Navigera till sidans huvudinnehåll

Covid-19 i skolan

Närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga från och med hösten 2021. Distansundervisning bedöms inte vara nödvändigt i förebyggande syfte som tidigare, men kan komma att bli aktuell som en tillfällig åtgärd i samband med utbrott av smitta.

Förebyggande åtgärder och allmänna råd

Allmänt förebyggande åtgärder i skolan är viktigt för att minska spridning av covid-19 och även andra infektionssjukdomar. Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendation som gäller i samhället behöver även följas i skolmiljön.

  • Både elever och personal ska stanna hemma vid symtom. Testning för covid-19 görs enligt regionens riktlinjer.
  • Undvik stora samlingar av barn, elever och personal, till exempel i aula.
  • Riskbedöm och anpassa aktiviteter som kan innebära ökad risk för smittspridning.
  • Förlägg raster utomhus. Överväg om viss undervisning som exempelvis idrott och hälsa kan genomföras utomhus.
  • Undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen.
  • Ventilation, städning och hygien är viktiga för att förebygga risk för sjukdom, inte bara covid-19, i skolmiljö.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Screening av skolelever

Med screening menas regelbunden testning av symtomfria personer som en förebyggande åtgärd. Screening av skolelever är i nuläget inte aktuellt utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning. Risker och osäkerheterna kring nyttan bedöms överväga eventuella fördelar. 

Testning och screening i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Skolans roll vid smittspårning

Vid ett konstaterat fall av covid-19 genomförs smittspårning via regionens smittspårare. Om personen varit i skola under smittsam fas behöver dock rektor eller av rektor utsedd kontaktperson bistå regionen i smittspårningsarbetet.

I detta ingår att identifiera vilka personer som varit i nära kontakt med den smittsamma personen samt att informera berörda elever/vårdnadshavare samt personal. Elever från högstadieålder och uppåt som identifieras som nära kontakter uppmanas testa sig via sin vårdcentral, men kan fortsätta vara i skolan i väntan på provsvar så länge de är symtomfria.

Vid misstanke om mer utbredd smittspridning i skolan rekommenderas kontakt med regionens Smittskyddsenhet. Inför kontakt, förbered svar på frågorna i dokumentet Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer i dokumentet Smittspårning i skolan.