Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsocenter

Region Jönköpings län (RJL) satsar gemensamt med länets kommuner på att utveckla Hälsocenter i samverkan med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Som länsövergripande stöd finns avdelningen Folkhälsa och sjukvård (RJL), utvecklingsenheten Qulturum (RJL) samt Kommunal utveckling, som arbetar på uppdrag av länets kommuner.

Bakgrund

Region Jönköpings läns Budget med flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför Region Jönköpings läns direkta verksamhet. Sådana satsningar görs därför i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Arbetet med att utveckla en modell för hälsocenter i samverkan med kommunerna, tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningslivet fortsätter. Uppdraget är att fortsätta satsningen med att etablera och utveckla hälsocenter i merparten av länets kommuner.

Syfte och mål

Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra och bibehålla invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.

Målgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Den vuxna befolkningen utgör huvudmålgruppen för Hälsocenter, men andra åldersgrupper kan inkluderas utifrån lokala behov (se under rubriken Styrdokument för Hälsocenter – ”Riktlinjer för hänvisning till Hälsocenter från primärvård”).

Utifrån lokala behov och förutsättningar formas vilket utbud som ska finnas tillgängligt på ett Hälsocenter. Exempel på ämnen är mat, sömn, återhämtning, fysisk aktivitet och socialt sammanhang.

På Hälsocenter erbjuds du möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter, träning, samtal eller annat som passar dig. Du kan även få tips på nya inspirerande sammanhang i föreningar, självhjälpsgrupper och studiecirklar. Fokus ligger på att hela du ska må bra. Både idag, och på längre sikt. För mer information, besök kommunernas egna hemsidor för lokala utbud.”

Huvuduppgiften för hälsocoachen är att motivera invånaren till en beteendeförändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och livskvalitet. Hälsocoachen på Hälsocenter arbetar med hälsopedagogiska metoder på individ- och gruppnivå.

Hälsocoachen tar emot och stöttar invånare som kommit till Hälsocenter. Tillsammans med invånaren förs vid behov coachande samtal om mål, stegen framåt och uppföljning.

Hälsocoachen har också en koordinerande roll mellan olika parter. De har god kunskap om, och kan hänvisa till andra resurser i närsamhället. Hälsocoachen är en nära samverkanspart med vårdcentraler och kommun såväl det lokala föreningslivet och civilsamhället.