Navigera till sidans huvudinnehåll

Riktlinjer för beviljande av Futurums forskningsanslag

Dator, datorprogram och support

Inga medel beviljas för inköp, installation eller uppgradering av IT-program eller utrustning, om det inte finns särskilda motiv.

Doktorandarbete

Doktorandtid, anslag till forskningsprojekt och forskningstid kan sökas. Doktoranden ska specificera hur han/hon tänker att arbetet framskrider år för år d.v.s. ge en beskrivning av planerat arbete per tidsenhet. Anslag till forskningstid söks till ett av delprojekten i taget när det gäller doktorandarbete.

Kursdeltagande

Forskningsanslag beviljas inte för deltagande i kurs eller resor i samband med kurs.

Litteratur

Forskningsanslag beviljas inte för litteratur.

Löneersättning för egen forskningstid

Den som redan har doktorandtid finansierad av Futurum är inte berättigad till ytterligare anslag till forskningstid, däremot kan man söka forskningsanslag.

Den som redan har postdoktorand tid finansierad av Futurum kan beviljas ytterligare medel utifrån enskilda bedömningar för respektive ansökan.

Den som har en adjungerad tjänst på Läkarprogrammet via Linköpings universitet har redan forskningstid inkluderad i tjänsten och är inte berättigad till ytterligare anslag till forskningstid.

Ovanstående riktlinjer inkluderar den tid som beviljats och inte tagits ut före tjänstetillträde.

Patientmaterial

Medel kan beviljas om studiepopulationen i huvudsak bor inom Region Jönköpings län. Detta innebär att Futurum inte beviljar medel till projekt där samtliga deltagare bor inom annat landsting/region, om det inte finns särskilda motiv.

Medarbetare

Anslag från Futurum kan beviljas vid klinisk grundanställning i Region Jönköpings län (eller hos privat vårdgivare inom vårdval) på minimum 20 %. Tidigare anställd senior forskare/handledare med aktuell timanställning kan ansöka om lön i form av medarbetare/personal i annan huvudsökandes anslag till forskningsprojekt.

Publiceringskostnad

Kostnaden är i första hand lärosätets ansvar och hur stort anslag som kan beviljas får bedömas från fall till fall. Övre gräns är 20000 kr (under förutsättning att kostnaden inte ingår i något av de avtal som finns mellan tidskriften och Region Jönköpings län eller lärosätet). Vid högre kostnader förutsätts att det finns en samfinansiering.

Resor

  • Anslag till konferensresa eller forskningsvistelse/nätverksskapande kan beviljas vid muntliga presentationer, posterpresentationer eller för nätverksbyggande nationellt och internationellt. För närvarande kan även anslag till avgift för digital internationell vetenskaplig konferens sökas, så länge restriktioner med anledning av covid-19 pågår.
  • Anslag till forskningsprojekt kan beviljas för att täcka kostnader för möte med handledare på annan ort 2 ggr/termin. För övriga kontakter med handledare rekommenderar Futurum att hjälpmedel såsom video, Skype eller telefonmöten används. Rekommendationen grundar sig på miljö-, tidsmässiga och kostnadsaspekter.

Språkgranskning/översättning

  • Medel beviljas för vetenskaplig artikel och summan är för närvarande max 3000 kr.
  • Medel för översättning beviljas inte
  • Gällande ramberättelse till avhandling så anser Futurum att ansvaret för denna kostnad åligger respektive högskola och universitet.

Statistiker

Futurum tillhandahåller stöd och råd från statistiker. Vid ansökningar från Hälsohögskolan, där statistikkostnader ingår, kan Futurum i sin beslutskommentar erbjuda att tjänsten kan köpas.

Transkriberingskostnader

Futurum kan bevilja medel för viss transkriberingskostnad (max 10.000kr) men det förutsätts att viss transkribering görs av forskaren.