Navigera till sidans huvudinnehåll

Sömnapnésyndrom

Obstruktivt sömnapnésyndrom och snarkning förekommer hos flera procent av befolkningen och utgör en folksjukdom lika vanlig som till exempel astma och diabetes.

Obstruktivt sömnapnésyndrom och snarkning

Snarkning utgör en påfrestning på de övre andningvägarnas slemhinnor och det blir ofta problem i hemmet i form av störd sömn för närstående.

Snarkningen kan också störa det egna sömnmönstret vilket orsakar en trötthet som inte står i rimlig proportion till sovtider och arbetsbörda och som inte heller kan åtgärdas genom extra sömn.

Tröttheten utgör en olycksfallsrisk (trafik och arbetsplatser), därtill kommer problem att utföra fullgoda prestationer i skola och arbetsliv samt sociala och familjemässiga problem. Huvudvärk och muntorrhet på morgnarna är också vanligt.

Om apnéer förekommer i sådan utsträckning att syreförsörjningen försämras tillkommer en medicinsk risk i form av ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar.

De sammanlagda problemen för dessa patientgrupper är betydande.

Diagnostik och behandling

Diagnostik och behandlingsansvar ligger inom öron-, näs- och halsläkares eller lungmedicinares område men allmäntandvården kan genom sin breda kontakt med befolkningen bidra till att problemen uppdagas.

De patienter som uppger besvär och önskar behandling remitteras till vårdcentral, som efter vissa förberedelser vidarebefordrar patienten till öron-, näs- och halsklinik.

Där genomgår patienten en läkarundersökning samt  får en natts sömn registrerad (andningsuppehåll, syresättning med mera) i en speciell mätapparatur.

Detta är av stor vikt då överensstämmelsen mellan subjektiva och objektiva faktorer ofta är påfallande dålig. Redan kända sjukdomar (till exempel hjärt- och kärlsjukdomar) måste också värderas i sammanhanget och en del patienter visar sig ha helt andra diagnoser och får annan behandling.

De som får diagnosen snarkning/ obstruktivt sömnapnésyndrom behandlas med övertrycksandningsmask, kirurgi eller sömnapnébettskena. De får även kompletterande råd angående rökstopp, vikt, sovställning med mera efter behov.

De patienter som ordineras sömnapnébettskena remitteras till ortodontiavdelningen för behandling. Uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt i samarbete med avdelningarna för öron-, näs- och halssjukdomar och lungmedicin.

Ta gärna kontakt med ortodontiavdelningen vid frågeställningar rörande denna patientgrupp.