Navigera till sidans huvudinnehåll

Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information för remitterande enheter

(För barn se PM ”Röntgenundersökningar med intravenös kontrast barn 0-18 år).

Kontraindikationer

 • Tidigare svår kontrastmedelsreaktion
 • Obehandlad hypertyreos
 • Myastenia gravis utan förhöjd beredskap. Remitterande läkare avgör om kontrast kan ges.
 • Misstänkt tyreoideacancer där radiojodbehandling kan bli aktuell
 • Systemisk mastocytos
 • Grav njurfunktionsnedsättning med viss kvarvarande urinproduktion

Observera! Remitterande läkare ansvarar för att vid undersökning av dialyspatient ange om kontrast får ges eller ej.

 

Feokromocytom är ej kontraindikation för jodkontrast. Däremot är allergiprofylax med glucocortioider kontraindicerat till dessa patienter.

Vid behov kan radiolog ändra undersökningsmetod utifrån frågeställning.

Eventuella kontraindikationer mot jodkontrast måste därför alltid anges, oavsett om kontrast begärts av remittenten eller ej. Vid tveksamhet kontakta radiolog för diskussion.

Vid relativa kontraindikationer kan premedicinering av patient bli aktuellt.

Gravida patienter

Intravaskulär jodkontrastinjektion bör i möjligaste mån undvikas och skjutas upp till post partum.

Om kontrastinjektion ändå är indicerat var god se dokumentet:  ”Röntgenundersökningar med intravenös kontrast foster och barn 0 – 18 år”.

Aktuellt S-Kreatinin ska finnas på patienter över 18 år som ska genomgå

röntgenundersökning där jodkontrast injiceras i blodbanan. Undantag vid misstanke om livshotande tillstånd såsom stort trauma, aortadissektion, trombolys.

 • Remittenten ansvarar för beställning och provtagning av S-Kreatinin.
 • Efter samråd med radiolog kan undersökningar som av olika skäl inte kan vänta utföras utan aktuellt S-Kreatinin.
 • På riskpatienter (över 65 år, inneliggande patient, eller misstänkt/känd njurfunktionsnedsättning) bör ej undersökningar med olika kontrastmedel (jod, gadolinium) utföras inom kortare intervall än 24 timmar, om inte tvingande skäl föreligger.

Vad är aktuellt S-kreatinin?

 • För polikliniska patienter med stabil njurfunktion kan värdet vara upp till 3 månader gammalt.
 • Undantag för patienter med patologiskt eller stigande värde. Analysen bör då vara högst en vecka gammal.
 • För akuta och/eller inneliggande patienter ska värdet vara högst 24 timmar gammalt. (För IVA-patienter helst högst 12 timmar gammalt).
 • Vid ny kontrastundersökning inom 14 dagar ska alltid nytt S-Kreatinin finnas. Undantag polikliniska patienter i SVF-flöde med GFR >60.

Längd och vikt

Ska anges i ”frågeformulär för jodkontrast” och/eller bör anges i ROS. För akuta och inneliggande patienter ansvarar mottagning/vårdenhet att ifyllt formulär medföljer till röntgen. Polikliniska patienter får formulär hemsänt tillsammans med kallelsen.

Hydrering

Hydrering är viktigt både 12 timmar före och 12 timmar efter kontrasttillförsel, antingen peroralt eller intravenöst.

Remitterande läkare ansvarar för detta.

Dialys

Hos dialyspatienter med permanent helt utslagen njurfunktion (ingen urinproduktion) kan jodkontrast ges utan hänsyn till dialystidpunkt.

Observera! Patienter i tillfällig dialys (t.ex. prisma) eller patienter i kronisk dialys men med lite kvarvarande urinproduktion bör endast ges jodkontrast på mycket stark indikation på grund av stor risk för ökad njurskada. Remitterande läkare ansvarar för att ange om kontrast får ges eller ej.

NSAID-preparat

Kan ge njurpåverkan i kombination med intravenös jodkontrast och bör om möjligt utsättas 1 dygn före och 1 dygn efter undersökning om patientens hälsotillstånd medger. Remitterande läkare ansvarar för detta.

Metformin

Polikliniska och akuta icke inneliggande patienter som behandlas med Metformin till exempel på grund av diabetes eller PCOS och med GFR<45, ska informeras om att göra uppehåll med medicineringen minst 48 timmar efter undersökningen.

Nytt S-Kreatinin tas tidigast efter 48 timmar och ska vara tillbaka till föregående värde innan återinsättande.

Röntgenavdelningen ombesörjer remiss för provtagning av S-Kreatinin. Remitterande läkare ansvarar för information om provsvar till patienten och återinsättande av

För Metforminbehandlade patienter med GFR >45 görs inget avbrott i Metforminmedicineringen.             

Samtliga inneliggande samt angiografi/interventioner med direkt KM-exponering av njurarna. Metformin sätts ut på samtliga oavsett GFR.

Uppföljning av njurfunktion

Remitterande läkare ansvarar vid behov för uppföljning av njurfunktion 2-4 dagar efter röntgenundersökning. Förutom för Metforminbehandlade patienter med GFR <45, rekommenderas även uppföljning av patienter som behandlas med nefrotoxiska läkemedel och även övriga riskpatienter. Om patienten får njurpåverkan bör förnyad kontrastundersökning (jod, gadolinium) endast utföras på stark indikation. Inte förrän tidigast efter 14 dagar och först då njurfunktionen normaliserats.

Om patienten får en tillfällig eller bestående njurfunktionsnedsättning som misstänks bero på röntgenkontrastmedlet bör behandlande läkare informera röntgenavdelningen om detta.

Referenser

”Nationella rekommendationer för användande av jodkontrastmedel” http://www.sfbfm.se/sidor/riktlinjer

• Överläkare Carsten Frisenette-Fich, njurmedicin, Länssjukhuset Ryhov

Lagkrav eller annan referens

Se författningskrav på intranätet. Röntgen/Röntgens verksamhet/Vision, verksamhetsidé och kvalitetspolicy.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Susanne Bolin

Gäller från

2021-05-20

Version

7.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Sebastian Hérard

Dokument-ID

85800

Källa

Evolution