Navigera till sidans huvudinnehåll

Suicidprevention

Suicid går att förebygga, men det räcker oftast inte att bara arbeta med individen. Man behöver även arbeta med de sammanhang som individen befinner sig i. Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem. Förutom att liv går förlorade kan det leda till stort psykiskt lidande och sämre psykisk hälsa hos närstående och andra berörda. Det finns många anledningar till att en person kan må så dåligt att hen inte orkar leva. Genom att arbeta förebyggande kan hjälp finnas i tid för den enskilda personen. Förebyggande insatser minskar risken att människor dör i suicid. Suicidprevention kan göras på flera olika nivåer. Det kan vara att den enskilda individen träffar rätt profession som kan fånga upp det försämrade måendet. Det kan vara utbildning eller information som riktar sig till hela befolkningen.