Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Medicintekniska produkter, förbands- och förbrukningsmaterial – överenskommelse om samverkan mellan regionen och länets kommuner


Definition

Medicintekniska produkter avses produkter som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra, eller kompensera en sjukdom, funktionshinder eller ersätta anatomi eller fysiologisk process.

Ansvar

Ansvarsgränsen mellan specialistsjukvård (slutenvård och öppen specialistvård) och primärvård förflyttas kontinuerligt. Det är motiverat och nödvändigt för att följa den medicinska och medicintekniska utvecklingen som går snabbt. Det specialiserade blir alltmer specialiserat och alltfler avancerade insatser utförs numera i hemsjukvård. En del åtgärder som tidigare bedömts vara basal sjukvård bedöms istället som egenvård. För befolkningen är det viktigt att gränsen blir så tydlig som möjligt för att slippa gränsdragningsdiskussioner i mötet med olika vårdaktörer.

 

Regionen har ansvar för de hjälpmedel som används vid medicinsk behandling, exempelvis andningsbehandling, dialys, PEG (vid anläggning av PEG), trachealkanyl, stimulatorer och ljusbehandling. För medicintekniska produkter/behandlingshjälpmedel har behandlande klinik inom specialistvården kostnadsansvar. Kostnadsansvaret omfattar produkten samt utrustning som gör produkten komplett och som inte räknas som förbrukningsmaterial. Ansvaret för själva produkten gäller hela behandlingstiden.

 

I samband med utskrivning från sjukhus ska produkt som patienten utrustas med ska vara komplett och det material som behövs för en vecka ska medfölja vid utskrivning, om inget annat överenskommes i enskilda fall.

 

Ansvar för förbrukningsmaterial och tillbehör (slangar, PEGknapp, kompresser, tejp, rengöringsmaterial mm) som krävs för dagligt bruk och skötsel, bekostas av den enhet som har hälso- och sjukvårdsansvar i primärvården, vårdcentra eller kommun. Material kan beställas via Länsförsörjning i de fall kommunens upphandlade sortiment inte täcker behovet.

Egenvård

För personer som inte har hemsjukvård och bedömts kunna utföra vårduppgifter som egenvård, ansvarar vårdcentralen för att tillgodose patienten med förbands- och förbrukningsmaterial. Ansvaret gäller inte enkla egenansvarsprodukter, se nedan.

Föräldrar som utför egenvård för sina barn, ansvarar för att skolpersonal instrueras gällande egenvård under skoltid. Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Delegerade insatser

I de fall vården består av delegerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen, skrivs patienten in i hemsjukvården. För barn som under skoltid har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser ansvarar kommunens hälso-sjukvårdspersonal för att skolpersonal eller personliga assistenter på skoltid utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Kommunen ansvarar för förbruknings och förbandsmaterial.

Personer med insatser enligt LSS

För personer som omfattas av LSS och får sin dagliga vård- och omsorg, som egenvård, tillgodosedd via personliga assistenter och utan att vara inskrivna i hemsjukvården, sker förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar via regionens verksamheter.

 

För personer som omfattas av LSS och får sin dagliga vård- och omsorg på delegation via personliga assistenter, inskrivna i hemsjukvården, sker förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar via kommunen.

Diabetes

Regionen ansvarar för att tillhandahålla kostnadsfria diabeteshjälpmedel. Det innebär även ansvar för att upphandla, lagerföra och distribuera diabetes-hjälpmedel efter förskrivning.

 

Det är läkare som har det medicinska ansvaret för patienten. Inom primärvården är det diabetessjuksköterskor på vårdcentralen som förskriver diabeteshjälpmedel. Den kommunala sjuksköterskan med förskrivningsrätt för diabeteshjälpmedel, samverkar med patientansvarig läkare och diabetessjuksköterskan då det gäller patienter inom hemsjukvård och patienter inom kommunens särskilda boenden.

För att underlätta det praktiska arbetet med att se till att patienten har de diabeteshjälpmedel som behövs för en god vård, kan diabetessjuksköterskan och den kommunala sjuksköterskan komma överens om vem som förskriver/beställer löpande förbrukningsartiklar till den enskilde till exempel kanyler till insulinpenna och teststickor till blodsockerapparat.

Kostnadsfria diabeteshjälpmedel

Patienter med insulinbehandlad diabetes erhåller blodsockerapparat och teststickor efter behovsbedömning. Patienter med tablettbehandlad diabetes med SU preparat (Sulfonureider), erhåller blodsockerapparat och en ask teststickor/år. Övriga kost- och/eller tablettbehandlade patienter med diabetes är inte berättigade till kostnadsfria diabeteshjälpmedel. Godkänd blodsockerapparat och teststickor som krävs för personalens bedömning av patienters hälsosituation bekostar, anskaffar och servar respektive huvudman.

Tillvägagångssätt

Rekvisition av diabeteshjälpmedel sker av diabetessköterska och/eller kommunens sjuksköterska med förskrivningsrätt till hjälpmedelsförrådet via ”On Line”-beställning. Patienten tar själv kontakt med hjälpmedelsförrådet när ny rekvisition behövs.

Egenansvarsprodukter

Patienten ansvarar själv för att tillgodose sitt behov av egenansvarsprodukter (t ex plåster, kompresser, tejp, haklapp). Dessa produkter finns att köpa på apotek eller i dagligvaruhandeln.

Förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedelsförmånen

Regionen ansvarar för läkemedel och kostnader för läkemedel. Man har kostnadsansvar för förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedelsförmånen (2002:160-förskrivs till enskild patient). Detta inkluderar även förbrukningsartiklar som behövs vid stomi, samt förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel för egenkontroll vid medicinering, ex blodsockermätare.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ulrika Stefansson

Gäller från

2017-01-01

Version

1.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ann Lund

Dokument-ID

108914

Källa

Evolution