Navigera till sidans huvudinnehåll

Hindra att covid-19 sprids på särskilda boenden och korttidsenheter för äldre

Att hindra att smitta kommer in och sprids inom äldre- och funktionshinderomsorgens särskilda boenden samt på korttidsenheter för äldre är centralt för att minska effekterna av covid-19- pandemin. Om fall med covid-19 upptäcks måste smittspridning begränsas. Smittskydd Vårdhygien rekommenderar:

Personal och organisation

 • Personal uppmanas att vaccinera sig mot covid-19.
 • Personal med symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma, även om symtomen bara är lindriga.
 • Den som får symtom som kan vara covid-19 på jobbet ska avbryta sitt arbetspass och gå hem snarast.
 • Planera bemanningen så att varje boende möter så få olika personal som möjligt, utan att för den skull minska bemanningen.
 • Sträva efter att omvårdnadspersonal inte går mellan olika enheter eller verksamheter, under samma arbetspass.
 • Tillämpa noggrann handhygien och skapa förutsättningar för personal att kunna hålla avstånd vid ex. möten, måltider och ombyte. 
 • Säkerställ adekvat ventilation för det antal personer som vistas i lokalerna
 • Tillämpa source control utifrån nu gällande rekommendationer 

Kunskap, förutsättningar och följsamhet

 • Se till att all personal har kunskap om:
  - hur smitta sprids
  - covid –19
  - basala hygienrutiner och användning av personlig skyddsutrustning.
 • Se till att förutsättningar finns i verksamheten för att följa basala hygienrutiner och klädregler samt att det finns tillgång till rätt skyddsutrustning.
 • Säkerställ följsamhet till basala hygienrutiner, användning av arbetskläder och korrekt användning och hantering av skyddsutrustning.

Den boende

Besök

Överföring mellan olika vårdformer och vid inflyttning

 • Informera mottagande enhet om vårdtagarens hälsostatus, samt om hen bor eller bott tillsammans med någon eller träffat någon som är sjuk där covid- 19 kan misstänkas.  Informera även om det pågår ett utbrott på enheten.