Navigera till sidans huvudinnehåll

Funktionsrätt - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättningar har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta nationerna (FN) 2006 och är sedan 2009 ett juridiskt bindande dokument i Sverige. Syftet är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning med fokus på icke-diskriminering. 

Konventionen innehåller 25 rättighetsartiklar (artikel 5-30) och anger nödvändiga åtgärder för att personerna ska kunna ta del av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Start, kommun och region har ett gemensamt ansvar att följa konventionen.

Några exempel på rättigheter:

 • Rätten att leva självständigt och delta  i samhället
 • Tillgänglighet till lokaler, anläggningar, transporter, information, kommunikation, service och tjänster
 • Rätten till utbildning och arbete
 • Rätten till bästa möjliga hälsa

Funktionsnedsättning

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar, som alla har det gemensamt, att de ger en sämre förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning kan vara tillfällig eller bestå hela livet.

Funktionsnedsättningar kan delas in i undergrupper beroende på vilka förmågor som är påverkade 

 • Fysiska funktionsnedsättningar som till exempel nedsatt syn-, hörsel- eller rörelseförmåga.
 • Kognitiva funktionsnedsättningar som omfattas av grupper som NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), ADHD, dyslexi, autism samt IF (intellektuell funktionsnefdsättning). 
 • Överkänslighet eller allergier.

Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande motorisk funktionsnedsättning.

Funktionshinder

Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Istället är det miljön som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet till offentliga lokaler, information, kommunikation, service och tjänster.

För personer som hör dåligt kan en otextad film på tv, bio eller Youtube vara ett funktionshinder.

För personer med begränsad syn kan det vara svårt att läsa information om text och kontrast inte är anpassade.

För personer som använder rullstol kan en trappa eller en tröskel vara ett funktionshinder.

Kognitiva svårigheter påverkar förmågan att hantera information, samspela, kommunicera och utföra praktiska handlingar. För personer med kognitiva svårigheter kan det leda till inlärningsproblem, svårigheter att delta i aktiviteter och sämre möjligheter till delaktighet inom olika livsområden.

För personer med allergi kan dofter och växter innebära ett funktionshinder.

Målsättning för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället

Riksdagen antog ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken 2017 där kopplingen till mänskliga rättigheter tydliggörs. Det nya målet lyder:
Att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra områden.

 • Principen om universell utformning, det vill säga att allt nytt som utformas, byggs och tillverkas är tillgängligt för så många som möjligt från början, utan specialanpassning i efterhand
 • Befintliga brister i tillgängligheten
 • Individuellt stöd och individuella lösningar för individens självständighet
 • Att förebygga och motverka diskriminering

Myndigheten för delaktighet, MFD

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en statlig kunskapsmyndighet som bildades 2014 och vars uppdrag styrs av regeringens mål och strategier. MFD gör även årligen uppföljningar av de offentligas tillgänglighetsarbete. 

MFD Myndigheten för delaktighet

MFD Principen om universell utformning

MFD Befintliga brister i tillgänglighet

MFD Individuella stöd och lösningar för individens självständighet

MFD Förebygga och motverka diskriminering

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Regeringens webbplats

Här finns förslag på filmer med tema funktionsrätt:

Funktionshinder och funktionsnedsättning, mfd.se (film 1:51)

Delaktighet, mfd.se (film 1:12)

Funktionshinderpolitiska målet, mfd.se (film 1:46)

FN:s konvention i korthet, mfd.se (animerad film 4:52)