Navigera till sidans huvudinnehåll

Existentiell hälsa - ett förhållningssätt till livet

Att främja existentiell hälsa är att utgå från en helhetssyn där man beaktar både fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Existentiell hälsa är att ha en grundsyn på livet som skapar ett förhållningssätt som gör att vi tänker, känner och handlar på ett sådant sätt att vi upplever att vi mår tillräckligt bra och att vi tillräckligt ofta upplever livsmod, livsglädje, livsmening så att det känns möjligt att leva, även när livet utmanar.

Existentiell hälsa är att ha ett förhållningssätt att se på livet. Som ett stöd för oss, speciellt när livet är svårt, i livets gränssituationer när inte livet blir sig likt igen. Det kan bidra till existentiell resiliens som kan minska risken för psykisk ohälsa.

Världshälsoorganisationen (WHO) har identifierat åtta olika teman med betydelse för människors existentiella hälsa:

 • Harmoni och inre lugn
 • Upplevelse av sammanhang
 • Existentiell styrka och kraft
 • Tillit som livskraft
 • Meningen med livet
 • Upplevelse av helhet
 • Upplevelse av förundran
 • Förhoppning

Samtalsgrupper – när livet utmanar

Samtalsgrupper för personal inom hälso-och sjukvård

Personal inom hälso- och sjukvård möter dagligen patienter och närstående. Ofta är det när något oväntat inträffat och de existentiella frågorna gör sig påminda. Ibland kan detta kännas utmanande att möta. För att stärka oss själva i dessa möten erbjuds du som medarbetare att delta i samtalsgrupp kring existentiell hälsa. Att själv få tala om livsfrågorna och få ett språk, rustar oss i mötet med människor då livet utmanar.
Under dessa träffar får vi själva reflektera kring de dimensioner som enligt WHO är viktiga för att ha en god existentiell hälsa.

I samtalsgrupperna byter vi erfarenheter omkring vårdsituationer där de existentiella frågorna blir synliga. Tillsammans kan vi söka efter det språk och de strategier som känns sanna och äkta i  mötet med de existentiella behoven.

I Regionens budget och flerårsplan finns inskrivet att ”all vårdpersonal bör kunna ge existentiellt stöd”. Ditt deltagande ses därför som en kompetensutveckling och du förväntas delta vid samtliga tillfällen.

Deltagandet sker på arbetstid efter godkännande av chef.

Samtal ordnas på alla tre sjukhusen i regionen. Anmäl dig via kurskatalogen i Lärande- och kompetensportalen. Sök efter ämnet Existentiell hälsa.

Kontaktperson:
Anna-Karin Jeppsson, Qulturum
anna-karin.jeppsson@rjl.se   

Samtalsgrupper senior

Vad får dig att känna livslust? När livet ställs på sin spets börjar många av oss fundera på vad vi ställer vårt hopp till, vad vi tror på och vad meningen är med allt.

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett vad det beror på, mår man oftast lite bättre av att träffa andra i samma situation.

I samtalsgrupperna fokuserar deltagarna på de dagar som kommer. Det finns en samtalsledare och en tydlig struktur för samtalen. Deltagarna samtalar utifrån de existentiella teman och hur man kan hitta inspiration i vardagen.

Du som vårdpersonal möter säkert patienter och seniorer som har behov av att samtala med andra om livet.

Kontaktpersoner:
Eva Timén sektion Folkhälsa
eva.timen@rjl.se

Birgitta Ekeberg sektion Folkhälsa
birgitta.ekeberg@rjl.se

Vill du bli samtalsledare? 

Styrgruppen för existentiell hälsa har fastställt kraven för den som vill utbilda sig för att bli ledare till Qulturums samtalsgrupper för personal i Lärande och kompetenskalendern (LoK):

 • personligt intresse och lämplighet
 • rekommendation från närmaste chef
 • erfarenhet i form av eget deltagande i samtalsgrupp för personal
 • genomgången kurs i hur man använder Studieförbundet Vuxenskolans samtalskort om existentiella frågor

Kontaktperson:
Anna-Karin Jeppsson, Qulturum
anna-karin.jeppsson@rjl.se  

Natur- och kulturstigar vid sjukhusen

Utmed stigarna vid länets sjukhus finns skyltar med QR-koder med vars hjälp du får möjlighet att fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig.

Mer information om slingorna och QR-koder:

Slingan Region Jönköpings län

Natur- och kulturstigen Slingan, Länssjukhuset Ryhov

Natur- och kulturstigen Slingan, Värnamo sjukhus

Styrgrupp och arbetsgrupp

Styrgrupp för existentiell hälsa

Styrgruppen har i uppgift att leda regionens organiserade arbete med existentiell hälsa och att främja förankring, samordning och långsiktig hållbarhet. Den består av:
 • Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för psykiatri, rehab och diagnostik (ordförande)
 • Agneta Björck, sekreterare etikrådet (sekreterare)
 • Birgitta Ekeberg, folkhälsoutvecklare, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård 
 • Jonas Almgren, sektionschef, primärvård och rehabilitering inom Folkhälsa och sjukvård
 • Annette Frisk, sektionschef, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård
 • Margaretha Stenmarker, överläkare och bitr verksamhetschef Futurum

Arbetsgrupp för existentiell hälsa

Arbetsgruppen utgör en strategisk och operativ grupp med målet att främja existentiell hälsa inom Region Jönköpings län. Arbetsgruppen leds av Agneta Björck och Birgitta Ekeberg.
Den består av:
 • Agneta Björck, sekreterare etikrådet, Folkhälsa och sjukvård (ordförande)
 • Birgitta Ekeberg, folkhälsoutvecklare, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård (sekreterare)
 • Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare, Qulturum
 • Carina Canler, leg psykoterapeut, Rehabiliteringscentrum Länssjukhuset Ryhov
 • Per Sjönneby, sjukhuspastor, Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Ryhov
 • Thomas Sjöberg, sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Ryhov
 • Eva Timén, folkhälsoutvecklare, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård
 • Pia Börjesson, arbetsterapeut, Vårdcentralen Bra liv Hälsan 2

Forskning och litteratur

Existentiell hälsa avser förmågan att tro på och ta vara på livet och är en viktig del av hälsa och välbefinnande och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Om människor kan känna förundran, inre lugn, hopp och tro ökar också den fysiska och psykiska hälsan. I temanumret vill vi diskutera vad existentiell hälsa är och hur den kan mätas för att studera dess betydelse som en determinant för hälsa, men också belysa forskning och praxis om påverkan och interventioner för att påverka den existentiella hälsan.
Vol 100 Nr 1 (2023): Existentiell hälsa - En bortglömd determinant? | Socialmedicinsk tidskrift