Navigera till sidans huvudinnehåll

Om ESTHER

"Esther" är en symbolisk person med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Det är självklart att brukaren, patienten är aktiva deltagare i nätverket.

Ibland skrivs Esther med stora och ibland med små bokstäver. ESTHER som registrerat varumärke skrivs med stora bokstäver och Esther med små bokstäver symboliserar patienten, brukaren, vårdtagaren, klienten.

Vision

Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av  handlingskraftig samverkan.

Var Esther än är så finns vi där!

Idag är ESTHER ett samarbete mellan kommuner, primärvård och specialistvård i Region Jönköpings län för att utveckla samverkan i vården. Det började på Höglandet och har under senare år blivit en modell för hela Region Jönköpings län. Numera är ESTHER även en känd förebild och inspirationskälla nationellt och internationellt.

ESTHER startade som ett projekt 1997. Projektets handlingsplan togs fram med hjälp av HPR-metoden (healthcare process reengineering) och ESTHER:s slutrapport 1997. Handlingsplanen uppdaterades genom en årligen återkommande strategidag i oktober. På strategidagen deltog ESTHER ledningsgrupp, ESTHER förbättringscoacher, socialchefer, politiker och övriga intresserade. Sedan 2014 finns en länsgemenssam handlingsplan och byggs nya mötesplatser och strukturer med syfte att skapa trygg och jämnlik vård i hela länet för och med Esther.

2018 blev ESTHER registrerat som ett varumärke, ett arbetssätt som betonar ambitionen att göra allt utvecklingsarbete tillsammans med Esther( patient/ brukarrepresentant)