Navigera till sidans huvudinnehåll

Lokal samverkansgrupp (LSG) patientsäkerhet för Region Jönköpings län - organisering och uppdrag

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Syfte – mål för lokal samverkansgrupp patientsäkerhet

Lokal samverkansgrupp för patientsäkerhet ska leda och koordinera samt säkerställa samordning och kunskapsutveckling av patientsäkerhetsarbetet i Region Jönköpings län (RJL). Arbetet ska utgå från Budget med verksamhetsplan och flerårsplan samt samordnas med det arbete som görs i nationellt-,  sjukvårdsregionalt- och regionalt perspektiv i den nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården.

Bakgrund - övergripande mål för arbetet med patientsäkerhet i Region Jönköpings län

Den hälso- och sjukvård som utförs i Region Jönköpings län (RJL) ska vara god och säker – överallt och alltid. Hög patientsäkerhet kräver långsiktigt och uthålligt arbete och är beroende av allas ansvar och engagemang. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete krävs med fokus på att uppnå säkerhet genom att optimera processer i vården samt på strategier för riskhantering. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för säkra arbetssätt så att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. Arbete med patientsäkerhet i anslutning till utvecklingen av den nära vården behöver särskilt beaktas.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp, leva och åldras på.

Uppdrag

 • Samverka och leda arbetet kring patientsäkerhet i regionen över organisationsgränser.
 • Stödja det proaktiva arbetet med patientsäkerhet.
 • Ta emot, anpassa och omsätta nationell och sjukvårdsregional kunskap för användning i arbetet med patientsäkerhet samt på samma sätt lyfta lokal kunskap/behov till regional och nationell nivå.
 • Utveckla indikatorer för att leda och följa upp patientsäkerhetsarbetet inom RJL.
 • Lyfta principiellt viktiga risker och avvikelser för att bidra till det organisatoriska lärandet, och förankra och sprida de åtgärder på meso-nivå som krävs för att förbättra patientsäkerheten.
 • Tillsätta, leda och följa upp arbetet i LAG patientsäkerhet.
 • Utgöra referensgrupp och remissinstans inom RJL i nationella och sjukvårdsregionala patientsäkerhetsfrågor.
 • Vid behov bistå sjukvårdens ledningsgrupp och RSG patientsäkerhet i arbetsgrupper för särskilda uppdrag.

Sammansättning

LSG patientsäkerhet består av:

 • Chef för sektion chefläkare och patientsäkerhet, ordförande
 • Patientsäkerhetsstrateg
 • Patientsäkerhetssamordnare
 • En representant för respektive verksamhetsområde; Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik samt Vårdcentralerna Bra Liv
 • Qulturum – direktör och utvecklingsledare
 • Chefsjuksköterska
 • Adjungerade funktioner utifrån arbetsområden

Mandat

Ledamöterna i LSG patientsäkerhet ska ha mandat att vara formell representant för respektive verksamhetsområde och ska verka för att rekommendationer och beslut inom LSG patientsäkerhet kommuniceras, implementeras och följs upp i respektive verksamhetsområde, i nära samarbete med såväl linjeledningar som sektion chefläkare och patientsäkerhet.

Gruppen ska kunna fatta inriktningsbeslut gällande arbetet med patientsäkerhet samt följa upp verkan av dessa. Frågor som berör resurser eller beslut med ekonomisk konsekvens bereds och lyfts vidare till sjukvårdens ledningsgrupp.

Arbetssätt

LSG patientsäkerhet arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören. Forumet har en planerad mötesfrekvens på 3 ggr/vårtermin och 3 ggr/hösttermin. Gruppen ska utforma arbetssätt och aktiviteter för att kunna fullgöra sitt uppdrag, arbeta processinriktat och utgå från vad som är bäst för invånarna.

För strategiskt viktiga patientsäkerhetsområden tillsätts lokala arbetsgrupper - LAG patientsäkerhet. Arbetsgrupperna har uppdrag kopplade till verksamhetsplanen, är kopplade till verksamheterna i linjeledningen och  rapporterar till LSG patientsäkerhet kontinuerligt.

Uppföljning/rapportering

Arbetet inom LSG patientsäkerhet ska återkopplas till sjukvårdens ledningsgrupp och FS-nämnd.

Samarbeten

LSG patientsäkerhet initierar samarbete med andra intressenter efter behov, exempelvis patientnämnden, kommunerna/MAS och beredskapsorganisationen.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Elin Fröding

Gäller från

2024-05-21

Version

2.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Mats Bojestig

Dokument-ID

227283

Källa

Evolution