Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Medicintekniska produkter, tekniska hjälpmedel och inkontinens - överenskommelse om samverkan mellan Regionen och länets kommuner


Ansvar

Kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av hjälpmedel för personlig vård, förflyttning, utrustning av bostäder samt hjälpmedel för kognitivt stöd och varseblivning enligt gällande regelverk. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform.

 

Regionen ansvarar för förskrivning och kostnad av ortopedtekniska hjälpmedel, syn- och hörselhjälpmedel, diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, logopedförskrivna kommunikationshjälpmedel och hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling (exempelvis andningsbehandling, dialys, stimulatorer, ljus- och cirkulationsbehandling) enligt gällande regelverk. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform.

 

Både regionen och kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbandsmaterial. Ansvaret följer den huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten.

 

Förskrivningsprocessen

Förskrivningsprocessen innehåller följande steg:

  • Bedöma behov av insatser
  • Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt
  • Ev. specialanpassning av produkt
  • Instruera, träna och informera
  • Följa upp samt utvärdera funktion och nytta

Förskrivning i samverkan

För att uppnå välfungerande vårdkedjor i övergången mellan olika vårdgivare, ska förskrivningsprocessen av hjälpmedel utgå ifrån att förskrivningen sker i samverkan utifrån värdegrunden. Förskrivningsprocessen ska utföras patientsäkert, kompetens- och kostnadseffektivt.

 

Vid all förskrivning ska gällande handbok/regelverk följas. I de fall förskrivning sker av annan än kostnadsansvarig ska samverkan och överrapportering ske. Vid överrapportering övergår uppföljningsansvaret till kostnadsansvarig, om inget annat överenskommits. Vid långvarig vårdkontakt t.ex. inom habilitering och psykiatri skall istället kontinuerlig avstämning ske med kommunen (avstämning kan ske vid regelbundna ex. träffar, telefonkontakter).

Förskrivning inom somatisk slutenvård

Somatisk slutenvård ansvarar för förskrivning av de hjälpmedel som behövs för fortsatt rehabilitering inom slutenvården och efter överenskommelse med kommunens personal, för att möjliggöra hemgång. Avstämning ska alltid ske med berörd kommun och överrapportering sker via Cosmic Link. Om patienten är inlagd under längre tid (ex Rehabiliteringsmedicinska kliniken), kontaktas kommunen tidigt i rehabiliteringsprocessen.

Förskrivning inom habilitering

Habilitering ansvarar för hela förskrivningsprocessen vid pågående vårdkontakt. Om personen även har en etablerad kontakt inom kommunen sker förskrivningen där det är mest lämpligt. Kommunen övertar ansvaret för uppföljning av hjälpmedel då vårdkontakten avslutas eller då det är lämpligt.

Förskrivning på vårdcentral

Vårdcentralen ansvarar för förskrivning av enstaka hjälpmedel då förskrivare har en pågående vårdkontakt med patienten. Utprovningen ska vara möjlig att utföra på vårdcentralen och inte kräva hembesök. Kommunen och vårdcentralen får göra överenskommelser gällande förskrivning i samverkan, buffertförråd och Hjälpmedelscentralens transporter. Överrapportering till kommunen sker i samband med förskrivning, även i de fall vårdcentralen åtar sig uppföljningsansvaret.

Förskrivning inom psykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri har ansvar för hela förskrivningsprocessen så länge patienten har en pågående vårdkontakt. Om patienten även har en etablerad kontakt inom kommunen sker förskrivningen där det är mest lämpligt. Kommunen övertar ansvaret för uppföljning av hjälpmedel då kontakt med psykiatrins förskrivare avslutas.

Förskrivning i kommunal verksamhet

Kommunerna ansvarar för hela förskrivningsprocessen för de hjälpmedel som kräver bedömning och utprovning i hemmet. Kommunen ansvarar även för förskrivning av hjälpmedel till personer som inte har annan pågående kontakt med förskrivare inom regionen. Hjälpmedelsbehov kan initieras direkt av t ex patient/hemtjänstpersonal/anhörig.

Förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel

Utprovning av handortoser ska i första hand ske på vårdcentral eller specialistvårdsmottagning, beroende på patientens behov och vårdkontakt. Utprovning av mjuk och hård prefabricerade ortos kan ske i hemmet av kommunens personal då det finns mervärde för patienten. Ortos kan då hämtas på vårdcentralens inköpta buffertförråd alternativt beställas från TeamOlmed efter överenskommelse med förskrivare på vårdcentral. Förskrivning sker på blankett som skickas till TeamOlmed. Patienten debiteras egenavgift enligt prislista, faktura skickas ut från Regionen. Kommunen kan ha eget inköpt förråd av mjuka ortoser, som köps in via TeamOlmed.

Tillverkning av hård ortos

Vårdcentralen är i första hand ansvarig för tillverkning av hård ortos. Om patienten har en pågående kontakt inom ortopedklinik och/eller habilitering är de ansvariga för tillverkningen. Vid behov är det möjligt för vårdcentralen och habiliteringen att anlita specialistvården t.ex. ortopedklinik eller ortopedteknisk verksamhet.

Förskrivning av inkontinensprodukter; absorberande och avledande

Både regionen och kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av inkontinensprodukter. Det finns gemensamt framtaget regelverk. Upphandling och distribution sker utifrån gemensamt avtal med leverantörer.

 

Den huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar, ansvarar för utredning och förskrivning. Vid kommunal korttidsvistelse och växelvård ska tidigare förskrivna inkontinenshjälpmedel tas med. Uppstår behov av inkontinenshjälpmedel under korttidsvistelsen ansvarar kommunen för att tillgodose behovet.

 

Den som är ansvarig för förskrivning är också ansvarig för instruktion till berörd personal, ex personal i särskolan, personliga assistenter.

 

Överrapportering ska ske vid in- och utskrivning i hemsjukvård. I samband med detta sker ingen debitering mellan huvudmännen av tidigare utskrivna inkontinenshjälpmedel. Rekommenderad förskrivningsperiod är ca tre månader, oavsett ålder och diagnos.

Barn

Undantagsvis kan barn under 4 år, efter medicinsk bedömning, förskrivas den del som överstiger "normalförbrukning".

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mats Bojestig

Gäller från

2017-01-01

Version

1.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

108917

Källa

Evolution