Navigera till sidans huvudinnehåll

Hbtqi-diplomering

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa, kan diplomeras till en kostnad av 5 900 kronor exklusive moms per grupp om 5–25 personer. Det går bra att flera små enheter går samman och bildar en grupp, dock ökar kostnaden med 1200 kronor/enhet för att täcka materialkostnaden.

Hbtqi-diplomeringen påminner om RFSL:s hbtq-certifiering, men tar kortare tid och är mer inriktad mot vården. Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen. Diplomeringen görs under två halvdagar à tre timmar (fyra till sex veckor mellan tillfällena) samt hemuppgift som genomförs efter andra tillfället och innefattar utvecklingsuppgift och handlingsplan framåt och ett uppföljningssamtal när hemuppgiften är klar.

För att verksamheten ska bli godkänd är kravet ett deltagande på minst 90 % av hela arbetsgruppen och att närmsta chef deltar i utbildningen.

För överenskommelse om tid för diplomeringsutbildningen eller andra frågor kontakta:

Håkan Carlsson, Folkhälsa och sjukvård
hakan.karlsson@rjl.se
070-6101720

Hbtqi-diplomeringen är giltig i 4 år från diplomeringstillfället. Därefter erbjuds verksamheten en omdiplomering för 5 900 kronor.
Omdiplomeringen är på 4 timmar och innefattar även en utvecklingsuppgift som görs före utbildningstillfället och en handlingsplan som upprättas efter utbildningstillfället.

Varför gör vi det här?

För att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

Målgrupp

Patienter, personal och invånare i Jönköpings län.

Resultatmål

  • Patientperspektiv: ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
  • Folkhälsoperspektiv: förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer
  • Personalperspektiv: alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck

Hur påverkas länet?

Jönköpings län ska bli bästa platsen i landet att leva hela livet i. För att detta ska gälla alla invånare är det av vikt att arbeta utifrån ett hbtqi-perspektiv.