Navigera till sidans huvudinnehåll

Ekonomiskt stöd för satsning på fysisk aktivitet på recept (FaR) hösten 2024

Ansökan om ekonomiskt stöd

Satsningen möjliggörs av statsbidrag från Socialstyrelsen. Medlen är begränsade och först till kvarn gäller.

Bakgrund

Fysisk aktivitet främjar en god hälsa, men är också viktigt för att förebygga och behandla sjukdomar. Vårdpersonal har en nyckelroll för att främja fysisk aktivitet och stödja de som behöver förändra sina vanor och bli mer fysiskt aktiva.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad behandlingsmetod och ett användbart verktyg för hälso- och sjukvården. Hösten 2023 genomfördes en kartläggning i syfte att identifiera gap och variation av arbetet med FaR i länet. Kartläggningen innefattade intervjuer med legitimerad vårdpersonal och verksamhetschefer inom primär- och specialistvård.

Resultatet visade bland annat att det saknas ett tydligt uppdrag från ledningsnivån och vårdpersonal efterfrågar enklare förskrivningsprocess och dokumentation. Resultatet visade också att det finns ett behov av en förstärkt samverkan mellan hälso- och sjukvård och aktivitetsarrangörer. Kartläggningen är ett underlag för att utveckla arbetet med FaR därav denna satsning med stimulansmedel.

Syfte

Syftet med satsningen är att öka användningen av Fysisk aktivitet på recept (FaR) samt främja ökad följsamhet till förskrivna FaR.

Mål

  • Öka antal förskrivna FaR
  • En tydlig och accepterad struktur för arbetet med FaR i verksamheten
  • Ökad följsamhet till förskrivna FaR bland patienterna

Uppdraget

Att verksamheten tar fram en tydlig och accepterad struktur för arbetet med FaR.

Ett målmedvetet, systematiskt och resurseffektivt arbete med fysisk aktivitet på recept (FaR) kräver planering, rutiner och att personalen har kunskap om hur FaR används och tillämpar behandlingsmetoden.

För att kunna ta del av stödet

Verksamheten fyller i ansökningsmall, för beskrivning av lokal rutin och planering för arbetet med FaR i verksamheten.

Den ifyllda mallen skickas till sektion Folkhälsas kontaktpersoner:
Lena Hedin, lena.hedin@rjl.se och
Pernilla Larsson, pernilla.larsson@rjl.se för bedömning senast 15 augusti.

För att den lokala rutinen och planen ska godkännas krävs:

  • att den färdiga mallen är ifylld
  • att planen för arbete med FaR följer evidens
  • att uppföljning genomförs med kontaktpersoner från sektion Folkhälsa

Tid bokas för handledning tillsammans med kontaktpersoner från sektion Folkhälsa med personalgruppen. (Tid för handledning tidsätts tillsammans.) Det ska helst genomföras fysiskt men digitalt fungerar också vid behov.

Uppföljning

Uppföljning sker främst i dialogform tillsammans med kontaktpersoner från sektion Folkhälsa. Verksamheten får återkoppling av data och stöd för fördjupning erbjuds etc.

Utbetalning av det ekonomiska stödet

Vid godkänd ifylld mall betalas 50 000 kronor per verksamhet ut via sektion Folkhälsa. Observera att redovisning av uppdraget sker i mallen och måste vara sektion Folkhälsa tillhanda senast 20 december 2024.

Det skickas till sektion Folkhälsas kontaktpersoner Lena Hedin, lena.hedin@rjl.se och Pernilla Larsson, pernilla.larsson@rjl.se.

Medel som inte används återbetalas till sektion Folkhälsa, eftersom Regionen behöver betala tillbaka ej använda statsbidrag till Socialstyrelsen.  

Vid frågor kontakta sektion Folkhälsa:
Lena Hedin, lena.hedin@rjl.se

Pernilla Larsson, pernilla.larsson@rjl.se