Navigera till sidans huvudinnehåll

Graviditet och vaccination

Alla gravida rekommenderas vaccination

Alla personer som födda 2005 eller tidigare, inklusive gravida, rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty eller Spikevax).

Säkerhet

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar. I säkerhetsuppföljning med uppföljning via självrapportering av drygt 35 000 vaccinerade gravida i USA fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

Vaccination görs i första hand efter vecka 12

Vaccinationen av gravida mot covid-19 kan ske under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen i första hand görs efter graviditetsvecka 12, om det inte finns skäl för att göra en annan bedömning, t ex om den som är gravid har en särskild medicinsk riskfaktor.

Behovet av skydd mot covid-19 bedöms som störst i den senare delen av graviditeten. Dessutom brukar man undvika att vaccinera gravida under den tidiga graviditeten, även om man inte har sett några faktiska risker för gravida med vaccinerna. Anledningen är att det kan uppstå tvivel och förebråelser över vaccinationen om det inträffar någonting med graviditeten efter att en gravid vaccinerat sig, trots att vaccinet inte medför någon faktisk risk.

Andra dosen kan ges under första trimestern

Om en gravid kvinna fått sin första vaccindos före graviditeten rekommenderas att den andra dosen ges med ordinarie dosintervall, även om det innebär att hon får den dosen före graviditetsvecka 12.

Att vänta till efter graviditetsvecka 12 skulle i många fall innebära att det blir ett väldigt långt intervall mellan vaccindoserna och det finns en viss risk att det påverkar vaccinskyddet. Eftersom det inte finns något som tyder på att vaccination i tidig graviditet innebär några risker för fostret eller den gravida så överväger nyttan med att kvinnan får ett bra vaccinskydd. Om en enskild kvinna väljer att vänta med sin andra vaccindos till senare i graviditeten ska hon ändå betraktas som fullvaccinerad när väl den andra dosen är given.

Gravida med medicinska riskfaktorer

De flesta gravida med riskfaktor rekommenderas vaccination mot covid-19 efter 12:e graviditetsveckan. Om det utifrån en individuell bedömning bedöms angeläget med ett tidigt skydd mot covid-19 kan vaccinationen ges även före vecka 12.

Gravida som har något av följande tillstånd eller sjukdomar har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes typ 1 och typ 2
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Ålder över 35 år
  • BMI >30 (vid inskrivning)

Gravida som innan graviditeten inte haft någon av dessa riskfaktorer, men har en graviditetsinducerad sjukdom (t ex graviditetshypertoni, preeklampsi och graviditetsdiabetes) ingår inte i denna grupp.

Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida

Gravida och vaccination mot covid-19

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19