Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientkontrakt i Region Jönköpings län

Vården sker i samskapande mellan patienten, dennes närstående och vårdpersonal. Patientkontrakt stödjer samskapandet genom en överenskommelse. Utgångspunkten i överenskommelsen är patientens behov, resurser och erfarenheter som tillsammans med vårdens kompetenser ger individuella överenskommelser som stöd för en god hälsa.

Överenskommelsen innehåller vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten kan vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. Överenskommelsen dokumenteras i journalen och ska finnas tillgänglig för både vårdpersonal och patient.

Patientkontrakt inkluderas i Region Jönköpings läns styrdokument ”Budget med verksamhetsplan” och ”Gemensam plan för primärvård”, och är ett prioriterat fokusområde i vårt län.

Patientkontraktet är en viktig del av omställningen till nära vård, och centralt i både kunskapsstyrning och arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Införandet av patientkontrakt pågår i hela länet. Olika verksamheter har kommit olika långt.

Övergripande resultatuppföljning sker bland annat i Diverportalen. Resultaten redovisas kontinuerligt till sjukvårdens ledningsgrupp, nämnden för folkhälsa och sjukvård, Sveriges Regioner och Kommuner och Socialstyrelsen.