Navigera till sidans huvudinnehåll

Bakgrundsfakta till vårdpersonal om Vaxevria (AstraZeneca)

En samlad bedömning från Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, WHO, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har slagit fast att nyttan med vaccinet Vaxevria är större än riskerna.

Fortsatt användning av Vaxevria rekommenderas till personer över 65 års ålder.

Utifrån den information vi har idag kan AstraZenecas vaccin mot covid-19 endast rekommenderas till personer över 65 år, då risken för allvarliga biverkningar i den gruppen är mycket små. Då risken för allvarlig biverkan bland yngre personer är svårbedömd och risken för allvarlig covid-19 är lägre rekommenderas att uppehållet med Astras vaccin till personer under 65 år fortsätter tills kunskapsläget klarnat.

Vilka möjliga biverkningar är det man tittar på?

En kombination av trombos och trombocytopeni, i vissa fall tillsammans med blödning. Hitintills rör det sig om ett 30-tal fall efter ca 20 miljoner givna doser. Om tillstånden verkligen är kopplat till vaccinet är fortfarande oklart. Man spekulerar kring en mekanism liknande den som ses vid heparininducerad trombocytopeni (HIT)

Vad ska vård- och omsorgspersonal tänka på?

Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara observanta på tecken och symptom förenliga med tromboembolism och/eller trombocytopeni efter vaccination. Det kan röra sig om ventrombos, även på ovanliga ställen såsom cerebral venös sinustrombos och mesenterisk ventrombos, men även artärtrombos, samtidigt med trombocytopeni. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första 7 till 14 dagarna efter vaccination. De flesta var kvinnor yngre än 55 år.

Det finns i dagsläget inget som talar för att tidigare anamnes på tromboembolisk sjukdom, APC resistens eller annan koagulationsrubbning skulle öka risken för dessa ovanliga biverkningar.

Vad ska den som vaccinerats tänka på?

De som blivit vaccinerade bör instrueras om att dessa allvarliga möjliga biverkningar är extremt sällsynta, men att de ska söka vård akut om de utvecklar symptom såsom andningssvårigheter, bröstsmärta, bensvullnad eller ihållande magsmärtor efter vaccination. Utöver detta bör man kontakta sjukvården om man får neurologiska symptom så som svår eller ihållande huvudvärk eller dimsyn, eller om man får utbredda blåmärken eller petekier i huden.

Hur ska vi göra med dos 2?

För personer över 65 år rekommenderas en andra dos efter 9-12 veckor. För personer under 65 år rekommenderas att man ger dos nummer två med ett annat vaccin efter 12-15 veckor. Förnärvarande rekommenderas då Comirnaty eller Moderna.

Ger Vaxevria sämre skydd än de andra vaccinen?  

I de första studierna som gjordes uppvisade Astras vaccin ca 60-90% skydd mot covid-19 infektion. För Modernas och Pfizers vaccin låg skyddseffekten på 90-95%.  I vaccinsammanhang anses 60-90% fortfarande vara en mycket bra skyddseffekt och som jämförelse kan nämnas att vanligt influensavaccin sällan når en skyddseffekt på mer än 50-70%. För få äldre ingick i dessa studier för Astras vaccin så man kunde inte statistiskt räkna på skyddseffekten för den gruppen. Därför rekommenderades vaccinet initialt inte för +65-gruppen.

När man nu tittat på större data från bl.a Storbritannien som använt vaccinen till både äldre och yngre och i mycket större omfattning än i de tidigare studierna blir bilden lite annorlunda. Redan efter en dos verkar då Astras vaccin faktiskt ge högre skydd mot svår sjukdom och sjukhusinläggning (94%) jämfört med Pfizers vaccin (85%). Den samlade bedömningen från folkhälsomyndigheten är nu att vaccinen kan anses ge i princip likvärdigt skydd.