Navigera till sidans huvudinnehåll

Medicintekniska produkter, förbands- och förbrukningsmaterial – överenskommelse om samverkan mellan regionen och länets kommuner

Definition

Medicintekniska produkter avses produkter som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra, eller kompensera en sjukdom, funktionshinder eller ersätta anatomi eller fysiologisk process.

Med primärvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet, utförd av vårdcentral och kommunal hälso- och sjukvård, som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinska behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser.

Bakgrund

Gränsen mellan specialistsjukvård och primärvård ändras kontinuerligt. Även avancerade insatser utförs i hemmet och åtgärder som tidigare bedömts vara basal sjukvård bedöms istället som egenvård. Det är motiverat och nödvändigt för att följa den medicinska och medicintekniska utvecklingen som går snabbt.

Ansvar

Regionen har ansvar för de hjälpmedel som ordineras/förskrivs och används vid medicinsk behandling, exempelvis andningsbehandling, dialys, material som används vid anläggning av PEG, trachealkanyl, stimulatorer, ljusbehandling mm. För medicintekniska produkter/behandlingshjälpmedel har behandlande klinik inom specialistvården kostnadsansvar. Kostnadsansvaret omfattar produkten samt utrustning som gör produkten komplett, exklusive förbrukningsartiklar. Ansvaret för själva produkten gäller hela behandlingstiden.

I samband med utskrivning från sjukhus ska produkten vara komplett och de tillbehör som behövs för minst en vecka ska medfölja vid utskrivning, om inget annat överenskommes.

Primärvård: Kommunen och vårdcentralen

Förbrukningsmaterial och tillbehör till PEG, gastrotub och gastroport (knapp), kompresser, rengöringsmaterial mm som krävs för skötsel och dagligt bruk, bekostas av den som har hälso- och sjukvårdsansvar.

Provtagningsmaterial

Regionen ansvarar för kostnaderna för provtagningsmaterial (provtagningsrör och remisser) för ordinerade prover.

 

Egenvård (se även relaterat dokument om egenvård)
För personer som inte har kommunal hälso- och sjukvård och bedömts kunna utföra vårduppgifter som egenvård, ansvarar vårdcentralen för att tillgodose patienten med förbands- och förbrukningsmaterial. Ansvaret gäller inte egenansvarsprodukter, se nedan.

Föräldrar som utför egenvård för sina barn, ansvarar för att skolpersonal instrueras gällande egenvård under skoltid. Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Delegerade insatser

I de fall vården består av delegerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen, skrivs patienten in i kommunal hälso- och sjukvård. Kommunen ansvarar för förbruknings- och förbandsmaterial.

Personer med insatser enligt LSS

För personer som omfattas av LSS och får sin dagliga vård- och omsorg som egenvård, tillgodosedd via personliga assistenter och utan att vara inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, sker förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar via regionens verksamheter.

För personer som omfattas av LSS och får sin dagliga vård- och omsorg som delegerade insatser via personliga assistenter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, sker förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar via kommunen.

Diabetes

Regionen ansvarar för att tillhandahålla kostnadsfria diabeteshjälpmedel. Det innebär även ansvar för att upphandla, lagerföra och distribuera diabetes-hjälpmedel efter förskrivning.

Det är läkare som har det medicinska ansvaret för patienten. Inom primärvården är det diabetessjuksköterskor på vårdcentralen som förskriver diabeteshjälpmedel. Avseende patienter inom hemsjukvård och patienter inom kommunens särskilda boenden samverkar den kommunala sjuksköterskan med förskrivningsrätt för diabeteshjälpmedel, med patientansvarig läkare och diabetessjuksköterska på vårdcentral.
För att underlätta det praktiska arbetet så att patienten har de diabeteshjälpmedel som behövs för en god vård, kan diabetessjuksköterska och kommunsjuksköterska komma överens om vem som förskriver/beställer löpande förbrukningsartiklar till den enskilde till exempel kanyler till insulinpenna och teststickor till blodsockerapparat.
Förskrivning till barn med diabetes sker via specialistmottagning.

Kostnadsfria diabeteshjälpmedel

Patienter med insulinbehandlad diabetes erhåller blodsockerapparat och teststickor efter behovsbedömning. Patienter med tablettbehandlad diabetes med Sulfonureider (SU) preparat, erhåller blodsockerapparat och en ask teststickor/år. Övriga kost- och/eller tablettbehandlade patienter med diabetes är inte berättigade till kostnadsfria diabeteshjälpmedel.
Godkänd blodsockerapparat och teststickor som krävs för personalens bedömning av patienters hälsosituation bekostar, anskaffar och servar respektive huvudman.

Tillvägagångssätt

Kostnadsfria diabeteshjälpmedel förskrivs till patient via Websesam LMN. Patient gör själv uttag via 1177:s e-tjänster, eller via hjälpmedelscentralens kundservice.

Inkontinens

Medicinsk utredning

Regionen ansvarar för beslut om medicinskt utredningsbehov, omfattning av utredning, diagnostik och eventuell behandling på individnivå. I de fall en kommun har hälso- och sjukvårdsansvar för patient kan kommunen delta i fortsatt utredning efter samråd.

Ansvarsfördelning

Regionen och kommunerna ansvarar för förskrivning av och kostnad för inkontinenshjälpmedel. Ansvaret följer hälso- och sjukvårdsansvar för patienten. Upphandling och distribution sker utifrån gemensamt avtal med leverantörer.

Den huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar, ansvarar för utprovning och förskrivning med kontinuerlig uppföljning enligt förskrivningsprocessen. Då behovet kan förändras över tid, ska omfattning och förskrivningsperiodens längd noga beaktas. Vid kommunal korttidsvistelse och växelvård ska tidigare förskrivna inkontinenshjälpmedel tas med. Uppstår behov av inkontinenshjälpmedel under korttidsvistelsen ansvarar korttidsenheten för att tillgodose behovet.

Den som förskriver är också ansvarig för instruktion till berörd personal, ex i särskola, för personliga assistenter och inom hemtjänst.

För barn under fyra år sker inte förskrivning av inkontinenshjälpmedel, undantag finns vid vissa medicinska tillstånd, se separat regelverk.

Överrapportering ska ske vid in- och utskrivning i kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. I samband med detta sker ingen debitering mellan huvudmännen av tidigare utskrivna inkontinenshjälpmedel.

Förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedelsförmånen

Regionen ansvarar för läkemedel och kostnader för läkemedel. Man har kostnadsansvar för förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedelsförmånen (2002:160 - förskrivs till enskild patient). Detta inkluderar även förbrukningsartiklar som behövs vid stomi, samt förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel för egenkontroll vid medicinering, ex blodsockermätare.

Egenansvarsprodukter

Patienten ansvarar själv för att tillgodose sitt behov av egenansvarsprodukter (t ex plåster, kompresser, tejp och haklapp). Dessa produkter finns att köpa på apotek eller i dagligvaruhandeln.

 

 

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ulrika Stefansson

Gäller från

2021-03-01

Version

3.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

108914

Källa

Evolution