Navigera till sidans huvudinnehåll

Lärcafé - enligt lära och bemästra

Lärcafé är en gruppverksamhet, ett koncept som är enkelt och bygger på att deltagarna styr innehållet. I ett Lärcafé är det samspelet mellan deltagarna med diagnos/symtom och vårdpersonal som genomsyrar modellen i ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Konceptet bygger på att gruppdeltagarna har samma eller liknande diagnos/symptom eller är anhöriga till en specifik diagnos- eller symptomgrupp. Modellen förespråkar även att det finns en person med erfarenhet av aktuell diagnos/symtom i gruppen.

Målet med Lärcafé är att deltagarna i gruppen ska:
- bli mer delaktiga i sin diagnos/symtom
- stärka sin förmåga att hantera livet med en kronisk sjukdom
- skapa nätverk och lära av varandras erfarenheter
- lära sig söka kunskap som är adekvat
- stärka det friska hos patienten
- inspirera till att hjälpa och stödja varandra
- med hjälp av ny kunskap tänka i nya banor och att försöka förändra sina levnadsvanor.

Kommentar från inbjuden läkare vid ett Lärcafé:
”att vara med på ett Lärcafé som inbjuden läkare har gett mig mycket kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. Detta är något jag inte känt till under alla mina tidigare år…”

Kommentar från deltagare vid ett Lärcafé:
”Skönt att få träffa likasinnade och att öppet kunna prata utan att betraktas som ett offer”.
”Att få ta del av andras erfarenheter känns lugnande, känslan är att jag har fått ett nytt liv”.

När är Lärcafé aktuellt?

Lärcafé kan bli aktuellt där behov av ökad kunskap finns hos patient- och /eller närstående. Det kan till exempel vara vid nydiagnosticering men också efter långvarig sjukdom.
Lärcafé kan komplettera och/eller ersätta traditionella patientskolor.

Genomförda Lärcafé

Sedan 2007 har det genomförts cirka 80 Lärcaféer för olika diagnosgrupper. Inom ett antal diagnoser erbjuds kontinuerligt Lärcafé som ett komplement till behandling för patienters egenvård.
Exempel på genomförda Lärcafé har varit för patienter med förmaksflimmer, IBS, förälder till överviktiga barn, stroke, psoriasis och hjärtsvikt.

Upplägg

I ett Lärcafé träffas gruppen 4 - 5 gånger där varje träff är 2,5 timme. Träffarna genomförs med cirka 3 veckors mellanrum. Frågor som deltagarna önskar svar på samlas in och grupperas utifrån vilken profession som bäst lämpar sig att svara. Exempel på inbjudna professioner kan vara läkare, kurator, sjukgymnast/fysioterapeut som gästar gruppen vid olika tillfällen.

Träffarna förläggs med fördel utanför sjukhusmiljön. Av praktiska skäl används oftast lokaler i anslutning till sjukhus med hänsyn till gästande professioner. Lokalen bör ge möjlighet till både utbildning och fika med fria samtal.
Planera och genomföra ett Lärcafé innebär tidsmässigt ca 1 timme/vecka under 6 månader.

Två digitala Lärcafé har genomförts med goda resultat för personer med förmaksflimmer.

Sedan 2020 finns numera en KVÅ-kod (GB019 Behovsanpassad patient- och närståendeutbildning i grupp enligt metoden Lära och bemästra) för att registrera åtgärden deltagande i Lärcafé i Cosmic.

Lärcafé på gång

Ledarutbildning

Lärcaféledare-utbildningen, som är en digital endagsutbildning, leds av en arbetsgrupp som planerar och genomför utbildning 1g/år eller efter behov. 
Utbildningen samordnas med utbildning till igångsättare för självhjälpsgrupper.
Utbildningen till Lärcaféledare och igångsättare av självhjälpsgrupper är kostnadsfri.

Nätverksträffar för utbildade ledare genomförs 1 gång/år.

Datum för utbildning av ledare

Senaste utbildningen genomfördes november 2022.
Återkommer med nytt datum 2023. 

Utbildningen är kostnadsfri
För att utbildningen ska genomföras behövs minst 6 anmälda. 

Målet är att få verktyg och metoder för att leda grupper och att starta och genomföra grupper med handledning.

 

Forskning

Lindblad et al 2020 (“An Expanded Window of Understanding a Changed Everyday Life”—Experiences From Patients With Long-Term Conditions After Attending Group Learning Sessions)
 
Petersson, Nygårdh, Hedberg 2022 (To support self-management for people with long-term conditions – The effect on shared decision-making, empowerment and coping after participating in group-learning sessions) 

Suutari_et_al-2019-Health_Expectations (Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co‐production in an atrial fibrillation “learning café”)

Kontakt

Länsnätverk utbildade ledare
Ansvarig Birgitta Ekeberg
Birgitta.ekeberg@rjl.se

Deltagare i arbetsgruppen
Emma Hag 
Sjuksköterska med specialfunktion
Hjärtmottagningen Länssjukhuset Ryhov
Emma.hag@rjl.se

Patrik Blomqvist
Patientstödjare
Patrik.blomqvist@rjl.se

Henrik Ånfors
Patientstödjare
Henrik.anfors@rjl.se

Catharina Parkner
Hjärtsviktssköterska
Bra Liv Vetlanda Vårdcentral
Catharina.parkner@rjl.se  

Catarina Rådefjäll
Bibliotikarie
Sjukhusbiblioteket Länssjukhuset Ryhov
Catarina.radefjall@rjl.se 

Birgitta Ekeberg
Folkhälsoutvecklare/sjusköterksa
Sektion Folkhälsa
Birgitta.ekeberg@rjl.se