Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedel i vårdens övergångar, ordinärt och särskilt boende


Läkemedelshantering vid överflyttningar mellan ordinärt eller särskilt boende och inneliggande vård på länets tre sjukhus. Här avses patienter som behöver hjälp med läkemedelshantering och är, eller i samband med vårdtillfället blir, inskrivna i hemsjukvård.

Till sjukhus från ordinärt eller särskilt boende

Då sjuksköterska eller annan vårdpersonal sänder patient till sjukhus ansvarar personalen för att aktuell läkemedelslista eller Förteckning läkemedel (dosrecept) följer med patienten.

Aktuella läkemedel skickas med till sjukhuset m patienten inte motsätter sig det. ska. Särskilt viktigt är personbundna läkemedel som inhalationer, ögondroppar, insulinpennor och dospåsar.

Hantering på sjukhus

För patienter med maskinell dosdispensering, se Hantering av maskinellt dispenserade dospåsar på sjukhus.  Patienten tillfrågas om hon/han accepterar att använda sina egna läkemedel under vårdtillfället då de är patientens egendom. Medgivandet dokumenteras i patientens journal (Vårdplan, sökord Läkemedel) och gäller för aktuellt vårdtillfälle.

Utskrivning från sjukhus

Inför utskrivning ska läkare göra en egenvårdsbedömning kring fortsatt behov av stöd i läkemedelshantering, se Egenvård, Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel. Sjukhuset ansvarar för att aktuella ordinationshandlingar skickas med vid utskrivning.

Tänk på att skicka med medhavda aktuella läkemedel och doseringshjälpmedel hem. Sjuksköterska ansvarar för att patienten får med sig läkemedel hem för minst 3 dygn (ytterligare dagar i samband med helg och röda dagar). Läkemedel skickas med i doseringsask/ doseringspåse enligt överenskommelse. Läkemedel som inte får iordningsställas i doseringsask/ doseringspåse skickas med i originalförpackning, t ex. Betapred. För kortare kurer, t.ex. antibiotika eller kortison, kan resterade doser skickas med, se dokument Riktlinje kring läkemedel till patient i sluten vård.

För patienter med maskinell dosdispensering

Se Hantering av maskinellt dispenserade dospåsar på sjukhus.

  • Sjuksköterska dokumenterar i utskrivningsplanen i Cosmic Link mängd läkemedel (t.ex. antal tabletter/ tidsperiod) som skickas med patienten.
  • Daterat aktuell läkemedelslista och/eller Förteckning läkemedel (dosrecept) ska medfölja patienten vid hemgång.

Vid hemkomst till ordinärt eller särskilt boende

  • Sjuksköterska eller annan vårdpersonal kontrollerar att aktuell ordinationshandling finns i hemmet.
  • Sjuksköterska eller annan vårdpersonal kasserar, i samråd med patienten, inaktuella läkemedel i dosrullar, originalförpackning och/ eller i doseringsask.
  • Sjuksköterska eller annan vårdpersonal skickar tillbaka tom doseringsask som tillhör sjukhuset.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Holmqvist

Gäller från

2019-06-01

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

122268

Källa

Evolution