Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel i vårdens övergångar, ordinärt och särskilt boende

Rutinen gäller läkemedelshantering vid överflyttningar mellan ordinärt eller särskilt boende och inneliggande vård på länets tre sjukhus. Den avser patienter som är, eller i samband med vårdtillfället blir, inskrivna i kommunal hemsjukvård för stöd i läkemedelshanteringen.

Till sjukhus från ordinärt eller särskilt boende

Då sjuksköterska eller annan vårdpersonal sänder patient till sjukhus ansvarar personalen för att aktuell läkemedelslista eller Förteckning Recept (dosrecept) följer med patienten.

Aktuella läkemedel skickas med till sjukhuset om patienten inte motsätter sig det. Särskilt viktigt är personbundna läkemedel så som inhalationer, ögondroppar, insulinpennor och dosrulle.

Under sjukhusvistelsen

Patienten tillfrågas om hon/han accepterar att använda eventuellt medhavda läkemedel (som är patientens egendom) under vårdtillfället. Medgivande dokumenteras i patientens journal (Vårdplan, sökord Läkemedel) och gäller för aktuellt vårdtillfälle.

För patienter med maskinell dosdispensering, se även rutinen Maskinell dosdispensering (öppen vård) på sjukhus.

Utskrivning från sjukhus

Inför utskrivning ska läkare göra en egenvårdsbedömning kring fortsatt behov av stöd i läkemedelshantering, se Egenvård, Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel.

Sjukhuset ansvarar för att aktuell läkemedelslista och/eller Förteckning Recept (dosrecept) medföljer patienten vid hemgång.

Eventuellt medhavda aktuella läkemedel och doseringshjälpmedel skickas med tillbaka.

För patienter med maskinell dosdispensering, se rutinen Maskinell dosdispensering (öppen vård) på sjukhus.

Sjuksköterska säkerställer att patienten har tillgång till läkemedel, inklusive nyinsatta/ dosjusterade läkemedel, för minst tre dygn efter överenskommelse med patient, närstående och mottagande enhet (ytterligare dagar i samband med helg och röda dagar). För patienter som skrivs ut till korttidsboende är det särskilt viktigt att stämma av patientens förutsättningar för fortsatt tillgång till läkemedel, t.ex. om närstående kan ta med läkemedel till boendet, om det finns legitimation och betalmedel.

Läkemedel skickas med i doseringsask/ läkemedelspåse, se riktlinje för Ordination och hantering av läkemedel/ Iordningställande och överlämnande eller administrering, enligt överenskommelse. Läkemedel som inte får iordningsställas i doseringsask/ läkemedelspåse skickas med i originalförpackning, t.ex. Betapred. För kortare kurer, t.ex. antibiotika eller kortison, kan resterade doser skickas med, se Förskrivning av läkemedel till patient i sluten vård.

I utskrivningsplanen i Cosmic Link dokumenteras mängd läkemedel (t.ex. antal tabletter/ tidsperiod) som skickas med patienten.

Vid hemkomst till ordinärt eller särskilt boende

Sjuksköterska eller annan vårdpersonal kontrollerar att aktuell ordinationshandling finns i hemmet.

Sjuksköterska eller annan vårdpersonal kasserar, i samråd med patienten, inaktuella läkemedel i dosrulle, originalförpackning och/ eller i doseringsask.

Sjuksköterska eller annan vårdpersonal skickar tillbaka tom doseringsask som tillhör sjukhuset.

Utarbetat av

Thomas Axén, MAS Jönköpings kommun

Dzenata Brandic, chefssjuksköterska Region Jönköpings län

Anna Songsong Claesson, chefssjuksköterska Region Jönköpings län

Annika Fransson, chefssjuksköterska Region Jönköpings län

Therese Ek, MAS Habo kommun

Malin Holmqvist, apotekare Region Jönköpings län (sammankallande)

Helena Spethz, apotekare, Jönköpings kommun

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Holmqvist

Gäller från

2022-05-02

Version

6.0

Handlingstyp

Rutin

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

122268

Källa

Evolution