Navigera till sidans huvudinnehåll

Avskrivning av bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB)

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

ESBL-bildande bakterier

Bärarskap av ESBL-bildande bakterier följs inte upp med någon regelbunden provtagning. Avskrivning av bärarskap kommer inte heller att göras på ett systematiskt sätt utan endast i de fall där frågan aktualiseras av någon anledning.

Avskrivning av bärarskap med ESBL-bildande bakterier kan göras efter:

  • Tre konsekutiva negativa screeningodlingar från rektum/feces samt från eventuell annan lokal där bakterien tidigare påvisats.
  • Minst ett års tid mellan den första och den sista odlingen.

Den läkare som väljer att avskriva ett bärarskap ska dokumentera detta med en journalanteckning samt makulera märkningen under ”Smittförande” i Cosmic. Kopia eller vidimering av journalanteckningen skickas till Smittskydd Vårdhygien.

MRSA, VRE och ESBLCARBA

Den behandlande läkare som diagnosticerar en patient med MRSA, VRE och ESBLCARBA informerar patienten, gör en smittskyddsanmälan, noterar under ”Smittförande” i Cosmic samt remitterar patienten till infektionsklinikens mottagning.

Alla med ett påvisat bärarskap eller infektion med MRSA, VRE och ESBLCARBA får en patientansvarig infektionsläkare som sköter provtagning, smittspårning i familjen, information till patient och anhöriga, uppföljning och eventuellt avskrivning av bärarskap.

Bärarskap av MRSA kan avskrivas hos en patient utan riskfaktorer efter två konsekutivt negativa prov med minst tre månader mellan proverna. Uppfylls detta avslutas alla kontroller och eventuella restriktioner för patienten upphör. Den patientansvarige infektionsläkaren skickar kopia på journalanteckning om smittfriförklaring till smittskyddsläkaren och tar bort märkningen under "Smittförande" i Cosmic.

För ESBLCARBA och VRE finns inget program för avskrivning

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2023-08-18

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

103049

Källa

Evolution