Navigera till sidans huvudinnehåll

Vem ska vaccineras mot influensa och pneumokocker?

Vaccination mot influensa

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper erbjuds vaccination

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida (se mer information nedan)
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter och personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

Alla ovanstående grupper erbjuds kostnadsfri vaccination i Region Jönköpings län.

Influensavaccin till gravida

Influensavaccin rekommenderas till alla som är gravida under influensasäsong, eftersom gravida har en ökad risk för allvarlig influensasjukdom. Vaccinet ges i första hand efter graviditetsvecka 12.

Vid samtidig annan riskfaktor för allvarlig influensasjukdom rekommenderas vaccination före vecka 12. Sådana riskfaktorer kan vara kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, diabetes eller extrem fetma. Vaccinet är säkert att ta under hela graviditeten.

Influensavaccin till barn

Fluenz Tetra är ett vaccin som administreras nasalt. Det kan ges till barn i åldern 2-18 år som ett alternativt till vanligt influensavaccin.

Vaxigrip Tetra är godkänt för barn från 6 månader i samma dos som vuxna (0,5 ml).

Barn under 9 år som inte tidigare vaccinerats bör ges en andra dos efter en tidsperiod på minst 4 veckor.

Vaccination av vårdpersonal och omvårdnadselever med vårdpraktik

 • Vårdpersonal och omvårdnadselever med patientkontakter, inom både kommun och region, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa.
 • Region Jönköpings län betalar vaccinkostnaden och registrering av vaccinationen ska ske i MittVaccin under ” Vaxigrip Tetra – subvention”.
 • Vaccination mot influensa ges i första hand på arbetsplatsen. I de fall då detta inte är möjligt får den anställde gå till den vårdcentral där hen är listad. Anställda inom Region Jönköpings län vaccineras då utan att någon besöksavgift tas ut. Detta gäller alla länets vårdcentraler.
 • När det gäller personal inom kommunal vård och omsorg rekommenderas i första hand att kommunens egna sjuksköterskor eller företagshälsovård vaccinerar personalen mot influensa. Om det inte är möjligt får personalen gå till den vårdcentral där hen är listad. Besöksavgiften betalas av arbetsgivaren mot uppvisande av kvitto.

Vaccination mot pneumokocker

Många som tillhör en riskgrupp för influensa bör även erbjudas vaccination mot pneumokocker.

Alla som är 65 år och äldre eller som hör till en grupp som har ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion rekommenderas en dos polysackaridvaccin (PPV23, Pneumovax). I normalfallet rekommenderas inte någon upprepad vaccination.

Till grupper som har mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion rekommenderas vaccination med både konjugatvaccin (PCV13, Prevenar 13) och polysackaridvaccin (PPV23, Pneumovax).

Läs mer om olika grupper och olika vaccintyper här: Pneumokock-vaccination