Navigera till sidans huvudinnehåll

Workshopar 2021 om arbetssätt för kunskapsstyrning

Under 2021 fördes en dialog om hur regionens framgångsrika koncept med Faktagrupper och medicinska programgrupper ska utvecklas utifrån den nationella strukturen.

Sjukvårdens ledningsgrupp föreslog att nuvarande uppdrag till grupperna ersätts med ett gemensamt uppdrag. Syftet är att ytterligare stärka samverkan och arbetet för god och jämlik vård. Förslaget har tagits fram genom ett delprojekt i Tillsammans-arbetet.

Workshop 6 maj

Första workshopen 6 maj innehöll en genomgång av syfte och mål för regionernas samverkan för kunskapsstyrning och hur arbetet bedrivs på nationell och sjukvårdsregional nivå. Det fanns möjligheter att ställa frågor till resurspersoner. Efter en presentation av förslaget att arbeta i länsgemensamma programområden genomfördes gruppsamtal om förslagets styrkor och utmaningar och förbättringsförslag.

Workshop 2 juni

I workshopen 2 juni gjordes en återkoppling och genomgång av inlämnade synpunkter och förbättringsförslag. Gruppdialogerna utgick från programområden och hur vi kan tillvarata arbetet på sjukvårdsregional och nationell nivå, om prioriterade insatser, samverkan och stödbehov. Två grupper med representanter för stödfunktioner förde dialog om samordning och integration av stödet till programområdena.

Dokumentation från workshoparna finns i samarbetsrummet Kunskapsstyrning