Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Vad innehåller vaccinet?

mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax innehåller: mRNA, lipider (inklusive polyetylenglykol (PEG)) samt salter, socker och buffert. mRNA-vaccinerna innehåller inget adjuvans.

Proteinvaccinet Nuvaxovid innehåller: SARS-CoV-2 spikprotein, adjuvans (Matrix-M) och följande hjälpämnen: dinatriumvätefosfatheptahydrat, natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumvätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 80, kolesterol, fosfatidylkolin (inklusive all-rac-α-tokoferol), kaliumdivätefosfat, kaliumklorid, natriumhydroxid (för pH-reglering), saltsyra (för pH-justering) och vatten.

Inget av vaccinerna innehåller ägg, gelatin, latex eller konserveringsmedel. 

Finns det anpassade vaccin för omikron-varianten?

Ja, både Pfizers och Modernas vaccin är nu uppdaterade och mer anpassade till omikronvarianten av viruset. I takt med att de anpassade vaccinen levereras ut ersätter dessa vaccin de tidigare vaccinvarianterna, men ursprungsvaccinet ska fortsatta användas för grundvaccination med dos 1 och 2. Alla de varianter av vaccin som använts betraktas som likvärdiga vad gäller skyddande effekt mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

När kommer skyddseffekten?

Man anses ha ett fullgod effekt av primärvaccinationen två veckor efter man har fått andra dosen. Efter påfyllnadsdosen får man ett förbättrat skydd snabbare än så.

Kan man mäta skyddseffekten med antikroppstest?

Antikroppstest rekommenderas generellt inte för att värdera skyddseffekten av vaccinet. Det är idag okänt vilken typ och vilken nivå av antikroppar som motsvarar immunitet.

När kan en person som haft covid-19 vaccineras?

Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 2 eller mellan påfyllnadsdoser kan efterföljande dos skjutas på till upp till tre månader efter sjukdomstillfället. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället.

Varför vaccineras inte barn under 18 år?

Barn har mycket liten risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. En mycket stor andel av barnen har dessutom haft covid-19. Från och med 1 november 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten endast vaccination till barn och unga i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Måste alla doser ges med samma vaccin?

mRNA-vaccinerna (Comirnaty eller Spikevax) är mycket lika och ger ett likvärdigt skydd. Det går bra att ge vilket som av dessa vaccin som dos 2 eller 3, oavsett vilket vaccin man fick från början.

Proteinvaccinet Nuvaxovid går bra att ge som påfyllnadsdos (dos 3 eller mer) till en person som tidigare fått mRNA-vaccin.

Vad händer om dosintervallet blir för långt?

Om dos 2 fördröjs av någon anledning så bör den ges så snart som möjligt. Det finns ingen fastställd gräns när det skulle vara "för sent" att ge dos 2 eller senare påfyllnadsdoser.

Erfarenheter från andra vacciner visa att dosintervallet i regel kan vara mycket långt utan att det påverkar det skydd man får när väl nästa dos ges.

Kan andra vaccin ges samtidigt som covid-vaccin?

Vanligt influensavaccin kan ges helt oberoende av covid-vaccinet. Om de ges samtidigt eller med några dagars mellanrum spelar ingen roll.

Även det förstärkta adjuvanterade influensavaccinet kan ges samtidigt med mRNA vaccinen, men bör undvikas att ges samtidigt med Nuvaxovid.

Även övriga vaccin, inklusive pneumokockvaccin, kan  i regel ges samtidigt med covid-19 vaccin. Ett undantag är vaccin mot bältros som inte ska ges samtidigt med covid-19 vaccin. 

Att ge fler än ett annat vaccin samtidigt som vaccin mot covid-19 rekommenderas inte. Finns det situationer där man ändå överväger att ge fler vacciner, måste det avgöras från fall till fall, hur viktigt det är att vaccinerna ges precis vid just det tillfället.

Kan en person som exponerats för covid-19 vaccineras?

En person som exponerats för covid-19 ska begränsa sina kontakter och inte gå till vårdcentralen för vaccination förrän inkubationstiden löpt ut, för att inte riskera att utsätta andra för smitta.

Det finns däremot inga hinder för att vaccinera på exempelvis ett äldreboende där smittspridning förekommer, förutsatt att den som vaccineras är symtomfri och att vaccination kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Troligen har inte vaccinerna tillräckligt snabb effekt för att användas som post-expositionsprofylax eller för att på annat sätt stoppa ett pågående utbrott.

Vilka biverkningar ger vaccinet?

Milda biverkningar som smärta på stickstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskel- och ledvärk är vanliga. Så mycket som 80 % kan känna av något av dessa symtom. Äldre personer verkar uppleva färre biverkningar än yngre. Besvären kommer vanligen inom tre dagar från vaccinationen och försvinner i regel inom några dagar. Feber är vanligare efter andra dosen jämfört med efter första.

Allvarliga biverkningar är sällsynta. Allvarliga allergiska reaktioner har inträffat med alla olika vaccinsorterna i en frekvens av 1-2 fall per 100 000 givna vaccindoser. För Spikevax, Nuvaxovid och Comirnaty finns några fall med myokardit och perimyokardit som misstänkt biverkan och av den anledningen rekommenderas inte Spikevax eller Nuvaxovid till personer under 31 år.

Ska en person som får misstänkta biverkningar stanna hemma?

Milda symtom som ont i armen efter sticket eller lättare huvudvärk, muskel- eller ledvärk som debuterar inom två dagar från vaccinationen kan i regel tolkas som vaccinbiverkan. I så fall behöver inte personen stanna hemma eller testas för covid-19.

En person som får feber efter vaccination ska stanna hemma. Om febern snabbt går över utan att några andra symtom tillkommer kan personen återgå i arbete vid feberfrihet.

Luftvägssymtom (snuva, hosta, ont i halsen) är inte typiska vaccinbiverkningar utan bör betraktas som en misstänkt infektion.

Ska biverkningar anmälas?

Ja, hälso- och sjukvårdspersonal som får kännedom om misstänkta biverkningar av ett läkemedel är skyldiga att anmäla detta till Läkemedelsverket. Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, det behöver inte vara bekräftat att reaktionen hade ett säkert samband med vaccinationen. Allvarliga eller tidigare ej kända biverkningar är särskilt angelägna att rapportera.

Alla läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter kan rapportera. Patienten (eller en närstående) kan också själv rapportera misstänkta biverkningar.

Rapportera biverkningar Läkemedelsverket

Ska den som redan haft covid-19 vaccineras?

Ja, även den som haft en bekräftad infektion med covid-19 eller som har påvisade antikroppar rekommenderas vaccination.

Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 2 eller mellan påfyllnadsdoser kan efterföljande dos skjutas på till upp till tre månader efter sjukdomstillfället.

Ska man vaccinera personer med långvariga symtom efter covid-19?

Utredning och sammanställning av denna grupp av patienter pågår och Socialstyrelsen har ansvar för denna fråga. Vaccination för dessa personer kan endast bedömas utifrån det kunskapsunderlag som kommer att tas fram och utifrån individuell bedömning och risk-nytta analys som utförs av behandlande läkare.

Påverkar vaccination testresultat för covid-19?

PCR-test och antigentest påverkas inte av vaccination. Det finns alltså ingen risk att dessa tester kan bli falskt positiva på grund av vaccination.

Antikroppstest är oftast inte aktuellt efter vaccination. Både vaccination och naturlig infektion ger i regel antikroppar. Det finns inget säkert sätt att mäta skyddseffekten av vaccinet med antikroppstest och rutinmässig testning rekommenderas inte.