Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar - Andningsskydd och munskydd

När ska jag använda andningsskydd?

Andningsskydd används vid luftburna smittor som mässling, vattkoppor och öppen obehandlad lungtuberkulos. Det används också vid vård av patient med konstaterad/ starkt misstänkt covid-19 t.o.m. den sjunde dagen efter symtomdebut. Därefter vid aerosolgenererande procedurer tills patienten är smittfriförklarad.

Hur använder jag andningsskydd på ett säkert sätt?

Det här är viktigt vid användning av andningsskydd:

  • Andningsskyddet behöver provas ut med täthetskontroll före användning. Skägg och skäggstubb måste rakas bort. Instruktion täthetskontroll andningsskydd
  • Utför handdesinfektion före andningsskyddet tas på och efter att andningsskyddet tagits av.
  • Sätt på andningsskyddet korrekt så att det täcker näsa och mun. Blås ut kraftigt medan du håller händerna runt andningsskyddets kanter. Ingen luft ska passera mellan hud och andningsskyddets kant.
  • Undvik att röra andningsskyddet när du har det på dig.
  • Andningsskyddet är engångs och slängs direkt efter användning.

Hur länge kan man använda andningsskyddet?

Andningsskyddet kan användas upp till 4 timmar och det går bra att ha samma andningsskydd på sig hos flera vårdtagare i följd. Om andningsskyddet behöver justeras under användning måste händerna spritas både före och efter att andningsskyddet vidrörts. Ett andningsskydd som har tagits av får inte återanvändas.

Hur använder jag ett munskydd på ett säkert sätt?

Det här är viktigt vid användning av munskydd:

  • Utför handdesinfektion före munskyddet tas på och efter att munskyddet tagits av
  • Sätt på munskyddet korrekt så att det täcker näsa och mun. Forma bygeln över näsan.
  • Undvik att röra vid munskyddet när du har det på dig
  • Munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Släng munskyddet direkt i soppåse efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.
  • Ta av munskyddet om det blivit fuktigt rakt igenom eller nedsmutsat

Vilken sorts munskydd ska jag använda?

Munskydd har olika märkning för olika ändamål. Beteckningen llR innebär att munskyddet är vätskeavvisande och används vid vård och omsorg av vårdtagare med smittsamma luftvägsvirus t.ex. covid-19, influensa och calici.

Kan jag använda visir istället för munskydd?

Nej, visir ger inte samma skyddseffekt som ett munskydd. Munskyddet filtrerar till viss del utandningsluften som kan innehålla viruspartiklar, det gör inte visiret.
Om anpassningar behövs ska en riskbedömning göras tillsammans med din chef och en kontakt tas med Smittskydd Vårdhygien.

Finns det några risker med att använda munskydd?

Ja, det finns en risk att användningen av munskydd ger en falsk trygghet. Munskydd får inte ersätta andra grundläggande skyddsåtgärder. Avstånd till andra personer är viktigast i alla situationer där det är möjligt. Likaså att följa basala hygienrutiner och klädregler och att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

En förutsättning för att använda munskydd är att hantera det på rätt sätt. Om du rör vid munskyddet utan att ha spritat händerna före riskerar du att själv bli smittad av virus du fått på händerna. Om du rör vid munskyddet utan att sprita händerna efteråt kan det öka risken för spridning av luftvägssmitta till andra personer.

När ska ett munskydd tas av eller bytas?

Ett munskydd kan användas till flera vårdtagarmöten i rad utan att slängas om det hanteras på rätt sätt.

Då munskydd använts hos vårdtagare (en eller flera i följd) med misstänkt eller konstaterad luftvägsinfektion, ska det kasseras.

Munskyddet ska tas av om det blivit fuktigt rakt igenom eller nedsmutsat.

Släng munskyddet direkt efter användning i papperskorg, soppåse eller dylikt. Munskyddet ska aldrig återanvändas.

Finns det någon tidsgräns för hur länge ett munskydd kan användas?

Nej, det finns ingen tidsgräns för hur länge ett munskydd kan användas. Ta av och kassera det om det blivit fuktigt rakt igenom eller blivit nedsmutsat samt vid mat- och fikaraster.

Kan jag spara ett munskydd och återanvända det?

Nej, munskyddet är engångs och ska inte återanvändas.

Vilket stöd finns för att det är effektivt att använda munskydd för att skydda andra personer?

Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att andra personer skyddas när personal i vård och omsorg använder ett kirurgiskt munskydd som en fysisk barriär för sin egen utandningsluft (source control), men det är oklart hur stor skyddseffekten är.

Vad är det för skillnad på ett munskydd och ett andningsskydd?

Munskydd används som ett skydd mellan två individer som inte kan hålla avstånd och riskerar att hosta, nysa eller andas ut salivdroppar i ansiktet på den andra. Utandningsluften passerar till viss del igenom munskyddet och en del vid sidan av det. En stor del av fuktdropparna som kommer från munnen och näsan fastnar på munskyddets insida.

Ett andningsskydd är ett tättslutande skydd som filtrerar luften som andas in och är till för att skydda den som bär det. Andningsskydd ska till exempel användas vid vård av covidpatient de första 7 dagarna efter symtomdebut, vid aerosolgenererande procedurer vid covid-19 tills patienten smittfriförklarats eller vid vård av patienter med luftburna smittor.