar tid för provtagning.

Bekräftelse på bokad tid skickas till inkorgen i 1177.

Män som inte accepterar eller svarar får ett nytt erbjudande om två år via 1177.

Män som inte har e-legitimation erbjuds provtagning enligt ordinarie rutin för PSA-provtagning. LÄNK till rutin - FAKTA OPT. I vilken publiceringsmapp finns faktadokumentet för PSA-provtagning så vi kan publicera/länka till upp detta?

Provtagning och PSA-svar

Mannen har bokat tid via webbtidboken eller enligt enhetens anvisningar. Provtagning sker enligt ordinarie provtagningsrutiner.

Svar på PSA-prov skickas till mannens inkorg på 1177.  

Om provet behöver tas om skickas ett nytt digitalt bokningsmeddelande med information om omprov.

Handläggning vid olika PSA-värden

 • PSA-värde minde än 1 får nytt erbjudande om 6 år, svar autovidimeras
 • PSA-värde mellan 1 och 3 får nytt erbjudande om 2 år, svar autovidimeras
 • PSA-värde mellan 3 och 100 erbjuds kompletterande utredning med MR prostata. Svaret vägleder om fortsatt utredning behövs på urologmottagning. I svarsmeddelandet finns en länk till ett formulär med frågor som mannen måste fylla inför MR-undersökning. Mannen uppmanas fylla i detta inom två dagar för att MR ska kunna bokas. Parallellt vidimeras PSA-svaret av läkare på OPT-kansliet som skickar en remiss för MR märkt SVF. 
 • PSA-värde över 100 manuell hantering av PSA-svar, sköts av OPT-kansliet som skickar remiss till urologmottagning. OPT-kansliet dokumenterar att manuell hantering är gjord. 

Behov av fortsatt utredning-förhöjt PSA

Personal på röntgen bedömer formulärsvar. Om det är möjligt med MR bokar röntgen en tid för MR och ringer mannen för att informera??????SVF. Om formuläret inte är ifyllt ringer personal på röntgen patienten för att ställa frågorna och eventuellt erbjuda en tid för MR. Om det framkommer att patienten inte kan genomgå MR prostata eller uteblir på den bokad tid besvaras remissen med detta. 

Om mannen uteblir eller avbokar vid två tillfällen dokumenteras detta av OPT-kansliet i OPT IT-system och i journalen. Patienten läggs åter till urval och nytt digitalt erbjudande om 2 år.

I de fall patienten inte kan genomföra MR dokumenteras detta av OPT-kansliet i OPT IT-system och sedan utfärdar de remiss till urologkliniken utan att patienten genomgått MR. 

MR-undersökning sker enligt ordinarie rutiner och sker på något av de tre sjukhusen i länet. MR-svar sänds till OPT-kansliet. Personal på röntgen räknar ut prostataavolym och PSA-densitet och skickar svar på remissen. OPT-kansliet matar manuellt in MR-svar i OPT IT-system och ROP. Kansliläkare vidimerar och bedömer svaret. 

Om svaret är: 

 • PI-RADS 1-3, PSA-densitet<0,15 OPT IT-systemet skickar provsvarsmeddelande, OPT-kansliet registerar SVF lägger åter till urval. Nytt erbjudande om 2 år. 
 • PI-RADS 1-3, PSA-densitet ≥0,15 eller PI-RADS 4-5 OPT IT-systemet skickar digitalt provsvarsmeddelande.  OPT-kansliet remitterar i Cosmic till urologmottagningen enligt och dokumenterar i OPT IT-system, vårdbegäran enligt rutin (länk till Evolutiondokument) 
 • bifynd journalförs och kansliläkare remitterar för vidare utredning utanför programmet

 Undersökning av urolog

Inkommande remiss bedöms, vårdåtagande skapas enligt SVF och dokumentation sker i canceröversikten med datum för välgrundad misstanke. Datum anges då PSA översteg 3 enligt rutin (länk till Evolutiondokument).

Bokningsunderlag läggs för besök på urologmottagning till läkare som har hand om patienter som inkommer via remiss från organiserad prostatacancertestning. Tid bokas och papperskallelse skickas för besök enligt rutin, se medicinskt styrdokument. 

Uteblivet besök hanteras det enligt ordinarie rutin. 

Biopsi Ja/nej/annan planering

 • uteblir vid efter att fått två kallelser. Personal på urologmottagningen skickar remissvar till OPT-kansli. 
 • ärftlig riskgrupp eller väsentlig samsjuklighet. Exkludering ur organiserad prostatacancertestning. Fortsatta kontroller sker via urologmottagningen. Personal på urologmottagningen skickar remissvar till OPT-kansliet.
 • beroende på utfall i samband med utredning vid urinvägsinfektion. Åter till urval. Nytt digitalt erbjudande om 2 år. Personal på urologmottagningen skickar remissvar till OPT-kansliet.
 • biopsitagning, ordinarie rutiner följs. Remissförfarande för PAD enligt rutin.   
  • Malignt PAD tid bokas till urolog och papperskallelse skickas. Mannen får återkoppling om biopsiresultat och behandlingstart enligt ordinarie rutin. Exkludering ur Organiserad prostatacancertestning. Skickas remissvar till OPT-kansliet. Patienten följs fortsatt på urologkliniken.
  • Misstänkt cancer nytt PSA-prov, riktad ombiopsi och hantering enligt medicinskt styrdokument. Återkoppling med svar på prov och biopsi via brev eller telefonkontakt. Remissvar skickas till OPT-kansliet.
  • Benignt PAD, PSA-densitet≥3ug/l nytt PSA-prov om 3 månader. Hantering enligt medicinskt styrdokument. Återkoppling biopsisvar via brev eller telefontid. Remissvar skickas till OPT-kansli.
  • Benignt PAD, PSA-densitet <0,3ug/l åter till urval. Nytt digitalt erbjudande om 2 år. Återkoppling biopsisvar via brev eller telefonledes. Remissvar skickas till OPT-kansli. 

Remissvar, OPT-kansliet

OPT-kansliet bevakar remissvar i Cosmic. De matar manuellt in biopsisvar i ROP och ansvarar för dokumentation av fortsatt hantering i OPT IT-system (exkludering ur eller nytt erbjudande). 

Regsitrering i register

Registrering i regionalt register för OPT (ROP) - vem, när, hur - enligt rutin (länk till Evolutiondokument)???