Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet på recept barn och unga

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en medicinsk behandlingsmetod som har använts inom svensk hälso- och sjukvård sedan början av 2000-talet. Syftet med FaR är att hälso- och sjukvårdens medarbetare på ett evidensbaserat och strukturerat sätt ska kunna stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. Metoden bygger på flera komponenter som har visats underlätta beteendeförändring. 

FaR har tagits fram och utvärderats som en behandlingsmetod för vuxna och i dagsläget finns inget vetenskapligt stöd för FaR till barn och ungdomar, men studier pågår. Positiva erfarenheter finns dock från flera regioner, till exempel Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, som använder FaR för barn och ungdomar.

Barn och ungdomar som av hälso- och sjukvården bedömts vara i behov av ökad fysisk aktivitet för att förebygga och behandla sjukdom är aktuella för FaR.

FaR-metoden består av fem delar: individuellt rådgivande samtal, skriftlig ordination, uppföljning, evidensbaserat kunskapsstöd (FYSS) och samverkan med aktivitetsarrangörer. 

Grunden i FaR är det individuella rådgivande samtalet där målsättning och planering av överenskommen fysisk aktivitet formaliseras genom en skriftlig ordination samt en individuell anpassad uppföljning. FaR kan ordineras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om patientens hälsotillstånd, fysisk aktivitet som prevention och behandling, FaR-metoden, lokala rutiner och organisation. Den överenskomna aktiviteten kan vara egen aktivitet eller organiserad via förening eller annan aktivitetsarrangör. 

Det rådgivande samtalet innehåller bl.a. anamnes om tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och aktuell förändringsbenägenhet. I den skriftliga ordinationen (receptet) anges typ av aktivitet och dos, dvs. intensitet, hur ofta och dessutom antal minuter för dos av aerob aktivitet. FaR ska på samma sätt som annan behandling följas upp, både avseende hälsoutfall och fysisk aktivitetsnivå. 

En regiongemensam arbetsgrupp med representanter från barnverksamheter i Region Jönköpings län har, med start februari 2022, arbetat med att utveckla FaR-arbetet med procssstöd från sektion Folkhälsa. Syftet med arbetet är bland annat att ta fram ett gemensamt generellt samtalsunderlag om fysisk aktivitet till vårdpersonal samt en användarvänlig FaR-blankett för barn och ungdomar i Cosmic. Ett led i arbetet är också att ta fram ett program om fysisk aktivitet barn och vårdnadshavare i Stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Under våren 2023 är programmet under uppbyggnad. Arbetsgruppens arbete fortlöper och vid en inspirationsdag den 9 maj 2023 kommer samtalverktyg och FaR-blankett att presenteras.

Målgruppen är legitimerad vårdpersonal.

Kontaktuppgifter:
Lena Hedin, sektion Folkhälsa
lena.hedin@rjl.se