Navigera till sidans huvudinnehåll

MRB Provtagning personal och studerande samt vid nyanställning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Definition

Med multiresistenta bakterier (MRB) menar man bakterier som blivit motståndskraftiga mot flera antibiotika som normalt är verksamma mot dem. I huvudsak avses följande bakterier; Meticillin Resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), bakterier som bildar Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBL och ESBL-carba) samt Vancomycin Resistenta Enterokocker (VRE).

Vem ska lämna prov?

  • Personal och studerande som arbetat i sjukvården eller själva varit vårdtagare utanför Norden någon gång under de senaste 6 månaderna ska kontrollodlas för MRSA.
  • All personal och studenter från andra länder på tillfällig praktik, studiebesök eller tjänstgöring, som deltar i vården, ska kontrollodlas för MRSA.
  • Personal med upprepad utlandstjänstgöring inom Norden kontrollodlas för MRSA en gång varje år.

Personal och studerande som deltagit i vård av MRB-bärare kontrollodlas inte rutinmässigt. Följs basala hygienrutiner och vårdhygieniska riktlinjer vid MRB är risken liten att personal blir bärare. Kontakta vid behov Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Hur går det till praktiskt?

Personal i Region Jönköpings län tar kontakt med Arbetsmiljöenheten (AME) och lämnar uppgifter om anledning till screening, namn och födelsedata. Via AME läggs prover in i ROS. Deras läkare står som beställare och lämnar ut provsvar. Själva provtagningen utförs på arbetsplatsen. 

Studerande kontaktar sin vårdcentral för provtagning. Den studerande bekostar själv besöket. Vårdcentralen tillser att det finns en behandlande läkare som står som beställare och som lämnar ut provsvar.

Smittskydd Vårdhygien bekostar laboratorieanalysen.

PERSONALKATEGORIER

ODLA FRÅN

MATERIAL

HUR

UPPFÖLJNING

  • Personal/student som arbetat utanför Norden eller vårdats inneliggande eller polikliniskt utanför Norden, de senaste 6 månaderna.
  • Studerande och tillfällig personal från utlandet.
  • Personal med upprepad utlandstjänstgöring inom Norden.

Vid utlandstjänstgöring odla vid hemkomst.

Näsa, svalg och ev. sår/hudlesioner.

Eswab provtagnings-set

En pinne för båda näsvingarna. En pinne långt bak i svalget. En pinne för varje hudskada.

Ta proverna före arbetspassets början, om möjligt efter några dagars ledighet. Det minimerar risken för tillfälligt bärarskap.

Om odlingsplatsen är torr, fukta provtagningspinnen med NaCl före odlingen.

Vid sårodling, rengör såret före och ta odlingen i kanten mot frisk vävnad.

I väntan på svar

Personal med intakt hud får arbeta. Den som har sår eller hudskador på händer eller underarmar får inte delta i vårdtagarnära arbete. Smittskydd Vårdhygien bistår med råd.

Bärarskap hos personal

Infektionskliniken ansvarar för uppföljningen vid konstaterat bärarskap av MRSA. Personal med intakt hud får arbeta med undantag för vissa arbetsplatser med särskild risk för smittspridning. Beslut fattas tillsammans med ansvarig läkare på Infektionskliniken och Smittskydd Vårdhygien.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2024-04-04

Version

4.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

103090

Källa

Evolution