Navigera till sidans huvudinnehåll

Folkhälsoarbete i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län ansvarar för att utveckla och samordna folkhälsoarbetet i länet. Bra folkhälsa är ett av våra övergripande strategiska mål. Det handlar om att ge länets invånare förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja invånarnas hälsa och livskvalitet. Vi följer variationen i befolkningens hälsa, till exempel mellan olika grupper, och utvecklar insatser som gör att skillnaderna minskar. Alla våra samlade insatser ska göra så att länets invånare har de bästa möjligheterna till att kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa. God folkhälsa kräver gott samarbete. Vi på sektion Folkhälsa ansvarar för att utveckla och samordna ett aktivt folkhälsoarbete i samarbete med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet. Vårt uppdrag handlar både om att stödja det lokala folkhälsoarbetet i var och en av länets kommuner. Men det handlar också om att driva viktiga utvecklingsinsatser i delar av eller hela länet.