Navigera till sidans huvudinnehåll

Smittspårning av covid-19 i skolan

När behöver smittspårning i skolan göras?

Smittspårning i skolan är aktuell efter att ett bekräftat fall vistats i skolmiljön under smittsam fas, dvs från och med 48 timmar före första symtom.

Ansvarsfördelning

Regionens smittspårare

Regionens smittspårare kontaktar alla nya fall (eller deras vårdnadshavare) för smittspårning. Under smittspårningssamtalet bestäms om indexfallet själv kan ta ansvar för att informera sina nära kontakter som kan ha utsatts för smitta eller om detta ska göras av smittspåraren.

Om personen vistats i skolmiljö under smittsam fas (från och med 48 timmar före första symtom) behöver skolan informeras och vara behjälplig i smittspårningen. I regel är det lämpligt att smittspåraren står för den kontakten. Kontaktperson på skolan är rektor eller annan person som rektor utsett, t ex skolsköterska.

Skolans kontaktperson

Skolans kontaktperson behöver hjälpa till med att identifiera vilka personer som varit i nära kontakt med den smittsamma personen. Det är viktigt att detta görs utan att avslöja identiteten på den person som insjuknat.

Främst avses personal och elever som vistats nära den smittsamma personen inomhus under längre tid eller vi ofta återkommande tillfällen under den smittsamma perioden.

Generellt undantas personer som den smittade bara har träffat i korridoren, i matsalen, på bussen eller vid andra kortvariga kontakter. När det är en elev som är sjuk kan man i regel begränsa informationen till den aktuella klassen, även om eleven också haft enstaka lektioner tillsamman med andra elever.

De personer som kan ha utsatts för smitta ska erhålla informationsblad där det framkommer vad som gäller för närkontakter. Råden ser något olika ut för barn i olika åldrar, därför finns informationsblad anpassade för olika grupper. Alla informationsblad till elever och vårdnadshavare finns här.

Elev/vårdnadshavare

Den som identifierats som en nära kontakt till ett smittsamt fall ska vara uppmärksam på symtom och alltid testa sig vid symtom.

Vuxna och elever från högstadieåldern och uppåt som inte är vaccinerade rekommenderas testning om man varit i kontakt med den smittsamma personen inom 2 meters avstånd under mer än 15 minuter (sammanlagt under ett dygn), oavsett symtom. Yngre barn rekommenderas endast testning vid symtom.

I väntan på provsvar får elever och personal fortsätta att vara på skolan så länge de känner sig fullt friska, men om möjligheten finns kan hemarbete för personalen uppmuntras.

Elev/vårdnadshavare har även ansvar för att övriga råd i informationsbladet följs, som att begränsa sociala kontakter utanför skolan, avstå från träningar m.m.

Misstanke om utbrott

Om regionens smittspårare eller skolans personal misstänker mer omfattande smittspridning av covid-19 i skolan bör smittskyddsenheten kontaktas. Exempel på en sådan situation kan vara 3 eller fler bekräftade fall i en grupp under 14 dagar, eller 1-2 bekräftade fall samtidigt som många har misstänkta symtom. I samråd med smittskyddsenheten kan det då bli aktuellt att provta en hel klass, tillfälligt övergå till distansundervisning eller ytterligare åtgärder.

Webbföreläsning av smittskyddsläkare Malin Bengnér aug-sep 2021

Smittspårning i skolan - information till smittspårare