Navigera till sidans huvudinnehåll

Lärcafé - enligt lära och bemästra

Lärcafé är en gruppverksamhet i dialogform, ett koncept som är enkelt och bygger på att deltagarna styr innehållet. I ett Lärcafé är det samspelet mellan deltagarna med diagnos/symtom och vårdpersonal som genomsyrar modellen i ett ömsesidigt kunskapsutbyte som innebär att vårdpersonalens professionella kunskap samt patienter och närståendes egen erfarenhet ses som lika värdefulla resurser för lärande och utbildning.
Konceptet bygger på att gruppdeltagarna har samma eller liknande diagnos/symptom eller är anhöriga till en specifik diagnos/symptomgrupp. Modellen förespråkar även att det finns en person med erfarenhet av aktuell diagnos/symtom i gruppen.

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med Lärcafé enligt Lära och bemästra ges bättre förutsättningar att uppfylla gällande nationella lagar och riktlinjer exempelvis för God och nära vård.
Lärcafé enligt den hälsopedagogiska metoden Lära och bemästra är också beforskad. Finns att ta del under rubriken Forskningsartiklar.

Målet med Lärcafé är att deltagarna i gruppen ska:

 • bli mer delaktiga i sin diagnos/symtom 
 • stärka sin förmåga att hantera livet med en kronisk sjukdom
 • lära av varandras erfarenheter och få svar på frågor som gruppdeltagarna har
 • stärka det friska hos deltagaren
 • med hjälp av ny kunskap tänka i nya banor och att försöka förändra sina levnadsvanor

Målet med Lärcafé för verksamheten:

 • få ta del av patienternas erfarenhet
 • resurssparande, träffar flera patienter samtidigt i grupp och ger relevant information
 • patienter lär sig av varandra och blir tryggare i sin livssituation
 • stärka patientens förmåga att hantera livet med en kronisk sjukdom som
    kan leda till minskad kontakt med vården.

Kommentar från inbjuden läkare vid ett Lärcafé:

”Att vara med på ett Lärcafé som inbjuden läkare har gett mig mycket kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. Detta är något jag inte känt till under alla mina tidigare år…”

Kommentar från deltagare vid ett Lärcafé:

"Tänk att vi får prata med en läkare så här länge, under ett och samma tillfälle.”
”Skönt att få träffa likasinnade och att öppet kunna prata utan att betraktas som ett offer.”
”Att få ta del av andras erfarenheter känns lugnande. Känslan är att jag har fått ett nytt liv.”
”Har fått tilltro till mig själv och det är mycket jag kan göra själv.”
”Varit mycket givande känner mig tryggare.”

När är Lärcafé aktuellt?

Lärcafé kan bli aktuellt där behov av ökad kunskap finns hos patient- och /eller närstående. Det kan till exempel vara vid nydiagnosticering men också efter långvarig sjukdom.
Lärcafé kan komplettera och/eller ersätta traditionella patientskolor.

Genomförda Lärcafé

Sedan 2007 har det genomförts cirka 80 Lärcaféer för olika diagnosgrupper. Inom ett antal diagnoser erbjuds kontinuerligt Lärcafé som ett komplement till behandling för patienters egenvård.

Exempel på genomförda Lärcafé har varit för patienter med förmaksflimmer, IBS, förälder till överviktiga barn, stroke, psoriasis, hjärtsvikt, prostatacancer och cystinsten.

Upplägg

I ett Lärcafé träffas gruppen 4 - 5 gånger där varje träff är 2,5 timme. Träffarna genomförs med 2-3 veckors mellanrum. Frågor som deltagarna önskar svar på samlas in vid första träffen och grupperas utifrån vilken profession som bäst lämpar sig att svara. Exempel på inbjudna professioner kan vara läkare, kurator, fysioterapeut som gästar gruppen vid olika tillfällen.

Träffarna förläggs med fördel utanför sjukhusmiljön. Av praktiska skäl används oftast lokaler i anslutning till sjukhus med hänsyn till gästande professioner. Lokalen bör ge möjlighet till både utbildning och fika med fria samtal. Planera och genomföra ett Lärcafé innebär tidsmässigt cirka 1 timme/vecka under 6 månader.

Två digitala Lärcafé har genomförts med goda resultat för personer med förmaksflimmer.

Sedan 2020 finns numera en KVÅ-kod (GB019 Behovsanpassad patient- och närståendeutbildning i grupp enligt metoden Lära och bemästra) för att registrera åtgärden deltagande i Lärcafé i Cosmic.

Lärcafé på gång

25 januari 2024 - avslutad
Personer med diagnosen Cystinsten och deras närstående

5 mars 2024 - avslutad
Personer med diagnosen prostatacancer och deras närstående

Ledarutbildning

Hör av er så kommer vi och utbildar dig/er på plats samt är med som stöd vid genomförandet av första Lärcafeét.

Forskningsartiklar

Lindblad et al 2020 (“An Expanded Window of Understanding a Changed Everyday Life”—Experiences From Patients With Long-Term Conditions After Attending Group Learning Sessions)

Petersson, Nygårdh, Hedberg 2022 (To support self-management for people with long-term conditions – The effect on shared decision-making, empowerment and coping after participating in group-learning sessions) 

Suutari_et_al-2019-Health_Expectations (Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co‐production in an atrial fibrillation “learning café”)

Kontakt

Länsnätverk utbildade ledare

Ansvarig Birgitta Ekeberg
Birgitta.ekeberg@rjl.se

Deltagare i arbetsgruppen

Emma Hag 
Sjuksköterska med specialfunktion
Hjärtmottagningen Länssjukhuset Ryhov
Emma.hag@rjl.se

Patrik Blomqvist
Patientstödjare
Patrik.blomqvist@rjl.se

Henrik Ånfors
Patientstödjare
Henrik.anfors@rjl.se

Catharina Parkner
Hjärtsviktssköterska
Bra Liv Vetlanda Vårdcentral
Catharina.parkner@rjl.se  

Catarina Rådefjäll
Bibliotikarie
Sjukhusbiblioteket Länssjukhuset Ryhov
Catarina.radefjall@rjl.se 

Birgitta Ekeberg
Folkhälsoutvecklare/sjuksköterska
Sektion Folkhälsa
Birgitta.ekeberg@rjl.se