Navigera till sidans huvudinnehåll

Berättigandebedömning och remisshantering, röntgen Region Jönköpings län

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Syfte

Att säkra att nyttan med varje undersökning är större än risken, och förhindra icke berättigad bestrålning till patient, anhörig eller annan medföljande person. Att patienten undersöks med korrekt metodik, och i rätt tid, så att de med högre prioritet har företräde.

Berättigande

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ska all bestrålning vara berättigad. Med berättigande avses att den medicinska bestrålningen ger en nytta för patienten, med hänsyn tagen till den diagnostiska informationen eller det terapeutiska resultatet, som är större än den skada som bestrålningen beräknas förorsaka.

 

Remittenten ansvarar för att i remiss för radiologisk undersökning med joniserande strålning lämna tillräcklig information (enligt nedanstående) för att undersökningen ska kunna berättigandebedömas.

Remittent

Remiss och checklista

 • Legitimerade läkare får skriva röntgenremisser. I vissa andra fall får även andra läkare och yrkeskategorier skriva remisser, se rutin ”Röntgenremisser från personal annan än AT-läkare/underläkare och legitimerade läkare RJL” som finns på https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/rontgen/ under rubriken ”Inför remisser till röntgen”.
 • Remitterande läkare gör en berättigandebedömning, föreslår metodval, samt anger grad av prioritet innan remiss skickas för radiologisk åtgärd. Vid önskan om specifikt undersökningsdatum, skriv specifikt (ex. vecka 36; under april månad) snarare än ”om 4 veckor”.
 • Till hjälp finns FAKTA-dokument, information i BoS (Beställning och Svar, det elektroniska remissystem som finns tillgängligt i journalsystemet Cosmic inom RJL), och möjlighet att kontakta radiolog. Reciprokt skall remittent också uppge telefonnummer där radiolog kan nå remittent för frågor (i avsett fält i MedInfo).
 • Remiss ska innehålla frågeställning, relevanta fakta avseende patientens anamnes och kliniska status så att radiologer/röntgensjuksköterskor ska kunna bedöma att undersökningen är berättigad, kunna välja rätt undersökningsmetod samt prioritera när undersökningen ska utföras. Om ingen medicinsk frågeställning är angiven på remissen makuleras remissen.
 • Detta inkluderar också att svara på frågor i MedInfo i BoS, bland annat att remittenten ska ha inhämtat tidigare diagnostisk information och efterhört om graviditet föreligger hos kvinnor i fertil ålder.
 • BoS önskar att en remiss inte innehåller mer än en modalitet – vid önskemål om flera undersökningar från olika modaliteter, var god skriv flera remisser.
 • Vid önskemål om SVF skall specifikt SVF-förlopp skrivas i klartext i remissen, då denna info inte finns någon annanstans att hitta för radiolog.
 • Remisser skickas elektroniskt via BoS om det finns tillgänglig för remittent. I annat fall emottas pappersremisser enligt särskild rutin.

Checklista för remittent

 • Har undersökningen redan gjorts? (På annat sjukhus, av annan remittent/annan klinik?).
 • Behöver jag undersökningen? (Får den konsekvenser för vidare handläggning?).
 • Behöver jag undersökningen nu? (Är det bättre att avvakta eventuell behandling?).
 • Är detta den bästa undersökningsmetoden? (Diskutera med radiolog om du är osäker).
 • Har jag skrivit en medicinsk frågeställning? Har jag förklarat frågeställningen?

Glöm inte!

Kontakta radiolog telefonledes (010-24 144 14 eller lokalt nummer) om du vill remittera:

På röntgen

Remissbedömning: berättigandebedömning

 • Samtliga remisser till röntgen granskas och remittentens förslag av berättigande, metodval och tidsprioritering värderas, antingen av radiolog eller av röntgensjuksköterska.
 • Radiolog bedömer flertalet remisser till CT, genomlysning, angiografi, MR och ultraljud, samt vissa remisser till slätröntgen enligt checklista nedan. Vanligen sker detta innan patienten har tid på röntgen.
 • Röntgensjuksköterska bedömer flertalet remisser till slätröntgen samt vissa ultraljuds-, CT- och MR-undersökningar enligt specifika rutiner.
  Detta sker ibland innan patienten är på röntgen, men också i samband med att patienten har tid för undersökning. Om röntgensjuksköterskan finner att berättigande saknas eller är tveksamt, eller att metodval bedöms felaktigt, ska radiolog kontaktas innan undersökningen genomförs.
 • Särskild uppmärksamhet ska iakttas vid berättigandebedömning av barn och unga, i synnerhet vid undersökningar med hög strålbelastning t.ex. CT
 • Den som utlöser strålkälla är alltid skyldig att dessförinnan ha utfört en berättigandebedömning oavsett om det är gjort dessförinnan eller ej. Med godkännande signatur på undersökningen visar undersökande radiolog/röntgensjuksköterska att man har gjort denna bedömning.

 

Checklista för berättigandebedömning

 • Medicinsk frågeställning ska finnas – efterfråga om det saknas.
 • Sätt dig in i fallet tillräckligt för att kunna göra en adekvat remissbedömning. Kontakta remittenten om det är lämpligt.
 • Kontrollera om liknande undersökning redan är utförd.
 • Kontrollera om tidigare undersökningar kan besvara frågeställningen. Gör i så fall om remissen till ”eftergranskning” på ny frågeställning.
 • Ändra till modalitet som har högre sannolikhet att besvara frågeställningen.
 • Om remissen inte bedöms berättigad är vi enligt lag skyldiga att makulera remissen. Förklara då varför remissen makuleras. Hänvisa till FAKTA-dokument om möjligt.

Remissbedömning: metodval

Remittentens förslag till metodval är ett förslag, och röntgen är skyldig att ändra till optimal metodik för att besvara frågeställningen.

Remissbedömning: tidsprioritering

Remittenten väljer om undersökning ska utföras akut, elektivt eller inneliggande. Röntgen prioriterar enligt följande nivåer:

 • Akut = Snarast idag/i natt.
 • 24 h = Inom ett dygn.
 • Inneliggande = Inom ett par dagar.
 • 1 = Inom 1 v (=7 dagar).
 • 2 = Inom 2 v (=14 dagar), utom för MR, där gäller inom 2-3 v (=21 dagar)
 • 3 = tillfällig nivå för MR (= 4 – 6 veckor eller angivande av annan prioritering mellan 2 och 0 enligt särskild anteckning).
 • 0 = Oprioriterad/lägsta prioritet.
 • 9 = Kontrollfall, medicinsk väntan (ex. uppskjuten undersökning på grund av akut sjukdom) samt patientvald väntan (inkluderar om patient avböjer undersökning på annan ort inom länet).
 • SVF (inom 7 dagar, riktlinjer om undersökning inom 5 dagar och svar inom ytterligare 2 dagar)
 • Exakt datum/intervall ex ”14 december” eller ”vecka 47” (exempelvis i samband med återbesök på kliniks mottagning, eller av annat skäl från patient/remittent/röntgen) eller ”denna vecka” (syftar till den veckan remissbedömningen utförts).

 

Antal prioriteringsnivåer och definitionen av dessa beslutas av röntgens ledningsgrupp.

Information till remittent efter att remiss är skickad

Om remiss är skickad via BoS kan remisstatus (mottagen, bokad/ makulerad) samt datum för inbokad undersökning ses i BoS. Patienten kan se inbokad tid via 1177 Vårdguiden.

 

Röntgens mål för väntetider till undersökning och svar hittas här https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/rontgen . Om önskad väntetid  eller svarstid inte uppnås kan röntgen kontaktas för önskemål om förnyad prioritering. Se kontaktuppgifter till röntgen https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/rontgen. Om förnyad prioritering önskas på grund av ny/ändrad medicinsk information emotses ny remiss.

 

Remissen svaras ut på samma sätt som remissen inkom (om skickad via BoS kommer svar i BoS).

Lagkrav eller annan referens

Se författningskrav på intranätet. Röntgen/Röntgens verksamhet/Vision, verksamhetsidé och kvalitetspolicy. 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mats Homelius

Gäller från

2023-05-02

Version

8.0

Handlingstyp

Rutin

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Henriettae Ståhlbrandt

Dokument-ID

116899

Källa

Evolution