Navigera till sidans huvudinnehåll

Varför en innovationsplattform?

infektionssjukskoÌ_terskor_jw_051523_007_2.jpgBehovet av innovation, effektiviseringar och medarbetarnas möjligheter att bidra till förnyelse av service och teknologi är stort. Stärkt innovationskraft och förmåga till innovation är viktigt för regionens verksamheter. För att stödja detta har regionen inrättat en innovationsplattform.

Utgångspunkten är att arbeta med det som skapar värde för invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Att ge medarbetare förutsättningar stärker långsiktigt regionens tillit som arbetsgivare och leder till att vi kan öka takten i förnyelsearbetet.

Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet för våra invånare uppstår då insikter och idéer omsätts i praktiken och nyttiggörs. Det värde som skapas kan anta många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga.

Genom innovationsprocessens stödresurser har du som medarbetare inom hälso- och sjukvården möjlighet att bidra och själv driva innovationer som skapar värde för våra invånare.

Innovationsplattformen har etablerad samverkan med partners som till exempel kommuner, myndigheter, näringsliv och universitet för att säkra nyttiggörandet och för att stärka innovationskraft och förmåga i hälso- och sjukvården. Behovet av modeller och metoder för arbetet är under utvecklande liksom framtagandet av nödvändiga utbildningssatsningar.

Innovationsplattformens delar

Innovationsplattformen_glödlampa.png

Innovationsprocess

De olika faserna från insikt till värdeskapande och nyttiggörande produkter, tekniker och tjänster.

Resursbank

Ett stöd och nätverk för innovationsarbetet i regionen. Experter och coacher från olika områden bidrar till kunskapsutbyte och stöd under hela processen. Medel finns att tillgå för innovationsprocessen hos våra samverkanspartner och i Region Jönköpings län.

Testbädd

Plattformen medverkar till att stärka mötesplatser för testbäddar och demonstrationsmiljöer där företag, akademi, och verksamheter samverkar vid utveckling, test och införande av nya produkter, tekniker, och tjänster.

Samskapa

Stimulerar till delaktighet och samverkan över arbetsplatsgränser och processer för att tillsammans med våra invånare finna, utveckla och förstärka insikter och möjliga innovationer.

Projekt

Genom att kontinuerligt följa upp pågående och avslutade innovationsprojekt möjliggörs ett gemensamt lärande för organisationen. Lärdomar som hjälper att förstå hur vi på bästa sätt kan stimulera till nya projekt. Se också länk till referenser och projekt.

Ekosystem

Ett nätverk av interna och externa partners och kompetensresurser som bidrar gemensamt till innovationsprocessen och den värdeutveckling som behövs för en stark innovationskultur.

Innovationsprocessen

Vår innovationsprocess består av sju steg som guidar den som har en idé om hur vi kan förbättra våra arbetssätt, tjänster eller produkter.

Innovationsplattformen_Processbild.png

1. Stimulera

Denna fas i innovationsprocessen syftar till att stimulera medvetenhet och kreativitet för att utveckla lösningar som ökar värdet för patienter, närstående, invånare eller personal. Genom workshops och andra interaktiva aktiviteter uppmuntrar vi deltagarna att dela sina vardagsinsikter och erfarenheter.

Målet är att dessa insikter ska leda till praktiska och innovativa idéer som förbättrar service och välfärd. Vi strävar efter att skapa anpassade lösningar som möter de verkliga behoven hos våra användare, samtidigt som vi främjar en kultur av öppenhet och samarbete.

Under dessa workshops använder vi metoder för att främja kreativt tänkande och problemlösning, vilket skapar en grund för att utveckla effektiva och meningsfulla lösningar.

2. Fånga

Innovationsplattformens nästa steg tillhandahåller ett smidigt sätt för i insiktsbärare, att dela med sig av sina observationer och idéer. Genom ett webbformulär kan dessa insiktsbärare lämna sin insikt.

Därefter inleder innovationsplattformen en systematisk utvärderingsprocess där inskickade insikter noggrant granskas. Vid behov involveras relevanta experter som är specialiserade inom relevanta områden. Genom denna process ser innovationsplattformen till att varje inskickad insikt hanteras med noggrannhet. Detta steg är avgörande för att säkerställa att de idéer som väljs ut för vidare utveckling har hög potential att skapa värde.

3. Utforska

I fasen "Utforska" av innovationsprocessen handlar det om att analysera insikter för att definiera specifika behov och problem. Detta innefattar att bedöma nuvarande lösningar, uppskatta målgruppens storlek och utveckla nya konceptidéer. Personlig coachning tillhandahålls också för att stödja utvecklingsprocessen.

Under denna fas är fokus på att identifiera och beskriva problemet samt de underliggande behoven. En viktig del är att skapa en projektorganisation och genomföra nödvändig organisering. Detta omfattar att inleda en projektplan, utföra intressentanalys, omvärldsanalys, och informationsklassning samt att börja förankra projektet inom den större organisationen.

Genom att genomföra dessa steg säkerställs en solid grund för projektet, med tydlig förståelse för problemet och dess kontext.

4. Testa och utveckla

Under "Testa och utveckla"-fasen ligger fokus på att hitta potentiella lösningar för de definierade behoven. Processen inleds med idégenerering, där flera idéer skapas och gradvis avgränsas till mer fokuserade koncept. En nyckelaspekt är att tidigt börja testa dessa koncept med enkla prototyper för att stegvis förfina dem och säkerställa att de uppfyller de faktiska behoven.

När ett eller några få koncept väljs ut, inleds en grundlig utvärdering. Denna utvärdering tar hänsyn till juridiska, regulatoriska, tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter för att kunna fatta välgrundade beslut om vilken lösning som ska vidareutvecklas.

I denna fas är det också viktigt att föra en dialog med stödfunktioner, undersöka genomförbarheten för olika koncept, och noggrant beskriva nyttan och kostnaderna för de olika koncepten. Det valda konceptet bör tydligt beskrivas och förankras inom organisationen, följt av tester och utvärderingar. Slutligen planeras utvecklingen av det valda konceptet, vilket leder processen framåt mot att skapa en effektiv och genomförbar lösning som uppfyller de identifierade behoven.

5. Förverkliga

I "Förverkliga"-fasen går projektet in i en kritisk etapp där fokus ligger på att testa, pröva och demonstrera lösningens funktionalitet i mindre skala, både i prekliniska och kliniska miljöer. Detta skede omfattar även viktiga steg som regulatoriskt arbete och att etablera samarbetspartners för kommersialisering.

Under denna fas är det avgörande att noga beakta lagar och regelverk vid val av utvecklingssätt. Processen innefattar också viktiga aktiviteter som validering av lösningen, riskanalys, samt planering inför implementeringen. Möjligheterna för utveckling varierar från interna IT-lösningar och digitala tjänster till inköp av befintliga produkter och tjänster på marknaden. En annan viktig del är att utveckla arbetsprocesserna inom de avdelningar eller verksamheter som kommer att använda lösningen.

Samtidigt planeras för implementeringen av lösningen, inklusive steg för utvärdering, forskning och framtida förvaltning. Detta innebär att strategiskt planera hur lösningen ska integreras i verksamheten, hur dess effektivitet och resultat ska mätas och hur den ska hanteras över tid.

I slutändan syftar "Förverkliga"-fasen till att ta koncepten från tidigare faser och omvandla dem till fungerande, validerade lösningar redo för en bredare användning. Genom att noggrant följa dessa steg säkerställs att projektet övergår från teori till praktik på ett framgångsrikt sätt.

6. Lansera

Under "Lansera"-fasen fokuserar vi på implementeringen och anpassningen av innovationen till den aktuella verksamheten, vilket är en kritisk övergång från utveckling till faktisk användning. Detta kräver inte bara beslut och planering, utan också uthållighet och engagemang. En tydlig förståelse för hur och varför implementeringen ska genomföras är avgörande, liksom involvering av nyckelpersoner och tillgången på nödvändiga resurser.

Implementeringen kan anta olika former, såsom ett pilotprojekt i en avgränsad del av verksamheten eller en bredare tillämpning över flera avdelningar. Det handlar om att noggrant införliva innovationen i den dagliga verksamheten, samtidigt som man utvärderar dess effektivitet och anpassbarhet.

Genom att skapa en strukturerad och välplanerad implementeringsprocess, säkerställs en smidig övergång av innovationen från koncept till en integrerad del av verksamheten.

7. Växa

I "Växa"-fasen sprids innovationen för att skapa större värde och nytta på nya platser. Här handlar det om att anpassa och dela innovationen för att möta behoven i olika verksamheter. En noggrann undersökning och anpassning av innovationen är avgörande för att säkerställa att den passar väl in i varje nytt sammanhang.

En central del av denna fas är att utveckla en detaljerad implementeringsplan för att effektivt sprida innovationen i fler verksamheter. Detta innebär att förstå och bemöta unika behov och förutsättningar för varje ny verksamhet, samtidigt som man kommunicerar innovationens värde på ett övertygande sätt. Genom att följa denna plan kan innovationen spridas och integreras framgångsrikt, vilket leder till ökat värde och nytta för en bredare användargrupp.

Lämna en insikt

Välj det alternativ som passar dig bäst.
Ange vem/vilka som skulle dra nytta av en eventuell lösning samt vilken nytta lösningen skulle innebära.
Finns det något sätt att lösa problemet idag?