Navigera till sidans huvudinnehåll

Det här är Hälsocenter

Bakgrund, syfte och mål

Region Jönköpings läns budget med flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning.

För att främja folkhälsan krävs insatser inom områden som ligger utanför Region Jönköpings läns direkta verksamhet. Sådana satsningar görs därför i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet fortsätter. Uppdraget är att fortsätta satsningen med att etablera och utveckla hälsocenter i merparten av länets kommuner.

Syfte och mål

Syftet med hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.

Målgrupp

Målgruppen för hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Den vuxna befolkningen utgör huvudmålgruppen för hälsocenter, men andra åldersgrupper kan inkluderas utifrån lokala behov. (Se under styrande dokument – ”Riktlinjer för hänvisning till Hälsocenter från primärvård”)

Modell för hälsocenter

Verksamhetsbeskrivning

Hälsocenter ska vara ett väl känt hälsofrämjande och preventivt hälsonav där kommunens invånare kan få stöd att förändra sina levnadsvanor för en förbättrad eller bibehållen hälsa.

Hälsocenter ska vara en plats som bidrar till välmående genom att erbjuda coachning till nya hälsosamma vanor samt olika aktiviteter i grupp. Via hälsocenter kan invånare även få tips om nya inspirerande sammanhang i föreningar, ideella organisationer, självhjälpsgrupper och studiecirklar.

Arbetet med hälsocenter fokuserar på friskvård och syftar till att bidra till en mer jämlik hälsa. Det förebyggande arbetet ska anpassas för att nå utsatta grupper, samt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.


Hur kommer invånaren till Hälsocenter?

Invånaren kommer till ett Hälsocenter framförallt via hänvisning från vårdcentralen och Fysisk aktivitet på recept (FaR). Kommunala verksamheter, det lokala föreningslivet och civilsamhället har också en viktig roll att hänvisa invånare med behov, till ett hälsocenter.

Invånare kan även kontakta ett hälsocenter på eget initiativ för att få stöd till att förändra sina vanor för en förbättrad eller bibehållen hälsa.

Regional styrgrupp

Hälsocentrets verksamhet på regional nivå leds genom en regional styrgrupp. Den regionala styrgruppen tar övergripande beslut och ansvarar för överenskommelsen (se dokument under styrande dokument).

Deltagare är sektionschef Primärvård och rehabilitering Region Jönköpings län (RJL), koordinator fritidschefsnätverk Kommunal utveckling, fritidschef Värnamo kommun, folkhälsochef RJL. Adjungerande är folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län, kommunikationsstrateg RJL och hälsocoach Värnamo kommun

Lokal styrgrupp

Hälsocentrets verksamhet på lokal nivå leds genom en lokal styrgrupp med obligatorisk representation från kommun, vårdcentral(er), Folkhälsa RJL och invånar-representation. Lokalt kan styrgruppen utökas med berörda parter och civilsamhälle.

Lokal styrgrupp upprättar en verksamhets- och uppföljningsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla en analys som beskriver vilka målgrupper som särskilt behöver nås genom Hälsocentret.

En samlad och länsövergripande rapportering om Hälsocenter sker till ledningssystemet för samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län (REKO) som tar övergripande beslut enligt ledningssystemet för samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län.

Kostnad

Ett hälsocenter ska erbjuda kostnadsfria aktiviteter genom verksamhet som leds av hälsocoach. Lokal styrgrupp beslutar om övrig prissättning och reducering av deltagaravgifter i samverkan med aktuella aktörer.

Hälsocoachens roll

Huvuduppgiften för hälsocoachen är att motivera och guida invånaren till att uppnå sina uppsatta mål av beteendeförändring. Hälsocoachen på ett Hälsocenter arbetar med hälsopedagogiska metoder på individ- och gruppnivå t.ex. coachande samtal och gruppaktiviteter.

Hälsocoachen har också en koordinerande roll mellan olika parter i samhället och har god kunskap om, och kan hänvisa till andra resurser i närsamhället.

Hälsocoachen är en nära samverkanspart med såväl vårdcentraler och kommun som med det lokala föreningslivet och civilsamhället.

Hälsocoachen ansvarar för inledande och uppföljande samtal på individnivå. Tillsammans med invånaren förs vid behov regelbundna individuella coachande samtal om mål, stegen framåt och uppföljning.

Hälsocoachen håller i grupper inom olika ämnesområden samt anpassad aktivitet på både individ- och gruppnivå.

Utbud på Hälsocenter

Utifrån lokala behov och förutsättningar formas vilket utbud som ska finnas tillgängligt på ett Hälsocenter. Nedan följer exempel på vad som kan erbjudas på ett hälsocenter:

Ett kostnadsfritt motiverande samtal på hälsocenter lägger grunden för fortsatt aktivitet på hälsocenter. Exempel på aktivitet efter inledande samtal är:

  • Individuell coaching inom fysisk aktivitet, mat, sömn och återhämtning
  • Grupper för livsstilsförändring inom fysisk aktivitet, mat, sömn och återhämtning

Styrande dokument

Riktlinjer för hänvisning till Hälsocenter från primärvården 2022-02-01