Navigera till sidans huvudinnehåll

Blodkomponenter, transfusionsmedicin

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Här beskrivs de blodkomponenter som finns tillgängliga samt kortfattat indikationerna för transfusion.

Transfusion av blodkomponenter ska göras endast om klar indikation föreligger. Blodtransfusion innebär alltid risk för immunisering (erytrocyt-, leukocyt- och trombocytantikroppar) vilket kan göra patienten sämre ställd i en situation där behov av blodtransfusion verkligen föreligger.

När transfusion är indicerad bör endast den blodkomponent ges som patienten lider brist på. Genom att dela upp en blodenhet i erytrocyter, plasma och trombocyter kan givarblodet utnyttjas maximalt.

Risken för transfusionsöverförd smitta är idag mycket liten, men kan aldrig helt uteslutas trots att transfusionsblodet testas. Samtliga blodkomponenter är negativa med avseende på HBsAg, anti-HIV, anti-HCV och syfilistest.

Samtliga blodkomponenter är leukocytbefriade. De betraktas därmed som funktionellt CMV negativa.

För att förhindra GVHD (Graft-Versus-Host-Desease) kan bestrålade enheter tillhandahållas. Enheterna är bestrålade med 25 Gy och märkta med etikett som anger att enheten bestrålats.

Vid speciella indikationer kan tvättade enheter beställas från Universitetssjukhuset, Linköping, se nedan.

Erytrocyter

Innehåll:

Erytrocyter i 100 mL SAGMAN-lösning (salt-adenin-glukos-manitol).

Innehåller < 1 x 106 leukocyter/enhet. Plasmainnehåll 10-20 mL/enhet.

Volym:

240 - 330 mL (B-EVF cirka 0,60).

Hållbarhet:

42 dygn vid 2 - 6 °C.

Indikationer:

Blodförlust och terapi vid anemi. En enhet höjer B-hemoglobin med cirka 10 g/L.

Erytrocyter, bestrålade

Innehåll och volym:

Som ovan, erytrocyter. Bestrålade med 25 Gy.

Hållbarhet:

14 dygn efter bestrålning, vid 2 - 6 °C.

Indikationer:

Som ovan Erytrocyter. Ges för att förhindra GVHD (Graft-Versus-Host-Disease), se även nedan.

 

Erytrocyter, autolog

Innehåll och volym:

Erytrocyter från en autolog blodgivning, för övrigt som ovan Erytrocyter.

Indikationer:

Som ovan, Erytrocyter

Ges endast på speciella indikationer, till exempel till patient med mycket sällsynt blodgrupp. Beställs i mycket god tid på Remiss Autologblodgivning

Erytrocyter, tvättade (plasmabefriade)

Innehåll:

SAGMAN-erytrocyter, tvättade och suspenderade i isoton koksaltlösning. Innehåller ej plasma.

Volym:

320 - 400 mL (B-EVF cirka 0,60).

Hållbarhet:

14 dygn vid 2 - 6 °C.

I enstaka fall 24 timmar (ej slutet system).

Indikationer:

Som ovan Erytrocyter.

Ges endast på speciella indikationer till exempel till patient med antikroppar mot IgA eller annan allvarlig reaktion på plasmaproteiner. Se även nedan. Beställes i god tid. Bereds efter beställning på Universitetssjukhuset i Linköping.

Plasma färskfryst, tinad

Innehåll:

Plasma från en givare.

Volym:

240 - 300 mL.

Hållbarhet:

Fryst plasma 3 år i -40 ºC.

Tinad plasma 14 dygn vid 2-6 ºC. Upptining tar cirka 30 minuter.

Indikationer:

Ges vid brist på koagulationsfaktorer eller vid massiv blödning. Bör ej användas som volymexpander. Plasma som varit fryst jämställs med leukocytbefriad och bestrålad komponent.

Trombocyter

Innehåll:

Trombocyter från en givare, framtagna med cellseparator eller från fem blodgivningar. Innehåller >240 x 109 trombocyter/enhet och < 1 x 106 leukocyter/enhet. Suspenderade i plasma eller i plasma med tillsats av buffertlösning.

Volym:

250-300 mL.

Hållbarhet:

5 dygn, efter sterilitetskontroll 7 dygn, vid  +22 ºC under kontinuerlig vaggning.

Indikationer:

Ges vid grav trombocytopeni. Sällan indicerat vid B-TPK > 20 x 109/L om patienten ej blöder eller ska opereras. Tillförsel av 4 - 5 mL/kg kroppsvikt (barn 5  7 mL/kg kroppsvikt) bör ge en trombocytökning på 20 - 40 x 109/L. Begränsat lager.

Till patient som är refraktär för trombocyttransfusion kan HLA förenliga trombocyter beställas efter kontakt med blodcentralens läkare.

Trombocyter, bestrålade

Innehåll, volym och hållbarhet:

Som ovan Trombocyter. Bestrålade med 25 Gy.

Indikationer:

Som ovan Trombocyter. Ges för att förhindra GVHD (Graft-Versus-Host-Disease), se även nedan.

Trombocyter, tvättade (plasmabefriade)

Innehåll:

Som ovan Trombocyter men suspenderade enbart i buffertlösning.

Volym:

300 mL

Hållbarhet:

Bör transfunderas snarast, dock senast 6 timmar efter beredning, risk för pH-förändring.

Indikationer:

Som ovan Trombocyter när det dessutom föreligger speciella indikationer, till exempel till patient med antikroppar mot IgA. Beställs i god tid.

Indikationer för bestrålade respektive tvättade blodkomponenter

Det ankommer på den läkare som ordinerar blodtransfusionen att ordinera, bestrålad eller tvättad komponent då så är indicerat och detta måste framgå av beställningen. Jourhavande läkare på Transfusionsmedicin finns dygnet runt tillgänglig på telefon för råd i tveksamma fall.

Den person som "sätter" blodet ska i samband med de sedvanliga kontrollerna enligt SOSFS 2009:29 också förvissa sig om att de speciella kraven är uppfyllda på aktuell blodenhet.

Samtliga erytrocyt- och trombocytkoncentrat är leukocytbefriade.

All plasma är leukocytbefriad och tidigare fryst, vilket är att jämställa med bestrålad.

Indikationer för bestrålning av blodkomponenter

Bestrålade blodkomponenter ges för att förhindra uppkomst av transfusionsassocierad Graft-Versus-Host-Disease (TA-GVHD). Risk för detta tillstånd finns hos patienter med gravt nedsatt immunförsvar liksom när det föreligger likheter i HLA-uppsättningen mellan givare och mottagare.

Bestrålning av blodkomponenter ska göras i följande fall

 • Allogen och autolog stamcellstransplantation
 • Patienter som behandlats med immunhämmande mediciner
  T.ex. cytostatika som fludarabin, antilymfocytantikroppar eller T cells hämmande medel. Bestrålade enheter ges under behandling samt sex månader efter behandling.
 • HLA-matchade trombocytkoncentrat
  Bestrålas för att förhindra transfusionsassocierad graft vs host sjukdom pga givares och mottagares lika HLA-haptotyper.
 • Immunbristsjukdommar
  Patienter med förvärvad eller medfödd cellulär immunbristsjukdom.
 • För tidigt födda barn
  Bestrålade enheter ges vid ålder mindre än motsvarande graviditetsvecka 28.
 • Vid transfusion där givare och mottagare är nära släkt med varandra
  Ex. trombocyttransfusion från mor till barn vid misstänkt neonatal alloimmun trombocytopeni. Gäller även immunkompetent mottagare.

Indikationer för tvättade blodkomponenter

Individer med total IgA-brist kan bilda antikroppar mot IgA. Vid hög titer anti-IgA kan svår, eventuellt livshotande reaktion inträffa vid transfusion av IgA-haltiga blodkomponenter. I dessa fall måste erytrocyter och trombocyter tvättas för att ta bort alla plasmarester. Ett begränsat lager av plasma från givare som saknar IgA finns på blodcentralen Linköping.

Tvättade blodkomponenter kan också behöva ges vid annan allvarlig reaktion på plasmaproteiner.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Madelaine Andersson

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Dokument-ID

105856

Källa

Evolution