Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på

I ledningssystemet för samverkan har beslut fattats att tillsammans arbeta för bästa platsen att växa upp, leva och bo på. Tre områden har prioriterats för ett fördjupat arbete i nära samverkan: fullföljda studier, psykisk hälsa och fysisk aktivitet.

Med utgångspunkt i Strategi för hälsa och med inspiration från Skottland är målet att förbättra barn och ungas hälsa med två procentenheter till 2022. Samverkan behöver ske mellan skola, fritid, socialtjänst och hälso- och sjukvård både kring det främjande och förebyggande arbetet för våra barn och unga.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen är barn och unga som behöver stöd med att få fullföljda studier, bli fysiskt aktiva och en god psykisk hälsa.

Resultatmål

Förbättra barn och ungas hälsa med två procentenheter per år, fram till 2022 gällande:
• Fullföljda studier
• Psykisk hälsa
• Fysisk aktivitet

Läs mer om Bästa platsen barn och unga

 

Inom fokusområde äldre samverkar Region Jönköpings län och länets kommuner utifrån fyra olika områden, som alla ska bidra till att skapa bästa platsen att åldras på.

Det handlar om att främja äldres hälsa; äldrevänlig livsmiljö; äldrevänligt system för omsorg, hälso- och sjukvård; samt respekt, delaktighet, social inkludering och samhällsengagemang.

Målgrupp

Programmet har flera olika målgrupper. För att Jönköpings län ska bli bästa platsen att åldras på behöver seniorer, civilsamhälle såväl som medarbetare och chefer i vård och omsorg bidra.

Resultatmål

  • Seniorer upplever god upplevd hälsa och god livskvalitet samt har god kunskap och möjlighet att ta hand om sin egen hälsa
  • Seniorer får den vård de behöver när de behöver den och känner sig trygg och säker
  • Seniorer upplever ökad delaktighet, social inkludering och samhällsengagemang
  • Jönköpings län har en äldrevänlig livsmiljö avseende boende, utomhusmiljö, transporter

Läs mer om Bästa platsen äldre

Redigering pågår....

 

Betydelsen av stödjande inom- och utomhusmiljöer i vardagen nämns allt oftare som en faktor med många positiva effekter såsom inlärning och psykisk och fysisk hälsa hos barn. Den fysiska miljön är barns utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysiska omvärld.