Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om MittVaccin

Om du inte hittar svaret på din fråga ber vi dig att göra ett ärende i Tjänstekatalogen. 

Samordningsnummer istället för A-nummer? (2021-11-18)

För de patienter som behöver ett covid-bevis och har fått sin vaccination registrerad på a-nummer kan man i MittVaccin göra om a-numret till samordningsnumret. 

De patienter som hör av sig till vaccinerande enhet för att få sina vaccinationer registrerade på sitt samordningsnummer, ändra till deras samordningsnummer via knappen "ändra personuppgifter".

Hur beställer jag behörighet för skolsköterska?

Du beställer behörigheter för skolsköterskor på vanligt vis i tjänstekatalogen. Du anger skolsköterskans HSA-id men då det inte finns något användarnamn inom regionen kan du inte få med skolsköterskans namn. Ange då ditt eget namn för att kunna skicka beställningen. Vi söker sedan fram skolsköterskans namn i HSA-katalogen. 

Var ska dos 3 registreras?

Alla doser av covid-vaccin som ges inom regionen och privata vårdgivare efter 2021-09-01 ska registreras i MittVaccin. Dvs även de som har fått dos 1 och dos 2 registrerade i Svevac ska nu få dos 3 registrerad i MittVaccin. 

Hur registrera doser givna i annat land?

Patienter som har fått en eller båda doserna av vaccin mot Covid-19 i annat land ska inte registreras med batchnummer i MittVaccin. Dvs det ska inte se ut som att dosen är given i Region Jönköpings län (eller privat vårdgivare inom vårt län) och vi ska heller inte skicka dessa doser till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Rekommendationen är att den tidigare givna vaccinationen registreras som tidigare vaccination i MittVaccin samt med extra kommentar med ytterligare information, tex att det är en dos från annat land. Registreringen som historik är för att det i MittVaccin ska synas hela patientens vaccinationshistorik.

Detta innebär att doser som är givna i annat land inte kommer att skickas till NVR, dvs kommer inte synas i patientens digitala covid-bevis.

Doser dokumenterade som historiska vaccinationer i MittVaccin kommer synas i Kontrollrapport för MittVaccin, därför är det viktigt att ni dokumenterar och kommenterar att det är en dos som patienten uppger är tagen i annat land för att ni enklare ska kunna bortse från dessa rader i kontrollrapporten.

Hur hittar jag vaccinationer från andra vårdgivare i MittVaccin?

Alla vaccinationer som är givna i MittVaccin syns via knappen ”sammanhållen journalföring”

Vaccin som är givet t.ex. en annan vårdgivare än den som du är inloggad hos syns efter att man har aktiverat knappen ”sammanhåller journalföring” och inhämtat patientens samtycke. Ex. inloggad på en enhet som tillhör Region Jönköpings län och vill se vaccin givet på en privat vårdcentral.

Gör så här:

Sök upp patienten och gå till ”visa kund”. Längst till höger finns en knapp som heter ”Sam. Journalföring”. Om det finns vaccinationer från andra vårdgivare så visas det som en siffra på knappen. 

Klicka på knappen och inhämta samtycke från patienten. Klicka i rutan och ”hämta”. Klicka på "gå till historik".

Du kan nu se patientens alla vaccinationer i MittVaccin. För att se detaljer om en viss vaccination, klicka på datum för den dos du vill titta på.

Patientens alla vaccination, som är registrerade i MittVaccin, visas tillsammans med de vaccin som är givna på din vårdgivare tills du stänger patienten.

Kan man skriva ut vilka vaccin patienten har fått från MittVaccin? 

Du som kan skriva ut behöver ha rollen, sköterska, sköterska med delegering eller läkare.

Sök upp patienten och klicka på ”Skriv ut historik” alternativt ”skriv ut journal”.

Dessa båda utskrifter visar båda vilket vaccin patienten har fått samt datum, men skriv ut journal innehåller mer detaljer om vaccinationen inkl. besvarad hälsodeklaration och batchnummer.

Astras vaccin har bytt namn?

Covid-19 vaccine Astra Zeneca kommer att byta namn till Vaxzevria (fd Covid-19 Vaccine Astra Zeneca) i MittVaccin 9 maj 2021. Ändringen slår igenom både på genomförda vaccinationer samt inkvitterade batcher.

Var kan jag se om patienten är vaccinerad?

Vaccinationer kan vara registrerade (och därmed visas) på flera olika ställen, beroende på var och när patienten fick sitt vaccin. 

Men följande system kan innehålla information om vaccination mot covid-19:

 1. titta i sammanhållen journalföring i MittVaccin (visar vacciantioner från alla som använder MittVaccin)
 2. titta i NPÖ
 3. titta i svevac 

På detta sätt bör man ha täckt in de flesta olika vårdgivare, både privata samt andra regioner. 

Hur gör jag med dem som ordinerats dos 2 av Astras vaccin men som nu ska ha mRNA vaccin istället?

Makulera den ordinerade dosen och gör ny ordination av annat vaccin. Registrera denna dos som dos nummer 2.

Varför införs MittVaccin mitt under en pandemi?

MittVaccin erbjuder funktionalitet som kommer att underlätta vaccineringen av hela befolkningen. I Mittvaccin går invånaren, via 1177.se, in och bokar sitt besök själv. I samband med bokningen fyller invånaren själv i den hälsodeklaration som behövs inför vaccinationen. När invånaren väl kommer för vaccinering finns all information redan färdigifylld. SMS-påminnelse för både första och andra vaccinationsdos sker automatiskt och det är också lätt att se vilken typ av vaccin som skall ges vid andra tillfället. I systemet är det också enkelt att registrera batchnummer och hålla lagersaldo uppdaterade vilket gör att man från centralt håll får mycket bra överblick över lagerhållning i hela regionen.
I och med den stora volym individer som samtidigt skall vaccineras har regionledningen kommit fram till att de fördelar som uppnås både ute i verksamheterna och centralt motiverar att implementera Mittvaccin trots den rådande pandemin.
MittVaccin har automatisk rapportering av givna doser till Nationella Vaccinationsregistret. Från MittVaccin kan Regionalt smittskydd få tillgång till regelbunden statistik över lagersaldo och förbrukning samt vaccinationstäckning på olika nivåer, t.ex. per mottagning, vårdgivare samt för hela regionen.
MittVaccin är också förberett för att kunna ansluta till Nationell Patientöversikt och Journalen via Nätet.

Vad ska vi göra för förberedelser?

Inför införandet av Mittvaccin behöver enheten:

 • utse en kontaktperson (skickas till sjukvardens.itstod@rjl.se)
 • se till att man har datorer och siths-kortsläsare och nätverk i vaccinationslokalen (en dator/ssk som ska vaccinera samt till de som ska ordinera, boka tider etc)
 • utse tidboksadministratörer
 • fundera hur man vill lägga upp sin tidbok och ev justera tidsåtgång på besökstyper samt lägga ut tider som patienterna ska kunna boka för respektive dos
 • lägga in de vaccin man har på lager (som snabbvaccinering) och uppdatera vaccinsaldo med rätt batchnummer

Inför införandet av MittVaccin behöver varje medarbetare:

 • gå utbildning och ta del av rekommenderade arbetssätt och flöden
 • kontrollera att man har rätt behörighet (var och en loggar in och ser att man har rätt roll och enhet)

Vilken behörighet har jag fått i MittVaccin? (2021-02-10)

Det är inlagt uppdrag (= behörighet och enhet) åt alla medarbetare (sjusköterskor, läkare, vårdadm/läkarsekr och undersköterskor) utifrån vad man har för titel/roll och vilken enhet man är anställd på i HSA-katalogen.

Detta innebär att inga beställningar av behörigheter behöver göras eftersom alla som fanns med i HSA-katalogen i december 2020 redan har fått en behörighet i MittVaccin. 

Det man behöver göra är att kontrollera så att man har fått de uppdrag man behöver. Det som kan saknas är t.ex. om man arbetar på fler än en enhet, i något fall kan det också vara så att en sjuksköterska som har ordinationsrätt för vaccin kan ha fått en ssk-roll utan ordinationsrätt, om det inte stått i HSA att man är t.ex. dsk. Alla ändringar av behörigheter sker via beställningar i tjänstekatalogen.

Hur hittar jag MittVaccin Journal?

MittVaccin journal är ettt webb-baserat verktyg. Länken till mIttVaccin är https://mvjournal.mittvaccin.se och sparas med fördel som favorit. MittVaccin Journal finns även under Externa applikationer i Cosmic.

Hur ska vi göra när vi ska vaccinera personal i specialistsjukvården mot Covid-19?

Från den 15 februari ska dokumentation av covid-19 vacciner göras i MittVaccin.

Förberedelser:

Planera hur personalvaccinationer ska gå till på er enhet. Vilka ska ordinera, vilka ska vaccinera, lokaler m.m.

Kliniken får en länk till sidan för hälsodeklaration som personalen kan använda för att fylla i hälsodeklarationen digitalt inför vaccination. (länken har skickats till kontaktpersonerna för mittvaccin på respektive enhet, saknar din enhet en länk, kontakta oss, se kontaktvägar). Förmedla länken till medarbetare som ska vaccineras.

 1. Uppdatera vaccinsaldo på enheten med rätt vaccin och batchnummer. Se rekommenderat arbetssätt för vaccinsaldo
 2. Ordinatören söker upp listan med ifyllda hälsodeklarationer och ordinerar vaccin (dos 1 och dos 2). Fyll även i kundgrupp/patientgrupp. Se rekommenderat arbetssätt för läkare.
 3. Sjuksköterska administrerar vaccin och dokumenterar detta i mittvaccin. Se rekommenderat arbetssätt sjuksköterska

Hur gör vi med dos 2 när dos 1 är registrerad i Svevac?

De patienter som har fått sin första dos registrerad i Svevac ska också få sin andra dos registrerad i Svevac. Alla andra vaccinationer mot covid-19 ska från och med 15 februari registreras i MittVaccin.

Kan assistenter registrera i MittVaccin?

Fråga: I Svevac har vi assistenter som lägger in vaccinationerna som sjuksköterskan sedan signerar. Går inte det i Mittvaccin?

Svar: I MittVaccin registreras givna vaccinationer med batchnummer direkt av sjuksköterskan som ger vaccinet. Detta har flera fördelar, bl.a. gör det att man hela tiden har ett aktuellt saldo för vacciner. Samt att rapportering till nationella vaccinationsregistret ska ske skyndsamt och därför är efterregistrering av större volymer av vacciner inte att rekommendera.

Ska alla patienter ankomstregistreras?

Vi rekommenderar inte att man använder ankomstregistrering för Covid-19-vaccinationerna.

Kommer det komma någon behörighet för alla roller till superanvändare?

Nej det kommer det inte göra. Man har endast tillgång till den behörighet som man har rätt till utifrån sin yrkestitel.

Hur biverkningsrapporterar jag för vacciner? 

För att biverkningsrapportera covid-vaccinationer följs arbetssätt för rapportering av läkemedelsbiverkan i Cosmic. Rapportera biverkning

Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad. Det är mycket viktigt att alla biverkningar efter vaccination så snabbt som möjligt rapporteras till Läkemedelsverket.

Den reaktion som uppkommit ska beskrivas i journalen. Vid allvarlig reaktion ska den registreras som uppmärksamhetsinformation i Uppmärksamhetssignalen, UMS.

Instruktion för kodning av biverkning:

 • Reaktionen som uppkommit (ICD-10-kod)
 • U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (ICD-10-kod)
 • alt. Y59.8 Andra specificerade vacciner och biologiska substanser
 • J07BX03 Vaccin mot Covid-19 (ATC-kod)

När får vi en övningsmiljö för MittVaccin?

Tyvärr finns ingen övningsmiljö för MittVaccin utan för utbildning hänvisar vi till e-learningfilmer och rekommenderade arbetssätt. 

Varför behövs en saldoansvarig på varje enhet?

För att säkerställa att rätt antal doser av vaccin visas på varje enhet. Detta är en viktig del i planeringen av vaccinationerna och fördelningen av vaccin i länet. Samt att det är viktigt för att följa åtgången och beräkna leveransvolymer av de olika vaccinerna. Att uppdatera saldot utifrån levererade doser görs på varje enhet. Att kassera/registrera svinn av doser måste göras lokalt eftersom det är beroende av tillgång till själva läkemedelsförpackningarna.

Varför kan man inte logga in med BankId eller sms-kod?

Regionen har valt att det endast ska gå att logga in med SITHS-kort då det är det regionen använder som säkerhetslösning.

Jag kan inte logga in igen? 

Efter att man har blivit automatiskt utloggad eller loggat ut ur MittVaccin Journal så kan man inte logga in igen i samma webbläsare. Följande text visas" Din webbläsare kan hålla kvar information även efter utloggningen. Du behöver därför stänga samtliga öppna webbläsarfönster för att kunna logga in med ditt SITHS-kort igen."
Alla fönster som tillhör samma webbläsare (t.ex. google chrome eller microsoft edge) behöver stängas. Tips! Om du har flikar/sidor som du vill kunna behålla öppna, välj olika webbläsare till dessa och till MittVaccin Journal.

Hur loggar man enklast in på annan enhet eller byter till annan roll? 

Du behöver inte logga ut ur MittVaccin för att växla uppdrag. Klicka på Inställningar och välja Växla uppdrag i Menyn till vänster. Du får då upp en lista över dina uppdrag. Klicka på Välj vid det uppdrag du vill byta till. Du behöver inte gå via Cosmic för att logga in i MittVaccin. MittVaccin är en webbsida https://mvjournal.mittvaccin.se/ som du enkelt kan spara som favorit i din webbläsare.

Hur ofta sker rapportering till NVR (Nationella vaccinationsregistret)

Sker automatiskt från MittVaccin varje dygn (på natten). Detta kan ändras om FHM begär informationen med annat intervall.

Visas givna vacciner i NPÖ/JvN?

Ja sedan 2021-04-25 skickar MittVaccin information till Nationella patientöversikten (NPÖ) samt till Journalen via Nätet (JvN). 

Hur ser det ut om patienten har spärrat sin journal?

MittVaccin är anslutet till nationell spärrtjänst och samma gäller för MittVaccin som för övriga journalsystem. Dvs information från de enheter/vårdgivare som patienten har valt att spärra visas inte i sammanhållen journalföring. 

Hur fungerar det för patienter med reservnummer?

Patienter med reservnummer kan inte boka tider i webbtidboken i mittvaccin.
Patienten med reservnummer kan inte fylla i enbart hälsodeklarationen digitalt.

I MittVaccin Journal kan man lägga till en patient med reservnummer under ”Lägg till ny kund” högst upp finns valet ”Lägg till kund med reservnummer”. Patienten kan sedan hanteras som en vanlig patient i MittVaccin Journal, dvs kan få en bokad tid, får sms-bekräftelse (om man har angett mobilnummer) etc.

Patient med reservnummer kan omboka och avboka sin tid via webben.
se mer information om hur man lägger till patient med reservnummer i "Rekommenderade arbetssätt -sök och lägg till kund inkl. reservnummer"

Hur fungerar det för patienter med skyddad identitet?

MittVaccin hämtar patientuppgifter från en nationell tjänst (Ineras PU-tjänst) och därifrån kommer det tydligt att synas om patienten har skyddade personuppgifter. Patienter med skyddad identitet ska inte boka sin tid digitalt eftersom de inte ska uppge sina kontaktuppgifter. Dessa patienter kan bokas infrån MittVaccin Journal.

När en patient med skyddad identitet läggs till under Lägg till kund kommer det upp en dialogruta som informerar om att uppgifter inte kan läggas till pga. att patienten har skyddad idientitet. Stäng ner dialogrutan och fyll i namn manuellt. Telefonnummer, adress och e-post-adress får inte sparas på patienten i MittVaccin. 

Varför heter knapparna i MittVaccin som de gör?

”Spara ordinering och signera” ska tolkas som ”Signera ordination”

”Slutför vaccination” ska tolkas som ”Signera administrering” alternativt ”Signera ordination och administrering”, beroende på vilken behörighet man har och om ordinationen redan är signerad tidigare eller inte.

Önskemål om att ändra texterna på knapparna finns.

Varför står det "sköterska med delegering"?

Detta är benämningarna på behörigheterna som finns i MittVaccin. Önskemål om att justera benämningarna på behörigheterna finns. :
”Sköterska” bör istället heta ”Sjuksköterska”
”Sjuksköterska med delegering” bör istället heta ”Sjuksköterska med ordinationsrätt”.

Varför heter det ”läkare” och ”sköterska” i de olika kolumnerna i tidboken?

MittVaccin har valt att kalla sina tidböcker för ”sköterska” och ”läkare” utifrån hur systemet vanligen används. Just för Covid-19-vaccinerna har vi valt att använda båda tidböckerna för att kunna erbjuda separata tider för dos 1 och för dos 2. Se mer information om detta i rekommenderade arbetssätt för tidbok.

Kommer patientens bokning upp då man söker dem oavsett vilket uppdrag (enhet) man är inloggad i?

Du kan se bokningar inom en enhet oavsett vilken roll du loggar in som men det går inte att se bokningar om du är inloggad på en annan enhet. Däremot ser du patientens ordinationer och givna vaccin oavsett vilken enhet du är inloggad på.

Om vi hjälper till att boka patienten direkt i Mitt Vaccin, måste man då skriva in patientens mobilnummer, eller är systemet kopplat till Cosmic?

Systemet har ingen koppling till Cosmic så vill patienten ha sms-påminnelse måste man se till att det finns ett mobilnummer registrerat i patientens Personuppgifter. Första gången patienten är aktuell i MittVaccin kan alla lägga till telefonnummer. Justera telefonnummer kan i dagsläget inte göras av rollen ”Endast bokning” (men vi har ett förbättringsärende om detta till MittVaccin).

När man bokar dos 2 och man har två tidböcker öppna för bokning (dolda) så hoppar bokningarna emellan dessa 2 tidböcker. Varför? Gör det svårt att separera olika vaccin.

Man kan inte styra tider för olika vaccin till en specifik kolumn. Finns det lediga tider i tidbok 1 för ett visst klockslag så hamnar bokningen i första hand där.

Om vaccin inte kommer och vi måste avboka kan vi då skicka ut mass-sms om att tiden måste bokas av?

Tyvärr finns inte denna funktion. Vi har tagit med oss det som ett förbättringsförslag till MittVaccin. Det går däremot går ut ett avboknings-sms för varje avbokad tid. 

Kan man ta bort en besökstyp om det finns bokningar kopplade till besökstypen?

Om det finns bokningar kopplade till besökstypen ska du inte ta bort besökstypen.  Tar man bort en besökstyp som har framtida bokningar kommer dessa bokningar hoppa till en ny tidbokskolumn (resurs saknas) och tiden blir återigen bokningsbar. Detta medför risk för dubbelbokningar. Dessa bokningar måste bokas om för att hamna rätt igen. Välj istället att ändra namnet på befintlig besökstyp eller lägg till en ny besökstyp. Finns inga bokningar kopplade till besökstypen går det bra att ta bort den. Det kommer dock påverka historiska bokningar vilket kanske har mindre betydelse.

Går det att göra fält tvingande att kommentera t.ex. svår allergi i hälsodeklarationen?

Nej, det går tyvärr inte att ge patienten några kommentarsfält. Vi tar med detta som ett förbättringsförslag till MittVaccin.

Kan man ordinera dos 2 samtidigt som dos 1? 

Rekommendationen är att dos 2 ordineras samtidigt som dos 1. Det krävs då att man gör två separata ordinationer.

När jag ska ordinera dos 2 blir det inte automatiskt samma vaccin som dos 1. Vore bra och patientsäkert om det blev samma.

Vi har tagit med det som förbättringsförslag till MittVaccin. Tips! Det går att ändra ordning på de vacciner som ingår i snabbvaccinationsflödet (se rek arbetssätt ”Hantera vaccin och vaccinsaldo). Det som ligger överst blir förvalt vid ordination. Se till att det vaccin som ni för tillfället ordinerar mest av ligger överst.

 

Kan vi ha en synlig tidbok läkare 1 och en osynlig tidbok läkare 2 på samma dag?

Nej det går tyvärr inte. Alla tider som ligger under samma ”resurs” (läkare eller sköterska) kommer vara bokningsbara för alla besökstyper som är kopplade till den resursen, detta oavsett vilken kolumn de ligger i (läkare 1, läkare2 etc).

Hur kan man särskilja olika vaccin vid ombokning?

För dos 2 rekommenderas att man i besökskategori och besökstyp anger vaccinets namn och även om det är specifika dagar som vaccinet kan ges.
Ex. Covid-19 dos 2, Comirnaty (Pfizer), ENDAST ons, tors, fre.

Kan man skriva kommentarer i tidboken?

Flera användare har kommit med önskemål om att kunna göra noteringar i bokningsschemat. Vi tar med det som förbättringsförslag till MittVaccin. I nuläget kan man göra kortare notiser genom att namnge de översta blockeringarna med önskad information.

Hur ser vi hur många tider vi öppnat upp per dag?

Tyvärr finns ingen funktion i MittVaccin för att se hur många tider man öppnat upp utan man får räkna manuellt. Förbättringsförslag är lagt till MittVaccin. 

Som bokare, hur får man enklast överblick hur många lediga tider det finns kvar för dagen?

Det finns ingen enkel funktion i MittVaccin att se hur många tider som finns lediga. Ett tips är att använda översta blockeringen i varje tidbok för att skriva hur många tider ni öppnat upp i varje tidbok. Då går det enklare att se hur många tider som finns kvar genom att ta antalet utlagda tider minus antalet bokningar.

Fungerar det att skanna ID istället för att skriva in personnummer?

Vid simuleringen i Värnamo testades scanners och det fungerade fint efter viss konfigurering. Vid scanning av id kommer inte 19 och 20 med vilket krävs i MittVaccin. Därför får man först scanna en QR-kod med 19 el 20 innan man scannar id-kort.

 

Varför kan inte patienterna boka tid via MittVaccin app?

Pga. att appen inte är helt kostnadsfri (kostar för användaren 29 kr/år om man vill kunna se sin vaccinationshistorik) så har regionen valt att inte använda appen. En annan anledning har varit att den endast finns för Iphone (släpps för android under mars). Man är inte beroende av appen för att kunna se sin vaccinationshistorik utan den kommer inom kort visas på Journalen via nätet (1177).

Kommer patienterna kunna skriva ut ett intyg att de fått vaccin?

Det pågår diskussion nationellt hur detta ska göras. Som det ser ut nu ser det ut att bli någon form av digitalt vaccinationsintyg.

Hur ser planerna ut framöver kring utveckling av MittVaccin?

MittVaccin köptes hösten 2020 av Cambio Healthcare Systems och det finns planer för att koppla samman MittVaccin och Cosmic på olika sätt i framtiden.
Önskemål kring t.ex. nya funktioner i MittVaccin skickas in via tjänstekatalogen.