Navigera till sidans huvudinnehåll

Apkoppor

Under maj 2022 har flera länder i Europa rapporterat fler fall än vanligt av apkoppor. Nyligen upptäcktes även fall av apkoppor i Sverige. De flesta fall i detta utbrott har varit bland män som har sex med män (MSM) och de tros ha smittats i samband med sex.

Sjukdomsinformation

Apkoppor orsakas av apkoppsvirus, som är ett poxvirus. Kunskapen om hur sjukdomen sprids är ofullständig, kontakt med infekterade djur är den vanligaste smittvägen men det finns också fall där sjukdomen spridits mellan människor. Under 2022 har flera länder rapporterat fall bland män som har sex med män och smittan bedöms i dessa fall vara sexuellt överförd.

Inkubationstiden är vanligtvis 6-13 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

I det aktuella utbrottet har symtomen hos fallen bestått av utslag eller hudlesioner, framför allt lokaliserade till könsorganen, kring analöppningen eller runt/i munnen. Till skillnad från tidigare kända fall med apkoppor har blåsorna främst varit lokala och har inte spridit sig till resten av kroppen, även om det förekommit. De flesta fallen har även haft, feber, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, halsont, hosta, muskelvärk och svullna lymfkörtlar, främst i ljumskarna. Proktit och rektala symptom har förekommit hos positiva fall utan samtidiga synliga hud- eller slemhinnelesioner.

Läs mer om sjukdomen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Handläggning av misstänkt fall

Patienter med högre smittrisk handläggs i första hand på infektionskliniken:

  • Bekräftat fall
  • Patient med symtom på apkoppor och kontakt (direkt eller via smittkedja) med bekräftat fall eller med fall med stark klinisk misstanke om apkoppor
  • Patient som är man och har haft sexuell kontakt med en annan man och med allmänsymtom eller luftvägssymtom och utbredda utslag

Patienter med lägre smittrisk handläggs i första hand på STI-mottagning:

  • Alla andra patienter som provtas med misstanke om apkoppor utan anamnes på exponering och som har genitala eller perianala utslag eller blåsor (men utan allmänsymtom eller luftvägssymtom)

Apkoppor är inte högsmittsamt, utan i regel krävs nära och/eller långvarig kontakt för smitta. Möjliga smittvägar är droppsmitta (stora droppar från luftvägarna) eller kontaktsmitta (direktkontakt med utslag, blåsor, sår).

Vid patientnära vårdmoment ska personlig skyddsutrustning användas. Vilken skyddsutrustning som ska användas i olika situationer beskrivs i Vårdhygieniska riktlinjer.

Smittskyddsblad med information till patienter, läkare och närkontakter finns här: Smittskyddsblad

 

Provtagningsindikation

Med anledning av det pågående utbrottet av apkoppor i Europa har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett utbrottsspecifikt stöd för provtagning av misstänkta fall för sjukvården i Sverige. Utöver detta stöd gäller sedvanliga rutiner för provtagning vid klinisk misstanke om apkoppor hos individer med relevant reseanamnes till område där apkoppor normalt förekommer.

Indikation för provtagning av misstänkta fall

  • Klinisk bild med symtom förenliga med apkoppor och sexuell eller annan nära kontakt de senaste 21 dagarna före insjuknande med en person som är ett bekräftat eller misstänkt fall av apkoppor.
  • Klinisk bild med symtom förenliga med apkoppor och sexuell kontakt med ny partner senaste 21 dagarna före insjuknande.
  • Klinisk bild med symtom förenliga med apkoppor där epidemiologiskt samband saknas, men övriga differentialdiagnoser är uteslutna eller osannolika. 

Med nära kontakt avses långvarig ansiktsnära kontakt eller hudkontakt med utslag eller sår. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Diagnostik

Diagnosen apkoppor misstänks utifrån epidemiologi och klinisk bild. Den verifieras genom att virus (eller virus-DNA) påvisas med PCR eller elektronmikroskopi. Prov tas i första hand från blåsor eller sår, men andra provmaterial som nasofarynx, svalg, urin eller blod kan bli aktuella.

Läs mer om provhantering, provtagningsmaterial m.m. i Provtagningshandboken.

Diagnostik i Sverige finns idag endast på Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om apkoppor ska Folkhälsomyndigheten kontaktas före provtagning på 010-205 24 00 (knappval görs för Klinisk mikrobiolog i beredskap). Provet beställs tills vidare som "Övriga analyser" i BOS.

Läs mer om provtagning på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur ska proverna transporteras?

Prov transporteras till Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, på vanligt sätt med ordinarie transport (om inte annat överenskommits) och skickas därifrån vidare till Folkhälsomyndigheten.

Skulle man behöva packa själv gäller regelverken för transport av farligt gods (IATA-DGR och ADR-S). Patientprover klassificeras som kategori B, vilket medför att de kan skickas enligt UN 3373. Detta innebär att förpackningen ska bestå av minst tre komponenter:

1. Ett eller flera täta primärkärl (t ex glas- eller plaströr) som innehåller provmaterialet. 

2. En tät sekundärförpackning (t ex en provhylsa eller en tätt försluten plastpåse). Om provmaterialet består av vätska ska ett absoberande material som kan ta upp hela innehållet placeras mellan primärkärlen ocj sekundärförpackningen.

3. En ytterförpackning.

Proverna ska vara märkta med patient-id på både primärkärl och sekundärförpackning.

Läs mer om förpackning, märkning och etikettering i publikationen Packa provet rätt från Folkhälsomyndighetens.

Gods som tillhör UN 3373 kan skickas med vanlig post (Postnord) inom Sverige.

Nedan ses en schematisk bild på förpackningen.

imageiumi.png (jpg, 72,1 KB)

Smittspårning

Smittspårning ska utföras vid alla fall av apkoppor. Smittspårning syftar dels till att identifiera smittkällan och dels till att identifiera och informera personer som kan vara utsatta för smitta. Det är behandlande läkares ansvar att se till att smittspårning blir utförd, men smittspårningsarbetet kan överlåtas till en annan person, t ex en smittspårare med erfarenhet av att smittspåra sexuellt överförbara infektioner.

De kontakter patienten haft under 21 dagar före första symtom behöver identifieras och kontaktas och ska provtas vid eventuella symtom.

Nära kontakter som bedöms vara utsatt för hög smittrisk från patienten betraktas som misstänkta fall och ska ges förhållningsregler. Detta gäller t ex sexualkontakter, nära hushållskontakter eller vårdpersonal som utfört riskmoment utan aekvat skyddsutrustning.

Kontakter med låg smittrisk får information om att vara uppmärksamma på symtom, men kan i stor utsträckning leva som vanligt.

Läs mer om smittspårning i smittskyddsbladen.

Smittskyddsanmälan

Apkoppor är sedan 20 maj 2022 klassat som en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Bekräftade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren. Ett formulär för apkoppor finns nu tillagt i Sminet, så klinisk anmälan görs på vanligt sätt. Vid misstänkt eller bekräftat fall av apkoppor bör smittskydd även kontaktas per telefon.

Vaccin

Sverige har blivit tilldelat en liten mängd doser av vaccinet Jynneos (i Europa benämnt Imvanex). Det är personer som har haft nära kontakt med en bekräftat smittad person som kan erbjudas vaccination. Det minskar då risken för att insjukna. De som erbjuds vaccination upptäcks via smittspårning och kommer att bli kallade till vaccination. Det går inte att själv boka tid för vaccination.