Navigera till sidans huvudinnehåll

Premedicinering/profylax vid kontrastmedelsöverkänslighet. Information för remittenter

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

(Gäller personer över 18 år.)

Profylaktiska åtgärder

 • Astmapatienter ska informeras om att ha med sig sin astmamedicin till undersökningen.
 • Om patient med mycket svår tidigare allergisk reaktion (intensivvårdskrävande) ska undersökas, informerar röntgenläkare vid behov narkosläkare innan undersökningen.

Elektiva fall

 • Tablett Prednisolon, 50 mg intas 12 timmar och 2 timmar före kontrastundersökningen.
 • Tablett Desloratadine, 10 mg 12 timmar och 2 timmar före kontrastundersökningen.

 

För polikliniska patienter skickar röntgen tabletter och anvisningar.

Kontrastundersökning som ej kan vänta 12 timmar

 • 2 ml, 4 mg/ml Betapred injektionslösning, ges som långsam intravenös injektion, 1 – 2 timmar eller omedelbart före undersökningen.
 • Munsönderfallande Tablett Desloratadine , 10 mg om möjligt 1 timme alternativt omedelbart före undersökningen.

Efter undersökning

 • Behåll PVK och låt patienten stanna på röntgen för observation minst 30 min efter kontrastmedelsinjektionen.
 • Sena kontrastmedelsreaktioner är oftast lindriga och kommer sällan till röntgenavdelningens kännedom, varför eventuellt behov av profylax får bedömas och åtgärdas av behandlande läkare, se nedan:

Riskfaktorer för sena kontrastmedelsreaktioner:

 • Tidigare senreaktion mot kontrastmedel eller annat läkemedel
 • Interleokin-2 behandling, pågående eller avslutad de senaste 2 åren
 • Kontakteksem
 • Pågående virusinfektion

 

Tidigare akut kontrastmedelsreaktion ökar inte risken för senreaktion och vice versa.

Åtgärder och profylax som remitterande läkare kan överväga vid riskfaktor för senreaktion:

 • Informera patienten att de kan få en senreaktion, att senreaktioner i de allra flesta fall är lindriga och övergående, att antihistamintabletter kan inhandlas receptfritt (t.ex. Cetirizin 5 mg eller Loratadin 10 mg) om klåda skulle uppstå och att vid mer uttalade besvär söka sjukvård för bedömning och behandling med steroider.
 • Informera patienten att snarast söka sin läkare/akutintag/dermatolog om vesikler (vätskefyllda blåsor) utvecklas, som kan tyda på mukokutant (Steven-Johnsons) syndrom eller toxisk epidermolys under utveckling.
 • Om patienten tidigare upplevt senreaktion som påtagligt besvärande överväg premedicinering, även om dess effekt är oklar: enligt en rekommendation tablett Prednisolon 50 mg dagen före och sedan 25 mg/dag i 3 dagar; öka dosen till 50 mg/dag om symtom uppträder.

Definition anafylaxi

Definition av anafylaxi: Anafylaxi är en akut allvarlig systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande. Reaktionen inkluderar alltid respiratorisk, kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan. Dessutom föreligger vanligen symtom från hud, slemhinnor eller mag-tarmkanalen.

 

Observera att symtom enbart från hud och slemhinnor inte är anafylaxi, men kan vara förebud.

 

Organsystem

Symtom/tecken

Respiratoriska

Hosta, heshet, stridor (inspiratoriska eller expiratoriska), cyanos

Kardiovaskulära

Blodtrycksfall, takykardi/bradykardi, inkontinens, medvetandesänkning

Gastrointestinala

Ökande buksmärta, upprepade kräkningar, diarré

Hud och slemhinnor

Klåda, hudrodnad, urtikaria, angio-/Quinckeödem (svullnad av läppar, tunga och uvula)

Ögon och näsa

Konjunktivit med klåda rodnad; nästäppa med klåda, nysningar, rinnande snuva

Gastrointestinala

Illamående, lindrig buksmärta, enstaka kräkning

 

Se nästa sida för mer detaljerade symtom och gradering av anafylaxins svårighetsgrad enligt Svensk Förening för Allergologi (www.sffa.nu).


ANAFYLAXI – SVÅRIGHETSGRADERING


Graden av anafylaxi (1-3) bedöms enligt denna tabell. Graden bestäms från det organsystem som har den svåraste nivån (Svensk Förening för Allergologi).

Referens

Svensk Förening för Allergologi (www.sffa.nu)

SFBFM rekommendationer för jodkontrastmedel 2014-10-17

Jörg Lauermann, Kardiolog/PCI-operatör

Patrik Nordenfelt, Allergolog

Lagkrav eller annan referens

Se författningskrav på intranätet. Röntgen/Röntgens verksamhet/Vision, verksamhetsidé och kvalitetspolicy.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Susanne Bolin

Gäller från

2020-06-10

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Sebastian Hérard

Dokument-ID

137291

Källa

Evolution