Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Läkemedel, Administrera eller Överlämna läkemedel i öppenvård eller vid hemgång från sjukhus, rekommendation

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Dokumentet innehåller beskrivning och rekommendationer kring de alternativ som finns för att kunna signera läkemedel i Utdelningsvyn i öppenvård. Det innehåller även rekommendationer på hur dokumentation görs i Cosmic när läkemedel skickas med patienten hem.

Alternativ för att kunna signera läkemedel i Utdelningsvy

Det finns fyra olika alternativ för att kunna signera läkemedel i Utdelningsvy:

 1. Läkemedel ordineras för att kunna signeras i Utdelningsvy utan att läkemedelslistan är godkänd för administrering
 2. Receptadministrering
 3. Läkemedel ordineras för att administreras på särskild enhet
 4. Läkemedelslistan godkänns för administrering

1.     Läkemedel ordineras för att kunna signeras i Utdelningsvy utan att läkemedelslistan är godkänd för administrering

Detta arbetssätt kan användas om endast enstaka doser ska ges, t.ex. på akutmottagningen eller på BUMM.

Om ett läkemedel ska administreras av vårdpersonal, skapas ordinationen med ”Administreras på enhet” markerad (låt det stå ”vilken som helst”). Behandlingen visas under fliken Utdelningsvy och kan administreras med en obligatorisk kommentar. Om recept behövs för fortsatt behandling förskrivs det genom att högerklicka och välja Skriv recept.

Om recept förskrivits först, men läkemedel ska administreras eller överlämnas vid samma tillfälle görs enligt följande:

 1. Gå till Läkemedelslista.
 2. Högerklicka på läkemedlet och välj Ändra.
 3. Flytta markören från ”Recept” till ”Administreras på enhet”.
 4. Klicka på Signera eller Signera och öppna listan.

Det kommer nu finnas utdelningstillfällen i Utdelningsvy fram tills nästa receptförnyelse görs.

 

2.     Receptadministrering

Funktionen Receptadministrering ger möjlighet för sjuksköterskor att hantera utdelningstillfällen i Utdelningsvy på en läkemedelsbehandling som är skapad som recept, utan att läkare behöver godkänna hela läkemedelslistan för administrering eller ändra behandlingen till ”Administreras på enhet”.

OBS! Receptadministrering ska endast användas efter överenskommen rutin på respektive enhet.

Gör så här:

 1. Gå till Läkemedelslista och högerklicka på det läkemedel du vill föra över till Utdelningsvy.
 2. Välj Receptadministrering.
 3. Klicka Ja på ”Vill du flytta receptet till utdelningsvyn för att kunna administrera?”
 4. Läkemedelsbehandlingen hamnar nu i Utdelningsvy under rubriken Receptadministrering.
   
 5. Det går nu att dokumentera om patienten fått någon dos administrerad eller att läkemedel ska skickas med patienten hem.
 6. När hanteringen är klar i Utdelningsvy ska Receptadministrering avslutas vilket görs från Läkemedelslista på samma sätt som när den startades.

 

3.     Läkemedel ordineras för att administreras på specifik enhet.

Detta arbetssätt kan användas för t.ex. dialyspatienter, reumatologpatienter och andra patienter som kommer för återkommande läkemedelsadministrering. Det kan även användas för tidsbegränsade ordinationer där patienten behöver upprepade doser.

För att kunna använda funktionen Administreras på specifik enhet måste detta beställas via tjänstekatalogen (via Frågor till sektion e-hälsa).

För behandlingar som ska administreras på en specifik enhet finns en möjlighet att i Cosmic koppla administreringen specifikt till denna enhet. Användare som är inloggade mot denna enhet kan administrera utan att ange en kommentar, medan användare som är inloggade mot andra enheter måste ange en obligatorisk kommentar.

Det är den som ordinerar behandlingen som anger vilken enhet som ska vara ansvarig för läkemedelsadministrering av denna ordination.

I Utdelningsvy samlas de ordinationer som ska ges av en specifik enhet under rubriken ”Administreras av enhet…

I Läkemedelslista syns inte någon speciell rubrik utan aktuella läkemedel markeras med en grön understrykning.

 

4.     Läkemedelslistan godkänns för administrering

Detta arbetssätt används i första hand för inneliggande patienter men kan även användas inom öppenvård för återkommande patienter.

När läkaren godkänner läkemedelslistan för administrering visas även behandlingar på recept i Utdelningsvy. Detta görs via knappen Godkännande för administrering längst ner i Läkemedelslista. Godkännandet visas med en grön linje överst i Läkemedelslista och Utdelningsvy. När ett godkännande finns krävs inga motiveringar vid signering.

Observera att det är endast läkare som kan godkänna läkemedelslistan för administrering.

Se rekommendation In- och utskrivning i slutenvården.

Skicka med läkemedel hem

När läkemedel skickas med patienten hem ska det dokumenteras i Cosmic. I första hand ska dokumentationen ske i Utdelningsvy. I undantagsfall kan dokumentationen göras i journalen.

Kontrollera först läkemedelslistan och säkerställ att listan är klar. Var uppmärksam på framtida dosändringar och pausade ordinationer.

Dokumentera doser som skickas med hem

 1. Gå till Utdelningsvy.
 2. Markera nästkommande utdelningstillfälle. Om ett läkemedel ska skickas med vid behov, lägg till ett utdelningstillfälle om utdelningstillfällen saknas.
  OBS! Markera inte flera utdelningstillfällen för samma läkemedel. Om patienten återkommer till vården går det då inte administrera, ändra dosering eller sätta ut behandlingen utan att först makulera signeringen på varje utdelningstillfälle.
 3. Högerklicka och välj Iordningställ. Använd inte snabbknappen Iordningställ längst ner i vyn. Då iordningställs utdelningstillfället direkt utan möjlighet att skriva en kommentar.
   
 4. Om du iordningställer doser längre fram än 4 timmar kommer det upp en ruta där det krävs en motivering. Skriv till exempel ”Skickar med läkemedel hem”. Klicka på OK.
   
 5. I fönstret Registrera, ange Iordningställd dos om det inte redan är förifyllt och skriv till exempel ”Dosett iordningställd t.o.m. xx-xx-xx + tidpunkt (aktuellt datum + t.ex. morgon)” i fältet Kommentar. Bocka i Skriv ut etikett om du vill skriva ut en läkemedelsetikett. Klicka på Iordningställ.
   
 6. Om du bockat i Skriv ut etikett kommer en ruta upp. Låt All information vara ifyllt. Klicka på Skriv ut.
   
 7. Etiketterna innehåller uppgift om patientens namn och personnummer, läkemedlets namn, läkemedelsform och styrka och datum för iordningställande. Det finns plats att manuellt fylla i dosering och signatur efter utskrift. Om det saknas styrka på etiketten kan det bero på att det är en antibiotika där styrkan endast visas i doseringen. För antibiotika visas aldrig någon slutkoncentration eftersom spädning inte är inlagd i ordinationen. Tänk på att etiketten inte ska användas som ett underlag för beredning.
   
 8. Utdelningstillfället blir nu grönt och har en pratbubbla för att visa att det finns en skriven kommentar.
   
 9. För att se skrivna anteckningar/kommentarer på ett utdelningstillfälle, högerklicka på utdelningstillfället och välj Visa logg. Här kan du även välja Skriv ut etikett om utskriften misslyckas eller du behöver skriva ut fler etiketter.
   

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carolina Andersson

Gäller från

2024-03-15

Version

9.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Carolina Andersson

Dokument-ID

134957

Källa

Evolution