Navigera till sidans huvudinnehåll

Tobak

Tobaks- och nikotinbruk är relevant att uppmärksamma i de allra flesta vård- och omsorgskontakter och inom alla vårdnivåer, eftersom nästan alla sjukdomstillstånd kan orsakas eller påverkas av tobaks- och nikotinanvändning. Rökstopp minskar hälsoriskerna, förlänger livet och förkortar sjukdomsperioder. Hälso- och sjukvården bör råda alla att avstå från tobaks- och nikotinbruk. Kunskapen om effekterna av snus är inte heltäckande, men tillräckligt omfattande för att avråda från bruk av snus. I det allmänna rådet ingår även vattenpipa och e-cigarett. Det finns flera vinster vid tobaksstopp, du förbättrar din hälsa, sparar pengar, är en bra förebild och bidrar till ett hållbart samhälle. I Region Jönköpings län bedrivs arbete för att främja hälsan på olika sätt. Sektion folkhälsa har en roll i detta och bidrar på olika sätt i arbetet. Region Jönköpings läns arbete med ohälsosamma tobak/nikotinvanor grundar sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor. Det finns tydligt beskrivit i FAKTA och Nationellt kliniskt kunskapsstöd hur arbetet ska utföras.