Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination av gravida

Gravida kvinnor har ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och även för att föda för tidigt. Vaccin ger ett effektivt och säkert skydd och alla gravida rekommenderas därför vaccination mot covid-19.

Vilka grupper berörs?

Vaccination rekommenderas till alla gravida som saknar kontraindikationer.

Tidpunkt för vaccination

Vaccination görs i första hand efter vecka 12

Vaccinationen av gravida mot covid-19 kan ske under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att primärvaccinationen i första hand påbörjas efter graviditetsvecka 12, om det inte finns skäl för att göra en annan bedömning, t ex om den som är gravid har en särskild medicinsk riskfaktor. Dos nummer två ges fyra veckor senare.

Behovet av skydd mot covid-19 bedöms som störst i den senare delen av graviditeten. Dessutom brukar man undvika att vaccinera gravida under den tidiga graviditeten, även om man inte har sett några faktiska risker för gravida med vaccinerna. Anledningen är att det kan uppstå tvivel och förebråelser över vaccinationen om det inträffar någonting med graviditeten efter att en gravid vaccinerat sig, trots att vaccinet inte medför någon faktisk risk.

Andra dosen kan ges under första trimestern

Om en gravid kvinna fått sin första vaccindos före graviditeten rekommenderas att den andra dosen ges med ordinarie dosintervall, även om det innebär att hon får den dosen före graviditetsvecka 12.

Att vänta till efter graviditetsvecka 12 skulle i många fall innebära att det blir ett väldigt långt intervall mellan vaccindoserna och det finns en viss risk att det påverkar vaccinskyddet. Eftersom det inte finns något som tyder på att vaccination i tidig graviditet innebär några risker för fostret eller den gravida så överväger nyttan med att kvinnan får ett bra vaccinskydd. 

Påfyllnadsdoser

De som redan är grundvaccinerade vid tidpunkten för graviditeten rekommenderas, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser, en ytterligare dos om mer än sex månader förflutit sedan senaste dos. Påfyllnadsdoser under graviditeten ges i första hand efter graviditetsvecka 12. 

Gravida med medicinska riskfaktorer

Om det utifrån en individuell bedömning bedöms angeläget med ett tidigt skydd mot covid-19 kan vaccinationen ges även före vecka 12.

Gravida som har något av följande tillstånd eller sjukdomar har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes typ 1 och typ 2
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Ålder över 35 år
  • BMI >30 (vid inskrivning)

Gravida som innan graviditeten inte haft någon av dessa riskfaktorer, men har en graviditetsinducerad sjukdom (t ex graviditetshypertoni, preeklampsi och graviditetsdiabetes) ingår inte i denna grupp.

Vilket vaccin och vilken dos ska användas?

Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty eller Spikevax). För närvarande rekommenderas dock inte Spikevax till personer yngre än 31 år.  

Ansvarsfördelning och utförande

Kvinnohälsovården har ansvar för att informera gravida kvinnor om vaccination mot covid-19.

Vaccinationen utförs på vårdcentralerna på samma sätt som för övriga grupper.

Säkerhet

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar. I säkerhetsuppföljning med uppföljning via självrapportering av drygt 35 000 vaccinerade gravida i USA fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

Fördjupande information

Här hittar du två bildspel med tal med fördjupande information om hur vaccinerna tagits fram och vilka avvägningar som gjorts kring risker och säkerhet för gravida.

Det första vänder sig till dig som är gravid och de andra till barnmorskor

Bildspelen är ca 20 minuter långa.

 

Information från Folkhälsomyndigheten

Gravida och vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)