Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Vad innehåller vaccinet?

mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax innehåller: mRNA, lipider (inklusive polyetylenglykol (PEG)) samt salter, socker och buffert. mRNA-vaccinerna innehåller inget adjuvans.

Proteinvaccinet Nuvaxovid innehåller: SARS-CoV-2 spikprotein, adjuvans (Matrix-M) och följande hjälpämnen: dinatriumvätefosfatheptahydrat, natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumvätefosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 80, kolesterol, fosfatidylkolin (inklusive all-rac-α-tokoferol), kaliumdivätefosfat, kaliumklorid, natriumhydroxid (för pH-reglering), saltsyra (för pH-justering) och vatten.

Inget av vaccinerna innehåller ägg, gelatin, latex eller konserveringsmedel. 

Finns det anpassade vaccin för omikron-varianten?

Nej, de anpassade vaccinen är fortfarande under utveckling. Effekt och användningsområde kommer att bedömas under hösten när mer resultat finns från pågående studier, och det kan dröja innan de blir godkända. De anpassade vaccinen är främst avsedda att användas som påfyllnadsdoser. De vaccin som används för närvarande har en hög skyddande effekt mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, även nu när omikron-varianten dominerar. 

När kommer skyddseffekten?

Man anses ha ett fullgod effekt av primärvaccinationen två veckor efter man har fått andra dosen. Efter påfyllnadsdosen får man ett förbättrat skydd snabbare än så.

Kan man mäta skyddseffekten med antikroppstest?

Antikroppstest rekommenderas generellt inte för att värdera skyddseffekten av vaccinet. Det är idag okänt vilken typ och vilken nivå av antikroppar som motsvarar immunitet.

När kan en person som haft covid-19 vaccineras?

Det går bra att vaccinera (oavsett vilken dos det gäller) så snart personen känner sig återställd efter sin infektion. Ett minimikrav är dock att personen ska vara smittfriförklarad.

Varför rekommenderas påfyllnadsdos bara från 18 år?

Barn som är 12-17 år rekommenderas två doser vaccin, men däremot ingen påfyllnadsdos (dos 3). Det beror främst på att barn i denna ålder har visat sig ha ett fortsatt bra skydd mot allvarlig sjukdom efter två doser. En stor andel av barnen har dessutom haft covid-19. En studie från Folkhälsomyndigheten visar att under våren 2022 hade 96-98 % av barnen över 12 år antikroppar mot covid-19 (en kombination av vaccination och genomgången infektion).

Även om vaccinen mot covid-19 är mycket säkra, så finns det alltid en risk för sällsynta biverkningar. Hos unga finns det en liten risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) efter vaccination. Det finns ännu otillräckliga data för att avgöra om risken ökar ytterligare efter en påfyllnadsdos.

Sammantaget är det alltså inte säkert att nyttan med en påfyllnadsdos till barn överväger riskerna. 

Det är inte möjligt att erbjuda påfyllnadsdos till yngre barn, även om barnet eller vårdnadshavare önskar det, exempelvis inför en resa. EU-kommissionen har ändrat förordningen om covidbevisen så att kravet på en påfyllnadsdos vid resor inte gäller barn under 18 år.

Varför vaccineras inte barn under 12 år?

Barn under 12 år har mycket liten risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. En stor andel av barnen har dessutom haft covid-19. En studie från Folkhälsomyndigheten visar att under våren 2022 hade 70-80 % av ovaccinerade barn under 12 år antikroppar mot covid-19.

Även om vaccinen mot covid-19 är mycket säkra, så finns det alltid en risk för sällsynta biverkningar. Därför är bedömningen för närvarande att det inte är tydligt att nyttan med att vaccinera barn under 12 år överväger riskerna. 

Måste alla doser ges med samma vaccin?

mRNA-vaccinerna (Comirnaty eller Spikevax) är mycket lika och ger ett likvärdigt skydd. Det går bra att ge vilket som av dessa vaccin som dos 2 eller 3, oavsett vilket vaccin man fick från början.

Proteinvaccinet Nuvaxovid går bra att ge som påfyllnadsdos (dos 3 eller mer) till en person som tidigare fått mRNA-vaccin.

Vad händer om dosintervallet blir för långt?

Om dos 2 fördröjs av någon anledning så bör den ges så snart som möjligt. Det finns ingen fastställd gräns när det skulle vara "för sent" att ge dos 2 eller senare påfyllnadsdoser.

Erfarenheter från andra vacciner visa att dosintervallet i regel kan vara mycket långt utan att det påverkar det skydd man får när väl nästa dos ges.

Kan andra vaccin ges samtidigt som covid-vaccin?

Vanligt influensavaccin (ej högdosvaccinet) kan ges helt oberoende av covid-vaccinet. Om de ges samtidigt eller med några dagars mellanrum spelar ingen roll.

För övriga vaccin rekommenderas att man i första hand undviker annan vaccination en vecka före eller efter vaccination mot covid-19. Detta är en säkerthetsåtgärd, eftersom det ännu finns begränsad erfarenhet av kombinationer med andra vaccin. Dessutom kan det vara svårt att värdera eventuella biverkningar om flera vaccin ges samtidigt eller med täta intervall.

Erfarenheten från andra vaccin visar dock att det i regel går bra att ge flera icke-levande vaccin samtidigt, så i enskilda fall kan undantag göras från detta, om nyttan med att ge flera vaccin tätare än så bedöms som stor.

Kan en person som exponerats för covid-19 vaccineras?

En person som exponerats för covid-19 ska begränsa sina kontakter och inte gå till vårdcentralen för vaccination förrän inkubationstiden löpt ut, för att inte riskera att utsätta andra för smitta.

Det finns däremot inga hinder för att vaccinera på exempelvis ett äldreboende där smittspridning förekommer, förutsatt att den som vaccineras är symtomfri och att vaccination kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Troligen har inte vaccinerna tillräckligt snabb effekt för att användas som post-expositionsprofylax eller för att på annat sätt stoppa ett pågående utbrott.

Vilka biverkningar ger vaccinet?

Milda biverkningar som smärta på stickstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskel- och ledvärk är vanliga. Så mycket som 80 % kan känna av något av dessa symtom. Äldre personer verkar uppleva färre biverkningar än yngre. Besvären kommer vanligen inom tre dagar från vaccinationen och försvinner i regel inom några dagar. Feber är vanligare efter andra dosen jämfört med efter första.

Allvarliga biverkningar är sällsynta. Allvarliga allergiska reaktioner har inträffat med alla olika vaccinsorterna i en frekvens av 1-2 fall per 100 000 givna vaccindoser. För Spikevax och Comirnaty finns några fall med myokardit och perimyokardit som misstänkt biverkan och av den anledningen rekommenderas inte Spikevax till personer under 30 år.

Ska en person som får misstänkta biverkningar testas och stanna hemma?

Milda symtom som ont i armen efter sticket eller lättare huvudvärk, muskel- eller ledvärk som debuterar inom två dagar från vaccinationen kan i regel tolkas som vaccinbiverkan. I så fall behöver inte personen stanna hemma eller testas för covid-19.

En person som får feber efter vaccination ska stanna hemma. Om febern snabbt går över utan att några andra symtom tillkommer kan personen återgå i arbete vid feberfrihet, utan testning.

Luftvägssymtom (snuva, hosta, ont i halsen) är inte typiska vaccinbiverkningar utan bör betraktas som en misstänkt infektion.

Ska biverkningar anmälas?

Ja, hälso- och sjukvårdspersonal som får kännedom om misstänkta biverkningar av ett läkemedel är skyldiga att anmäla detta till Läkemedelsverket. Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, det behöver inte vara bekräftat att reaktionen hade ett säkert samband med vaccinationen. Allvarliga eller tidigare ej kända biverkningar är särskilt angelägna att rapportera.

Alla läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter kan rapportera. Patienten (eller en närstående) kan också själv rapportera misstänkta biverkningar.

Rapportera biverkningar Läkemedelsverket

Ska den som redan haft covid-19 vaccineras?

Ja, även den som haft en bekräftad infektion med covid-19 eller som har påvisade antikroppar rekommenderas vaccination.

Vaccin ska dock inte ges förrän personen tillfrisknat från sin infektion och smittfriförklarats. Det innebär i de flesta fall att det ska ha gått minst sju dygn från symtomdebut och att personen ska vara feberfri och känna sig allmänt förbättrad sedan minst två dygn. För personer i äldreomsorg, med allvarlig sjukdom som vårdats på sjukhus eller krafigt nedsatt immunförsvar gäller längre tider, se Smittfriförklaring.

Observera att detta är minimitider och att det ofta kan vara klokt att vänta något längre tid efter genomgången infektion.

Ska man vaccinera personer med långvariga symtom efter covid-19?

Utredning och sammanställning av denna grupp av patienter pågår och Socialstyrelsen har ansvar för denna fråga. Vaccination för dessa personer kan endast bedömas utifrån det kunskapsunderlag som kommer att tas fram och utifrån individuell bedömning och risk-nytta analys som utförs av behandlande läkare.

Påverkar vaccination testresultat för covid-19?

PCR-test och antigentest påverkas inte av vaccination. Det finns alltså ingen risk att dessa tester kan bli falskt positiva på grund av vaccination.

Antikroppstest är oftast inte aktuellt efter vaccination. Både vaccination och naturlig infektion ger i regel antikroppar. Det finns inget säkert sätt att mäta skyddseffekten av vaccinet med antikroppstest och rutinmässig testning rekommenderas inte.