Navigera till sidans huvudinnehåll

Lex Maria i Region Jönköpings län, rutin

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Inledning

När en händelse i vården har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) utreda och anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta regleras i föreskrifter från Socialstyrelsen samt IVO. 

Denna rutin beskriver arbetsgång och ansvarsfördelning vid utredning och anmälan enligt lex Maria.

Utredning av händelsen och intern utredning

I korthet innebär rutinen att verksamhetschef, eller annan när så bedöms aktuellt, kontaktar chefläkare för råd och beslut om lex Maria-utredning ska initieras. Arbetet med att utreda händelsen börjar snarast, ledare för det arbetet utses av chefläkare eller verksamhetschef.

Utredningen innehåller en beskrivning och en fördjupad analys av händelsen, påvisade orsaker till händelsen och förslag på åtgärder på system- och individnivå för att minska risken för att liknande händelse ska inträffa igen. När utredningen av händelsen är klar tar chefläkare slutlig ställning till om lex Maria-anmälan ska göras. En så kallad intern utredning skrivs då, verksamhetschef ansvarar för den i samråd med chefläkare.

Chefläkare är ett stöd under arbetet med händelseanalys och intern utredning. En anmälan ska vara IVO tillhanda snarast efter att verksamheten fått kännedom om händelsen.

Innehåll i en lex Maria-anmälan (verksamhetschefens ansvar)

 • Intern utredning enligt befintlig word-mall.
 • Kopia av patientjournal/er för aktuellt vårdtillfälle i de delar som är relevanta för utredningen.
 • Tillämpliga rutiner och övriga handlingar som är relevanta för utredningen.

Blankett för anmälan (chefläkarens ansvar)

Blankett hämtas på IVO´s webbplats. Texten i den kortfattade beskrivningen av händelsen blir tillgänglig för medierna och utarbetas tillsammans med kommunikationsavdelningen.

Övriga åtgärder (verksamhetschefens ansvar)

 1. Informera patient/anhörig, när så är relevant, om Löf/Patientförsäkring. Kurator kan hjälpa till med detta.
 2. Aktuell personal kan behöva stöd, se ”Patient- och medarbetarstöd vid vårdskada”
 3. När anmälan enligt lex Maria har skickats till IVO noteras det i patientens journal genom att skriva anteckningen ”Anmälan enligt lex Maria har skickats till IVO, vårt dnr RJL20XX/XXXX”. Dokumenten som ingår i anmälan är inte journalhandlingar.
 4. Vid rubrik Vidi i Synergi registreras att en anmälan enligt lex Maria är skickad. Avvikelsen ska ha ärendetyp Avvikelse/Negativ händelse. Under rubrik Åtgärd och Åtgärdsbeskrivning skriver man "Anmälan enligt lex Maria är skickad, vårt dnr RJL20XX/XXXX".

Punkt 3 och 4 initieras från sektion chefläkare och patientsäkerhet.

När beslut kommer från IVO

 1. Chefläkaren skickar beslutet till aktuell verksamhetschefs funktionsbrevlåda.
 2. Verksamhetschef informerar snarast berörd personal om beslutet.
 3. Verksamhetschef ansvarar för att eventuella åtgärder vidtas utifrån den interna utredningen.
 4. Verksamhetschef eller chefläkare (enligt överenskommelse) informerar patient/anhörig om beslutet. Vanligtvis skickar verksamhetschefen en kopia på beslutet till patient/anhörig.
 5. Verksamhetschefen eller chefläkare (enligt överenskommelse) ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen har informerats om vårdgivarens analys och bedömning av händelsen i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet. 

Anmälningar i lex Maria-ärenden offentliggörs via pressmeddelande på Region Jönköpings läns webbplats och publiceras i det interna nyhetsflödet.

Uppföljning

Som led i det systematiska arbetet med att förbättra patientsäkerheten följer chefläkarna upp alla lex Maria-ärenden 6 månader efter att IVO har fattat beslut. Verksamhetschefen får besvara frågorna:

 1. Vilka åtgärder är genomförda?
 2. Kan ni ange någon effekt av genomförda åtgärder?
 3. Om några av åtgärderna inte är genomförda, ange tidplan för dem.
 4. Om ni nu avser att inte genomföra någon av åtgärderna, ange orsak.
 5. Beskriv hur ni har spridit kunskap om händelsen, utredningen och åtgärder- både inom din verksamhet och i organisationen.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Camilla Holgersson

Gäller från

2023-10-01

Version

2.0

Handlingstyp

Rutin

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Elin Fröding

Dokument-ID

197631

Källa

Evolution