Navigera till sidans huvudinnehåll

MRB Provtagning personal och studerande samt vid nyanställning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Definition

Med multiresistenta bakterier (MRB) menar man bakterier som blivit motståndskraftiga mot flera antibiotika som normalt är verksamma mot dem. Sverige har ett gynnsamt läge globalt sett då resistensutveckling bland bakterier har skett i en mer långsam takt än på annat håll.

Vårdhygien i Region Jönköpings län avser med MRB:

Meticillin Resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), bakterier som bildar Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBL och ESBL-carba) samt Vancomycin Resistenta Enterokocker (VRE).

Personal och studerande som arbetat i sjukvården eller själva varit vårdtagare utanför Norden ska kontrollodlas för MRSA.

Personal i Region Jönköpings län tar kontakt med Arbetsmiljöenheten (AME) och lämna uppgifter om anledning till screening, namn och födelsedata. Via AME läggs prover in i ROS. Deras läkare står som beställare och lämnar ut provsvar. Själva provtagningen utförs på arbetsplatsen enligt nedanstående tabell.

Studerande kontaktar sin vårdcentral för provtagning. Den studerande bekostar besöket. Vårdcentralen tillser att det finns en behandlande läkare som står som beställare och som lämnar ut provsvar.

Smittskydd Vårdhygien bekostar laboratorieanalysen.

PERSONALKATEGORI

ODLA FRÅN

MATERIAL

HUR

UPPFÖLJNING

Personal/ student som arbetat utanför Norden eller vårdats inneliggande eller polikliniskt utanför Norden, de senaste 6 månaderna.

Vid utlandstjänstgöring odla vid hemkomst.
Vid upprepad utlandstjänstgöring inom Norden, odla 1 g/år.

Näsa, svalg och ev. sår/hudlesioner.

Eswab provtagnings-set

En pinne för båda näsvingarna. En pinne långt bak i svalget. En pinne för varje hudskada.

Ta proverna före arbetspassets början, om möjligt efter några dagars ledighet. Det minimerar risken för tillfälligt bärarskap.

Personal och studenter från andra länder på praktik, studiebesök eller tjänstgöring som deltar i vården.

som ovan

som ovan

som ovan

som ovan

Om odlingsplatsen är torr, fukta provtagningspinnen med NaCl före odlingen.

Vid sårodling, rengör såret före och ta odlingen i kanten mot frisk vävnad.

Personal/ student kontrollodlas inte rutinmässigt efter vård av MRB-bärande vårdtagare. Följs basala hygienrutiner och vårdhygieniska riktlinjer vid MRB är risken liten att personal blir bärare. Kontakta vid behov Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

I väntan på svar

Personal med intakt hud får arbeta. Den som har sår eller hudskador på händer eller underarmar får inte delta i vårdtagarnära arbete innan svar anlänt. Smittskydd Vårdhygien bistår med råd.

Bärarskap hos personal

Infektionskliniken ansvarar för uppföljningen vid konstaterat bärarskap av MRSA. Personal med intakt hud får arbeta med undantag för vissa arbetsplatser med särskild risk för smittspridning. Beslut fattas tillsammans med ansvarig läkare på Infektionskliniken och Smittskydd Vårdhygien.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2023-08-28

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

103090

Källa

Evolution