Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi för jämlik hälsa

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län gäller år 2016-2025

Strategin syftar till att integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbete samt rikta insatser till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.

Övergripande mål till 2025:

  • Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
  • Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper
  • Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

Strategin har tre strategiska mål. Kopplade till dessa finns nio handlingsområden

1. Hållbara strukturer i styrning och ledning för en jämlik hälsa. Målet omfattar handlingsområdena Statistik och analys, Invånarmedverkan, Hälsoekonomi samt Forskning och förbättringsarbete.

2. Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt. Där ingår handlingsområdet Samverkan och samlärande. 

3. Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet. Där ingår handlingsområdena Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa, Försörjning och sysselsättning, Samhällsplanering och närmiljö samt Äldres hälsa och livsvillkor.

 

Handlingsplan jämlik hälsa 2024-2025, 

Kopplad till strategin finns en handlingsplan som har reviderats regelbundet sedan 2016. Handlingsplanens syfte är att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper och områden. Detta görs i samverkan mellan olika aktörer i gemensamma aktiviteter vilka bidrar till att nå de övergripande målen i strategin. Delaktighet och invånarmedverkan är ett perspektiv som är viktigt i samtliga handlingsområden.