Navigera till sidans huvudinnehåll

Äldre och alkohol

Alkoholkonsumtionen hos åldersgruppen 65-84 år har ökat med 30 procent mellan 2004 och 2021, samtidigt som alkoholkonsumtionen hos övriga befolkningen minskat. Det visar en rapport som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram på uppdrag av Systembolaget.

Åldersgruppen 65 år och uppåt är den enda ålderskategori som visar en uppgång i Socialstyrelsens index över alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet. Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder vilket bland annat hänger samman med en minskad kroppsvikt och en högre förekomst av sjukdomar med åtföljande medicinering. Förklaringar till att dagens äldre dricker mer än förr kan vara att gruppen äldre idag i högre grad består av personer som växt upp under tider med en mer omfattande alkoholkonsumtion, jämfört med föregående generationer. Många av dagens äldre har en bättre ekonomi och hälsa. De lever ett aktivt liv längre där alkohol kan ingå som en del av livsstilen.

Av resultaten från Monitormätningarna framgår det att 65–84-åringar:

  • är alkoholkonsumenter i lika hög grad som övriga befolkningen
  • dricker oftare än befolkningen i stort
  • framför allt dricker vin
  • ökat sin konsumtion med 30% och därmed närmat sig befolkningssnittet
  • dricker mera utspritt över tid (veckans dagar, årets månader)
  • intensivkonsumerar förhållandevis sällan – även om det blivit vanligare.  

Alkoholintag ökar risken för olika former av olyckor inklusive fallolyckor. Ju mer alkohol någon intar desto större är risken att hen ramlar. Redan utan alkohol har äldre personer en ökad risk att falla till följd av kronisk sjukdom, försämrad syn, balansstörningar, muskelsvaghet och eventuell medicinering. Cirka 12 procent av fallolyckorna för män och 4 procent för kvinnor inträffar under alkoholpåverkan. Men även lågt alkoholintag utan berusningsdrickande påverkar stabilitet och koordination negativt hos personer över 65 år.

Socialstyrelsen har tagit fram webbutbildningar som stöd för chefer, handläggare och för personal i hemtjänst och hemsjukvård. Utbildningsmaterialet omfattar två perspektiv, dels den äldre som far illa och dels personalen som ska arbeta hemma hos individen. Den helt nya utbildningen nås via Webbutbildning Alkohol och äldre