Navigera till sidans huvudinnehåll

Mpox (tidigare apkoppor)

Sedan april 2022 pågår ett internationellt utbrott av mpox. Fallen i utbrottet har rapporterats från länder där mpox normalt inte har förekommit tidigare. I det här utbrottet har överföringen av viruset framför allt skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Sjukdomen kallades tidigare apkoppor, men efter rekommendation från WHO har Socialstyrelsen beslutat att namnet mpox ska användas även i Sverige.

Sjukdomsinformation

Mpox orsakas av apkoppsvirus, som är ett poxvirus. Kunskapen om hur sjukdomen sprids är ofullständig, kontakt med infekterade djur är den vanligaste smittvägen men det finns också fall där sjukdomen spridits mellan människor. Under 2022 har flera länder rapporterat fall bland män som har sex med män och smittan bedöms i dessa fall vara sexuellt överförd.

Inkubationstiden är vanligtvis 6-13 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

I det aktuella utbrottet har symtomen hos fallen bestått av utslag eller hudlesioner, framför allt lokaliserade till könsorganen, kring analöppningen eller runt/i munnen. Till skillnad från tidigare kända fall med mpox har blåsorna främst varit lokala och har inte spridit sig till resten av kroppen, även om det förekommit. Många har även haft, feber, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, halsont, hosta, muskelvärk och svullna lymfkörtlar, främst i ljumskarna. Ibland har dock symtomen varit diskreta, t ex enstaka blåsor som kunnat förväxlas med munsår. Proktit och rektala symptom har förekommit hos positiva fall utan samtidiga synliga hud- eller slemhinnelesioner.

Läs mer om sjukdomen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Handläggning av misstänkt fall

Patienter med högre smittrisk handläggs i första hand på infektionskliniken:

  • Bekräftat fall
  • Patient med symtom på mpox och kontakt (direkt eller via smittkedja) med bekräftat fall eller med fall med stark klinisk misstanke om mpox
  • Patient som är man och har haft sexuell kontakt med en annan man och med allmänsymtom eller luftvägssymtom och utbredda utslag

Patienter med lägre smittrisk handläggs i första hand på STI-mottagning:

  • Alla andra patienter som provtas med misstanke om mpox utan anamnes på exponering och som har genitala eller perianala utslag eller blåsor (men utan allmänsymtom eller luftvägssymtom)

Mpox är inte högsmittsamt, utan i regel krävs nära och/eller långvarig kontakt för smitta. Möjliga smittvägar är droppsmitta (stora droppar från luftvägarna) eller kontaktsmitta (direktkontakt med utslag, blåsor, sår).

Vid patientnära vårdmoment ska personlig skyddsutrustning användas. Vilken skyddsutrustning som ska användas i olika situationer beskrivs i Vårdhygieniska riktlinjer.

Smittskyddsblad med information till patienter, läkare och närkontakter finns här: Smittskyddsblad

Diagnostik

Diagnosen mpox misstänks utifrån epidemiologi och klinisk bild. Den verifieras genom att virus (eller virus-DNA) påvisas med PCR eller elektronmikroskopi. Prov tas i första hand från blåsor eller sår, men andra provmaterial som nasofarynx, svalg, urin eller blod kan bli aktuella.

Läs mer om provhantering, provtagningsmaterial m.m. i Provtagningshandboken.

Smittspårning

Smittspårning ska utföras skyndsamt vid alla fall av mpox och kan behöva påbörjas redan innan provsvar föreligger. Smittspårning syftar dels till att identifiera smittkällan och dels till att identifiera och informera personer som kan vara utsatta för smitta. Det är behandlande läkares ansvar att se till att smittspårning blir utförd, men smittspårningsarbetet kan överlåtas till en annan person, t ex en smittspårare med erfarenhet av att smittspåra sexuellt överförbara infektioner.

De kontakter patienten haft under 21 dagar före första symtom behöver identifieras och kontaktas och ska provtas generöst vid misstänkta symtom.

Nära kontakter som bedöms vara utsatt för hög smittrisk från patienten betraktas som misstänkta fall och ska ges förhållningsregler. Detta gäller t ex sexualkontakter, nära hushållskontakter eller vårdpersonal som utfört riskmoment utan aekvat skyddsutrustning.

Kontakter med låg smittrisk får information om att vara uppmärksamma på symtom, men kan i stor utsträckning leva som vanligt.

Läs mer om smittspårning i smittskyddsbladen.

Smittskyddsanmälan

Mpox en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Bekräftade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet. Vid misstänkt eller bekräftat fall av mpox bör smittskydd även kontaktas per telefon.

Vaccin

Personer med ökad risk för att smittas eller som haft nära kontakt med en bekräftat smittad person som kan bli aktuella för vaccination.   

Läs mer i Folkhälsomyndighetens rekommenderade målgrupper för vaccination.