Navigera till sidans huvudinnehåll

Förstärkningsuppdrag för att utjämna hälsoklyftor

Folkhälsan i Region Jönköpings län förbättras, men det finns betydande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Personer i social och ekonomisk utsatthet löper ökad risk för att utveckla ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor. Med befolkningsinriktade insatser är det möjligt att stödja dessa personer och nå en mer jämlik hälsa.

Förstärkningsuppdragets syfte är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen med målet att förbättra fysisk, psykisk och social hälsa samt förebygga framtida ohälsa i befolkningen i socialt och ekonomiskt utsatta områden där ohälsan är som störst i Jönköpings län.

Uppdraget är en del i regionens regelbok för vårdval och riktas till sju stycken vårdcentraler i Jönköpings län som finns på platser där invånarna har förhöjd risk för ohälsa utifrån socioekonomiska förhållanden. Denna risk klassas med ett Care Need Index (CNI) och de som har högst index i kombination med antal listade CNI-tunga personer per respektive vårdcentral ingår i urvalet.

Målgruppen är invånare i socialt och ekonomiskt svaga områden med behov av förbättrad fysisk, psykisk och social hälsa. Insatser inom uppdraget ska präglas av en helhetssyn på målgruppen ur fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt hänseende.

Arbetet sker i samverkan med kommun, civilsamhälle och/eller andra aktörer i länet. Sektion Folkhälsas uppdrag är att stödja vårdcentralerna i sin arbetsprocess.