Navigera till sidans huvudinnehåll

Personer med måttlig eller allvarlig immunbrist

Det är särskilt viktigt att personer med måttlig eller allvarlig immunbrist vaccinerar sig mot covid-19 eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Personer med immunbrist får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 som personer som har ett normalt fungerande immunförsvar. Patientgrupper med måttlig eller allvarlig immunbrist rekommenderas därför fler doser av vaccin mot covid-19 än andra.

De ytterligare doser som kan vara aktuella för vuxna med måttlig eller allvarlig immunbrist är:

 • En extra primärdos vaccin mot covid-19, som ges minst två månader efter dos 2.
 • En andra påfyllnadsdos, som ges tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen. 
 • Ytterligare en påfyllnadsdos som en höstdos från och med 1 september 2022, som ges tidigast fyra månader efter den senaste dosen.

Utöver detta kan varje specialistläkare med stöd från sin specialistläkarförening rekommendera ytterligare vaccindoser, kontrollera serologier eller rent av ordinera en ny primärvaccination med ett annat vaccin utifrån en individuell bedömning. Stöd i planeringen av individuella vaccinationscheman finns här:

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist - en vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar

Patientgrupper som är aktuella för extrados och flera påfyllnadsdoser

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram en lista över patientgrupper som kan vara aktuella för en extra primärdos vaccin. Samma grupper rekommenderas också en andra påfyllnadsdos samt en höstdos från och med 1 september 2022.

 • Patienter med en genomgången organtransplantation och som har en pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantationen
 • Patienter med en genomgången stamcellstransplantation med stamceller från en donator de senaste tre åren
 • Patienter med en pågående graft versus host-sjukdom som kräver immunhämmande behandling
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR-T-cellsbehandling
 • Patienter med en primär allvarlig immundefekt
 • Patienter med en aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt
 • Patienter med en aktuell pågående behandling som kraftigt minskar immunförsvaret, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom, stadium 5
 • Patienter med avancerad hiv
 • Patienter, som inte ingår i någon av ovanstående grupper, där den patientansvariga specialistläkaren bedömer att det finns en risk för allvarlig påverkan på immunförsvaret

Vuxna med Downs syndrom

Downs syndrom kan innebära en ökad risk att insjukna i infektioner. Vuxna med Downs syndrom rekommenderas därför:

 • En andra påfyllnadsdos, som ges tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen. 
 • Ytterligare en påfyllnadsdos som en höstdos från och med 1 september 2022, som ges tidigast fyra månader efter den senaste dosen.

Barn

För barn med immunbrist eller andra särskilda tillstånd finns rekommendationer från Barnläkarföreningen

Intervall, vacciner och dosering vid extrados

Extradosen (dos 3) ges när det gått minst åtta veckor efter dos 2.

Båda mRNA-vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech) eller Spikevax (Moderna) kan användas vid en extrados. Även Nuvaxovid (Novavax) kan användas som extrados till den som fått vacinet i sin primärvaccination eller till den som önskar ett blandat schema.

Till alla personer under 31års ålder rekommenderas dock endast Comirnaty (Pfizer) eller Nuvaxoivid (Novavax). Detta beror på en något ökad risk för biverkningar hos unga personer som fått Spikevax (Moderna). Till personer som fyllt 31år är Comirnaty (Pfizer) och Spikevax (Moderna) likvärdiga alternativ. 

För personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ges Spikevax i ordinarie dos som extrados för att öka chansen till effektivt skydd.

Comirnaty (Pfizer): extrados (dos 3) ges i ordinarie dos (0,3 ml)

Spikevax (Moderna): extrados (dos 3) ges i ordinarie dos (0,5 ml)

Nuvaxovid (Novavax): extrados (dos 3) ges i ordinarie dos  (0,5 ml)

Intervall, vacciner och dosering vid påfyllnadsdos

Patientgrupper med allvarlig immunbrist rekommenderas:

 • en påfyllnadsdos (dos 4) när det gått minst 3 månader efter primärvaccinationen (dos 1-3)
 • en andra påfyllnadsdos (dos 5) tidigast 3 månader efter dos 4
 • ytterligare en påfyllnadsdos som höstdos från och med 1 september 2022, tidigast 4 månader efter föregående dos

Båda mRNA-vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech) och Spikevax (Moderna) samt det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid (Novavax) kan användas som påfyllnadsdos.

Till alla personer under 31års ålder rekommenderas dock endast Comirnaty (Pfizer) eller Nuvaxovid (Novavax). Detta beror på en något ökad risk för biverkningar hos unga personer som fått Spikevax (Moderna). Till personer som fyllt 31år är Comirnaty (Pfizer) och Spikevax (Moderna) likvärdiga alternativ.  

Som påfyllnadsdos ges Spikevax alltid i halv dos, det gäller även personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Comirnaty (Pfizer): påfyllnadsdos (dos 4 eller mer) ges i ordinarie dos (0,3 ml)

Spikevax (Moderna): påfyllnadsdos (dos 4 eller mer) ges i halv dos (0,25 ml)

Nuvaxovid (Novavax): påfyllnadsdos (dos 4 eller mer) ges i ordinarie dos (0,5 ml)

Ordination och registrering

Extrados och påfyllnadsdos kräver att hälsodeklarationen fylls i på nytt och att en ny ordination görs.

Samma personer som har ordinationsrätt för dos 1 och 2 till vuxna får ordinera extradoser och påfyllnadsdoser.

Doser registreras i MittVaccin oavsett var tidigare vaccindoser finns registrerade.

Ansvarsfördelning och utförande

Berörda specialistkliniker ansvarar för att identifiera patienter i sin verksamhet som ska rekommenderas en extrados vaccin. Dessa patienter kan sedan remitteras till primärvården för vaccination eller på annat sätt kontaktas med uppmaning om att själva boka tid för sin vaccination. 

Vid individuella vaccinationsuppplägg som avviker från det normala måste remiss skickas till primärvården där det ska framgå tydligt vilket vaccin som ska ges och med vilka intervall.

Om patienten bor på SÄBO eller är inskriven i hemsjukvård kan kommunens sköterskor vara behjälpliga med att vaccinera.